„Слабият показва силата си и скрива слабостите си; великият излага слабостите си като украшения.“

Философските и практически афоризми на известния ливански икономист и есеист Насим Талеб, споделени в книгата му „Прокрустовото ложе“.

§ Мъдрият, слабият и великият

Посредствените хора често се гневят на малки ос­кърбления, но остават пасивни, примирени и без­мълвни пред огромните.

Единственото определение на алфа мъжкар: ако се стараете да бъдете алфа мъжкар, никога няма да бъ­дете такъв.

Хората, които нямат какво да доказват, никога не казват, че нямат какво да доказват.

Слабият показва силата си и скрива слабостите си; великият излага слабостите си като украшения.

Чудесно е да бъдеш мъдър, без да си скучен; тъжно е да бъдеш скучен, без да си мъдър.

Чертите, които уважавам, са ерудицията и смелост­та да отстояваш пози­циите си, когато получовеците пазят доброто си име. Всеки идиот може да бъде ин­телигентен.

Посредствените хора съжаляват повече за това, кое­то са казали, откол­кото за това, което са премълчали; по-интелигентните съжаляват повече за премълча­ното, отколкото за казаното; великите няма за какво да съжаля­ват.

Обикновените хора ги дели определен (променлив) брой хранения от лъжата, кражбата, убийството или работата като прогностици за Феде­ралния резерв във Вашингтон. Не и великите.

Социалните науки се опитват да изобретят определен вид човешко същество, което можем да разберем.

Когато пожелава „успех“ на някого, слабият му же­лае обратното, силният е умерено безразличен, само великият наистина мисли това, което казва.

В миналото само някои от мъжете, но затова пък всички жени, са могли да се възпроизвеждат. Равен­ството е по-естествено за жените.

Великият човек вярва на половината от това, което чува, и двойно на това, което казва.

Словесните заплахи са най-истинското доказател­ство за безсилие.

Двата най-знаменити примера за смелост в истори­ята не са Омировите воини, а двама мъже от Източ­ното Средиземноморие, които умряха, даже търсиха смъртта, заради идеите си.

Слабият не може да бъде добър. А може би може да бъде добър само в рамките на пълна и всеобхватна съдебна система.

С всички средства избягвайте думите – заплахи, оп­лаквания, оправ­дания, обяснения, оп­ити да печелите спорове, молби; избягвайте думите!

Според Лукиан от Самосата философът Демонакт попречил на един спартанец да набие слугата си. „Така го правиш равен на себе си“, казал той.

Човекът от класическата епоха най-много се е стра­хувал от безславната смърт. Съвременният човек най-много се страхува от самата смърт.

Избрано от: „Прокрустовото ложе“, Насим Никълъс Талеб, ИК „Бук Травъл“, София, 2020
Снимка: Nassim Nicholas Taleb