Отговорният избор е изборът, вземащ предвид последствията от всяко ваше решение | Гари ЗУКАВ

„Вие губите или печелите сила в зависимост от избора, който правите.”

Избор

В центъра на еволюционния процес е изборът. Той е двигателят на нашата еволюция. Всяко решение, което вземате, е избор на намерение. Може да решите в дадена ситуация да замълчите и тази ваша постъпка да послужи за постигане на намерение за наказание, за съчувствие, за постигане на отмъщение, за проява на търпение или любов. Ако предпочетете да говорите с чувство, това действие може да послужи за постигане на същите намерения. Онова, което избирате с всяко действие и с всяка мисъл, е едно Намерение, качество на съзнанието, което влагате в действието или в мисълта си.

Разединената личност има няколко или много аспекти. Един от тях може да е обичащ и търпелив, друг - отмъстителен, трети - великодушен, а четвърти - егоистичен. Всеки от тези аспекти има свои ценности и цели. Ако не осъзнавате своите различни части, най-силната от тях ще довие надмощие над всички останали. Личността ще използва намерението на този аспект, за да формира действителността си. Великодушната ви част например може да желае хванатия в дома ви крадец да не бъде задържан, но ако отмъстителната ви част е по-силна, вие, макар и с известна неувереност, ще настоявате той да бъде арестуван.

Не можете съзнателно да избирате своите намерения, докато не започнете да усещате всички различни аспекти от същността си. Ако не осъзнавате всяка своя част, ще откриете, че искате да кажете нещо или имате намерение да направите нещо, а без да се усетите, казвате или вършите нещо друго. Ще искате животът ви да потегли в една посока, а той ще се насочи в друга. Ще желаете да се освободите от някой болезнено повтарящ се модел в своите изживявания, а ще го виждате отново и отново.

Не е лесно разединената личност да стане цялостна, защото само някои нейни части се стремят към цялостност. Другите части, понеже не изпитват такова чувство на отговорност, не са така милостиви и състрадателни като частите, желаещи цялостност, и теглят в обратната посока. Те се стремят към онова, което ги удовлетворява, към което са привикнали. Тези части от личността обикновено са силни и здраво вкоренени. На разединената личност постоянно й се налага да извира между противоположни части от себе си. Тази ситуация е гръбнакът на еволюцията ни. Това е фундаменталната ситуация - моментът на избора.

Изборът на намерение е също и избор на кармична пътека. Ако говорите или постъпвате гневно например, вие създавате кармата на гнева. Като говорите или постъпвате със състрадание, вие създавате кармата на състраданието и пред вас се открива една различна пътека. Това става независимо дали осъзнавате или не различните части от себе си, не зависи дори от това дали осъзнавате решенията, които вземате във всеки момент. Досега нашият вид се е водил от подсъзнателната еволюция през плътността на физическата материя, чрез преживяванията, създадени подсъзнателно от подсъзнателните намерения. Това е подсъзнателният път към истинската сила. Съзнателната еволюция, осъществяваща се посредством отговорно взетите решения, е ускореният еволюционен път на многосетивната личност и на постигащата многосетивност петсетивна личност. Отговорният избор е съзнателният път към истинската сила.

Какво означава отговорен избор? 

Като следвате чувствата си, вие започвате да осъзнавате своите различни части и различните им желания. Не можете да имате всички желани неща едновременно, защото много от тях си противоречат Онази част от вас, която иска повече пари и по-голям дом, е в конфликт с онази ваша част, която страда заедно с бедните и гладните. Онази ваша част, която се стреми със съчувствие да открие красотата у другите, е в противоречие с онази ваша част, която желае да използва околните за своя полза и облага. Когато задоволите една своя част, потребностите на друга остават незадоволени. Удовлетворяването на една част от вас носи страдание на друга или на други, а вие се чувствате разединен.

Като осъзнавате различните части от своята личност, ставате способен съзнателно да изживявате вътрешните сили, надпреварващи се да получат израз, във всеки момент да обсебят всяко ваше намерение, формиращо действителността ви. Когато навлезете в тези динамики съзнателно, вие възпитавате у себе си способността да извирате съзнателно между силите вътре във вас, да избирате къде и как да съсредоточите енергията си.

Решението да не избирате е решение да останете неосъзнати и следователно да използвате силата безотговорно. Осъзнаването на факта, че личността ви е разединена и е необходимо тя да се обедини и да стане цялостна, води след себе си необходимостта да извираме съзнателно. Всяко решение изисква да избирате кои части от себе си желаете да култивирате и от кои да се освободите.

Отговорният избор е изборът, вземащ предвид последствията от всяко ваше решение. За да решавате отговорно, при всеки свой избор вие трябва да се запитате: „до какво ще доведе това? Действително ли искам да постигна това? Готов ли съм да поема всички последствия от този избор?" пренесете се в бъдещето към събитията, които вероятно ще станат, ако изберете съответната възможност. Направете го не с енергията на намерението, а просто за да се потопите и да усетите онова, което възнамерявате да сътворите. Проверете как се чувствате. Задайте си въпроса: „това ли искам наистина?", и тогава решете. Когато пренесете последствията от избора си в своето решение и изберете да осъзнавате, това е отговорен избор.

Единствено чрез отговорния избор можете да изберете съзнателно да култивирате и да се грижите за нуждите на душата си и същевременно да се изправите срещу желанията на личността си и да се освободите от тях. Вие избирате яснотата и мъдростта, извирате съзнателната трансформация. Избирате високочестотните енергийни потоци на любовта, прошката и състраданието. Избирате да следвате гласа на висшата си същност, на душата. Когато предпочетете енергията на душата - когато предпочетете да творите, изхождайки от намеренията на любовта, прошката, смирението и яснотата, вие печелите сила. Когато изберете да се учите посредством мъдростта, вие печелите сила. Когато предпочетете да творите с енергията на личността си, с гняв, ревност и страх - когато решите да учите посредством страха и съмнението, вие губите сила. Следователно вие губите или печелите сила в зависимост от избора, който правите.

Личността се интересува от себе си. Тя, тъй да се каже, обича сензациите. Тя често не се чувства отговорна, нито изпитва милосърдие или любов. Душата е енергията на вселенската любов, мъдрост и състрадание. Тя твори, използвайки тези енергии. Личността смята силата за нещо външно, възприема я в рамките на съревнованието, заплахата, печалбата и загубата, които се измерват спрямо постиженията на другите. Когато се отъждествите с личността си, вие давате сила на света на петте сетива, на външните обстоятелства и предмети. Отнемате собствената си сила. Когато започнете да осъзнавате духовната си същност и произход, собственото си безсмъртие, и предпочетете да живеете преди всичко съобразно с тях и чак на второ място съобразно с физическата си същност, вие премахвате пропастта между личността и душата. Започвате да усещате истинската сила.

Разединената личност не е удовлетворена. Удовлетворението, което изпитва в един момент, в следващия е заменено от гняв, страх или завист и така несъвместимите аспекти от личността се борят помежду си. Начинът, по който реагирате на борбата между несъвместимите части от същността ви, определя вашия път на развитие: съзнателен или несъзнателен, посредством отрицателна или положителна карма, чрез страх и съмнение или чрез мъдрост. Самите борби не създават карма и не определят пътя ви на развитие. Решаващ е начинът, по който реагирате на тях.

От: „Мястото на душата”, Гари Зукав, изд. Сарасвати
Снимки: commons.wikimedia.org, Fearless Soul

6489 Преглеждания