Steve McCurry

Из улиците на синия град в Индия
Из улиците на синия град в Индия