Днес децата живеят в една душна безнравствена атмосфера ~ Александър КРЪСТНИКОВ