Николай КОПЕРНИК (1473 ~ 1543) – астроном, математик и лекар, създател на хелиоцентричната космология

(Astronomer Copernicus - Conversation with God, 1872, by Jan Matejko)

За вярата си в Бог

1. “Да опознаваме великолепните творения на Бога, да проумяваме Неговата мъдрост, величие и сила, да се наслаждаваме на Неговите чудесно действащи закони – със сигурност това са достойни начини за преклонение пред Всемогъщия Бог, за Когото невежеството не би могло да бъде по-приемливо от знанието.”
(КОПЕРНИК, цитиран в “The Glory of the Stars” by Merlin Neff, California, Pacific Press Publishing Association, 1952, 191-192).

2. “Господи, аз не очаквам милостта, която получи апостол Павел, нито благоволението, с което Ти прости на апостол Петър. Моля Tе само за онази милост, която подари на разбойника на кръста.”
(КОПЕРНИК, цитиран в Trepatschko 1994, Vol. 44).

3. Преди да публикува своята прочута Хелиоцентрична теория, Коперник пише: “Моля се, дано Всемогъщият и Всемилостив Бог да погледне благосклонно към моето дръзко научно начинание и дано Той да ми вдъхне сили да пренеса този труд, който започнах, по правилния път до предначертаната цел.”
(NICOLAUS COPERNICUS, “Three Copernican Treatises”, New York, Dover Publications, 2004, 186).

4. В своя революционен труд “De revolutionibus orbium caelestium” (“За въртенето на небесните сфери”, 1543), Коперник пише: “Кой – след като е изследвал с прилежно съзерцание нещата, които са установени по най-съвършения ред и са управлявани от Божието Провидение – не би прогледнал за това, което е наистина добро, и не би се възхитил на Твореца на всички неща, в Когото е цялото щастие и всяко благо?”
(COPERNICUS 1873, 10-11).

От Антологията “50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”, РИА Спектра, Варна
Изображения: commons.wikimedia.org