„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог.” ~ Йоан, 1:1

„Светът е създаден на основата на чи­слата, буквите и цветовете. Голяма наука се крие в буквите, зато­ва те трябва да се изучават. Всяка буква е ключ на известни родове енергии - низши и висши” ~ УЧИТЕЛЯТ

А - Начало на всички неща. Означава човек, който започва да се проявява. Обаче създаването на света е почнало е буквата "Б", а не е "А". Човек натоварен.
Показва слизане, условие за израстване и узряване. Метод за изразяване на творчеството, разумност, започване на еволюция, излизане от мъчнотиите.
"А" е семе, което трябва да се посади в земята. Натоварена буква. Семе, което има условие да покълне и расте. Вие сте бременен е известна идея. Творческа гласна, тя сама не създава, но е един творчески принцип. „А” означава даване. Закон за движение. Означава чисто умствения живот на човека. Самосъзнание.
Буквата "А" се е явила първа, тя представлява човешкия егоизъм в първа степен.
Който разбира какви елементи крие в себе си тази буква, той би приложил в живота, си силите, които се крият в тази буква.

Б - Начало на проявения живот, който наричаме Битие. Познаване на първия източник в живота. Съдържа всички материални условия на физическия живот.
Път за растене на посятото семе. Туй, което се е посяло в земята, иска да изникне. Показва мъчнотиите, спънките, или препятствията, които човек среща на пътя си. Означава развитие на Божественото у човека. Най-силната буква. Затваря нещата.
"Б" взема с две ръце. Възлизане. Бог направил света с буквата Б, понеже тази буква не е направила никакво престъпление. Търпение. Създава формите. Поглъща излишната енергия у нас.
В - Буквата "В" показва, че семето е посято.Човек, който има основа. Свързана е със закона на истината. Принцип на обединение. Събиране вътре в себе си.

Г - Безкрайно, вечно начало. Във вечността всичко е вложено. Посока, към която трябва да расте доброто. Топлината и светлината, при която посаденото расте. Женски, мек принцип. Гегата на овчарската тояга. Натоварена камила.
Като направиш едно благо, да знаеш как да го закрепиш, да не се изменя, а да остане за вечни времена.

Д - Означава сили, които помагат за узряване на известни плодове в човешката душа. Съдържа активна сила, която е в състояние да примири противоположностите между физическия и Божествения свят. Закон за равновесието. Познаване на законите на Любовта. Плод, т.е. човек трябва да узрее. Работи, които започват с "Д", свършват добре.

 Е - Означава простор в материално и духовно отношение. Закон за размножаване, силен стремеж за излизане от затруднени положения. Покълнало семе, което ще расте.
Слизане на енергиите от Божествения свят на физическия, за да послужат за разумно даване и осъществяване на всичко, което иска да се прояви, да се материализира. Сбор от сили с една равнодействаща. Единият крак на "Е" е на земята, другият в астралния свят.

Ж - Символ на живота и покълването. Клони и корени. Първата буква на жито, буквата на живота. "Ж" означава сили, енергии, които работят за растенето и развитието. Знак за материално състояние.

З - Не е хубава. Така написаното "3" говори за човек, който яде и не плаща. Взема, а не дава. Закон за размножаване.

И - Начало на нещата. Потвърждение на реалностите. Начало на творчество. Закон за побеждаване на мъчнотиите."И" - Цъфнал цвят, благотворна влага. Трябва да дадеш. Помагай, за да ти помогнат.

К - Представлява лодката в живота. Означава противоречията, които съществуват в духовния свят. В буквата "К" има противодействащи сили. В "Ж" е разрешено противоречието на "К". Като хванеш рибата, печеш я на скара, това е буквата "К". Човек може да бъде кротък само като го пекат на скара.
Разрешението на "К" е като се обърне в "Ж". Не е много добра. "Аз мога и надолу и нагоре". В "К" са събрани противоположни качества.
Не е от много добрите букви, но има и много добри страни. К е в началото на всяко движение. В буквата "К" няма равновесие. Тя е като човек, в кого то единият крак и едната ръка ги няма. "К" и "Р" една до друга не е хубаво.

Л - Стремеж нагоре и слизане надолу. Търсене на пътя. Буквата "Л" е добра. Борави с астралния, с чувствения свят на човека.
Възлизане към Бога - Любов към хората и Бога. Преходна връзка към умствения свят. Велик стремеж и закон за единството. Показва ония сили, които влизат в природата, мощните сили, с които може да превъзмогнеш нещата.

Стремеж, сила, която идва от Слънцето. Топлина.
Стремеж на силите нагоре. Човек, който се движи, който търси, работи повече в астралния свят. Планински връх, под който има извор. Силите, които действат в тази буква, са възходящи, насочени към красивото и великото в света. В буквата "Л" има един отворен ъгъл. Този ъгъл определя от колко градуса е любовта на всеки човек. Тази буква трябва да се пише заоблено. Ъглестите и остри букви показват припрян и сприхав човек. "Л" -това са слънчевите лъчи, които разтварят семето.
Енергия, която излиза от един Божествен център.

М - Закон за материята. Материали, които семето извлича от почвата и започва да расте. Ограничение и смърт. Означава материален свят, противоречията в него. В тази буква има две възлизания й две слизания. Започва се с възлизане и се свършва със слизане. Мека буква. Да се произнася при неразположение на духа.
Означава стягане, затваряне на крана. Единият крак е на сушата, другият в морето. Закон за слизане и качване, закон на противоречие. Закон за самопожертване.
"М" - Това е първичната материя, от която формите са направени. В света има две неща, които постоянно функционират. "М" и "О".
"М" значи възприемане. Там дето се пречупват пластовете, там ще намерите вода.
"М" - Смърт. Две души да се съгласуват така, че да могат да вървят заедно по пътя.

Н - Закон за справяне и примиряване с противоречията в живота. Буква на противоречията. Метод за побеждаване на мъчнотиите.

О - Мярка на всички неща, ограда на посятото семе. Мярка, с която трябва да се мерят всички величини. Условия и среда. Завършен процес.
Всякога подразбира благоприятни условия отвън, показва, че сте свободни.
Показва една величина, която нито може да се увеличи, нито да се намали, че никой не е в състояние да ви направи зло или добро. Прана.
Показва човек, който е затворил пътя си към небето, а отворил пътя си към Земята.
Означава оплодяване. Зреещ плод. Закон за разцъфтяване, показва, че вие сте разрешили въпроса, борбата от четирите ъгъла е премахната.

П - Отдолу става изтичане на лошата енергия. Да се възприеме нещо.
Показва човек, който е затворил пътя си към небето, а е отворил пътя към земята.

Р - Буквата "Р" е силна. Тя показва, че българинът иска да придобие доброто чрез насилие. Тази буква препятства на българина в доброто. В думата "радост" буквата "А" смекчава силата на "Р".
"Р". Означава да хванеш нещо с ръка. Ръката на човека. Буква на човешката активност и човешката воля. Тя означава здраво да държиш идеята в ума си. Германците изговарят "Р" силно, което показва, че са волеви. Българинът трябва да смекчи тази буква.
Разумност, която носи светлина. Всички качества в природата,които са вътре в природата. Юмрук. Също змия, която си е.свила главата и гледа да ухапе. Означава работа, носи блага.
Човек, който държи тояга в ръката си и бие де когото срещне.

С - Закон за промени. Хладна буква. Проявление. Изменчива като месечината. Ту се пълни, ту се изпразни. Изменя целия ход на работата.

Т - Знак за противоречие и препятствие във физическия свят. Силна буква. Означава котва, сила от центъра на земята към Слънцето. Сила, с която се воюва, за да победи смъртта. Малката буква "т" означава материален стремеж.
В голямата буква "Т" се крият условията за побеждаване на мъчнотиите в трите свята.
Горната част на тая буква означава препятствие. Представлява две велики движения, в света: в материалния и в духовния свят. Сила, която може да победи всички мъчнотии. Две велики движения в света: в материалния и в духовния свят. Тази буква показва, че трябва да излезеш от едно лошо положение. Узрял плод.

Египетски знак. С него египтяните са изразявали човек, който се движи. Човекът, който трябва да се движи. Означава това, което възприема Любовта. Един ден, когато човек разреши противоречията си, ще обърне буквата "У" така, че главата да бъде нагоре. Цъфтене. Винаги означава мисловен процес. Разумно схващане на нещата.

Ф - Буквата "ф" в едно име е опасна на вибрации. Оженете се за жена с начална буква "Ф" и ще разберете тогава дали не е важно името.

X - Закон за успокояване. При "X" имаш един приятен обяд. Ще бъдеш възнаграден за слизането и носенето на товара.
Противоречие. Символ на два противоположни свята - физически и духовен.

Ч - Закон за оформяне на идеите. Сила да премахнеш известни мъчнотии.
Закон за оформяне на идеите.

Ш - Означава материалния свят. Любов към себе си. "Ш" разваля всички работи. Долина, която събира. Долина, затворена между два планински върха.

Щ - Сила - Закон на разумността.

Ь - "ь" ще ти причини голяма вреда, ако не го пишеш на мястото му.

Ю - Отвор. Мярката, с която се познава Любовта. Мярка и условие.

Всички думи, които са мощни, силни, тихо тряб­ва да се произнасят. Думата "ум" е много силна.

Ако в твоята вяра има буквите а, о, и, тя всичко може да направи. Ако на твоята вяра липсва една от тях, тя е слаба вяра и вече се превръща във вярване.

Ако буквите се пишат небрежно и грозно, това ще ви създаде хиляди мъчнотии.

Не бива да се произнасят думите как да е. Една дума така ще я произнесете, че да има ефект, да й придадете съответните трептения. На една дума може да й придадете много трептения, било силни, било слаби. Затова преди да кажете нещо, спрете, помислете.

Има думи, има шеги, които ако човек ги произнася, цапат човека.

Ако ти се присмееш на някой човек, че има недъг, този недъг ще те постигне. Колко човек трябва да бъде внимателен в приказките си.

Всяка дума представлява едно тяло, има форма и съдържание и, проектирана в пространството, съставя цял един свят.

Някои така се подписват, че името изобщо не се чете. Това са хората, които не искат да им се виждат от никого нещата, колко и какво вършат – да не се знае.

Този, който изписва ясно името си, той свързва добре всичките си работи. Но така пишат и хора, които имат време.

По името на човек може да се предсказва всичко, което предстои да мине през живота му.

На еврейски "Мария" означава солена вода, а "Мара" горчива вода.

От книгата „Петър Дънов. Път към съвършенство”, съставител Христо Дочев

Снимка: petardanov.com