„Детето е сърцето, което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като дете.“

(Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов, рисунка на Лили Димкова)

Дева Мария

Всички страдания, изпитания и препятствия в живота на човека целят пробуждане на висшето съзнание в него, т.е. да се роди нещо велико в душата му. Това виждаме в двата примера за Елисавета и Мариам. Първата роди Йоан Кръстител, а втората – Христа – Спасителя на човечеството. Разгледайте тези примери като символи в духовния си живот и ги приложете. Не се спирайте върху буквалното им значение. Ако разгледате тези факти в буквален смисъл, вие ще почнете да изучавате историята за идването на Христа – кога се е родил, как се родил и т.н. Задачата на християнството беше да се създаде връзка между всички души да растат, да се развиват, да се освободят от ограниченията и от робството на греха. Друга главна задача на християнството беше повдигането на жената. И тъй, всеки от вас трябва да зачене и да роди в себе си пророк, като Йоан Кръстител, и Спасител на своята душа, като Христа. И ап. Павел казва: „Родих ви.” Ако вземете неговите думи в буквален смисъл, това е невъзможно. Днес само жената ражда. Тогава какво означават думите на ап. Павла? Той подразбира друго: да роди човек нещо велико и красиво в своята душа. Разберете ли раждането в буквален смисъл, вие ще се натъкнете на ред противоречия.

На мнозина се вижда чудно как е възможно човек да живее цял живот и нито през сърцето му, нито през ума му да е минало нещо нечисто. Който може да прекара един такъв живот, той ще бъде посетен от ангел Господен. В историята на човечеството има само един такъв пример – човек да бъде посетен от ангел. Това е станало с Мария, майката Христова, която живя чист, издържан живот, за което ангел Господен дойде при нея с поздравление. За да постигне своята цел, човек трябва да води абсолютно чист живот, проникнат от една велика идея; от музика, изкуство, поезия.

Какво представлява св. Богородица? (Коментарът е по повод една разказана от Учителя история с икони, между които е иконата на св. Богородица). Тя представлява жената с нейното сърце: детето е сърцето, което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като дете. Питате: „Защо жените раждат?” – Чрез закона за раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце. Ако майката даде на детето си чисто мляко, то ще бъде здраво, но ако млякото е развалено, детето ще умре.

Няма за какво да се грижите откъде ще вземете хляб. Онова дете, което е на гърба на майка си, не трябва да скърби, че хляб няма – майка му ще му даде. Послушание се изисква от всички, нищо повече. Туй е новата философия, така трябва да се разбира. А всичко онова, което сега учите, то е остаряло, то е било важно за някога. Това е новото, което Бог казва на хората. Казано е в Писанието: „Ще сътворя нещо ново и чудно.” Вие ще се зачудите. „Дева ще роди.” Коя е девата? – Това е човешката душа. За бъдещата култура говорят пророците, за онова братство, за онова велико разбиране, което съществува в света. Тия войни, тия спорове – те са начини за уреждане на въпросите според сегашното разбиране. Щом се изменят вътрешните разбирания на хората – и целият живот, и целият строй ще се измени. Първото нещо е човек да съзнава, че има един Баща, Който го обича, и да Му напише едно любовно писмо. Ако той на баща си не пише любовно писмо, на никого не може да го напише. Към всичките хора ще имате същите отношения. Един човек, който няма това разбиране, и за себе си той ще бъде нещастен.

Йосиф е човекът, който мисли и разсъждава. „И вземи майката”… „Майката” – това е противоречието, което ни заставя да мислим. А на еврейски буквата „м” означава смърт. Значи смъртта има два процеса в природата. Единият, който разрушава, а другият – който гради. Не може да градиш, ако не си разрушил нещо. Тия два процеса работят едновременно в природата и чрез тях става мисълта. И от всички видоизменения произлизат животът и смъртта. Мария е жената, която минава, разваля и чисти всичко. Тя родила едно дете и развалила работата на хората, и туй дете им създаде цяла беля. И знаете ли колко хора умряха заради това дете? Само инквизицията е опърлила 50 милиона такива хора. Ами Нерон, римският император, колко хора уби? Ами сега колко хора отидоха по бойните полета? Значи Мария, която роди едно дете, навлече беля на хората. Следователно тя иска да очисти, да изкорени всичко и да посади нещо ново, а като дойде Христос, ангелът му каза: „Иди в Египет.” А „Египет” е физическият свят. Това дете, за да разбере света, трябва да иде в Египет да се учи. Защо е Земята? Материалният свят, физическият свят е свят на наука. И когато ви гонят отнякъде, Господ ви казва: „Да идеш в Египет да се научиш”, а като се върнеш пак, ще знаеш да разсъждаваш за ония неща, които природата е създала…

Детето, това е реалността. Туй дете е човешкото Аз. В момента, в който съзнаваш, че си Аз – едно живо разумно същество, туй дете в теб се е родило. Това е новият човек. Ти, ако не съзнаваш в себе си новото, новият човек не е роден. Не е въпрос имаш ли душа или не. Ти мислиш, че душата е вън от теб. Всяко нещо, което е вън от теб, то не е реално… Даже тялото, което имаш, и то не е реално… Сега да направим една вътрешна връзка. Всичко в света си има свой вътрешен смисъл. Казва ангелът: „Вземи детето си.” За Христа казваме, че Той е пратен от Бога, но Христос е един символ или един идеал за човека, за онова, Божественото, което ще се роди във всяка душа. Душата един ден ще бъде майката, тя ще роди едно дете. Няма да остане никой бездетен. Онези, бездетните хора, са осъдени на смърт. Помнете това нещо. Някой казва: „Няма да се женя.” Оставете вашата женитба, ти ще раждаш! Няма да се жениш, сватба няма да има, попове няма да те венчават, но ще раждаш. Бащата няма да го има. Без баща ще родиш! Вие във вашата мисъл ще кажете: „Къде е бащата?” Майката е там, бащата го няма. На онова, което се роди, ние не търсим бащата – важно е онова, което се роди, каква благост ще донесе в света. Къде беше бащата на Христа? Когато Му казват, че майка Му и баща Му се смущавали, Той казва: „Аз зная Кой е баща Ми. Баща Ми не е тук, на Земята.” Ако мислиш, че твоят баща и твоята майка са тук, на Земята, ти живееш в една лъжа. Ако баща ти и майка ти ги няма, ти си в Пътя на Истината. Баща ти и майка ти не могат да живеят на едно място, да вдигат скандал. Но пак ме разбирайте добре, да не влезе в ума ви една крива идея. Под думите „майка” и „баща” всякога се разбира една вътрешна целокупност. Бащата и майката са на едно място и двамата. Ангел Господен се яви насън на Йосифа и му казва: „Вземи детето и майка му и иди в Египет.” Когато ти слушаш вътрешния глас, то гласът на твоя Баща е, Който говори. Майката е тук. Всичките хора наоколо представляват твоята Майка. Това, което изпитваш в себе си, то е Онзи невидим Баща, Който говори, и когато хората слушат Неговия глас, Той ги благославя. Когато не Го слушат, тогава им дава най-големите страдания…

Из: „Учителя за Библията“ - Том 2, Петър Дънов
Източник: 
petardanov.com
* Портрет на Учителя Беинса Дуно – Петър Дънов на Лили Димкова, lilidimkova.com