„Трябва да се започне борба против М-вото на нар.просвета, борба, в редовете на която не трябва да липсва нито един културен български гражданин.”

(Гео Милев, автопортрет, 1917 г.)

Никога Народният театър не е падал тъй дълбоко в преизподнята на художественото невежество и художествената анархия - както днес: това впечатление имат всички ценители на изкуството у нас - близки или отдалечени от театъра.

Народният театър е бил - от деня на своето откриване - жертва на една фатална политика, водена от М-вото на просветата и доведена днес с един замах до нейния последен резултат: политика на некултурната зависимост за един културен институт - бих нарекъл аз тази политика; с други думи: отнемане автономията на Народния театър.

Всяко художествено творчество е по необходимост индивидуално; защото е по същина плод на съзерцание. В театъра, дето имаме колективно творчество - за да получим единен, цялостен художествен резултат, трябва да имаме една художествена воля, обединяваща отделните индивидуални творчества (на актьорите) в едно общо, единно усилие към желания художествен резултат. Тази художествена воля - не ще и казване - трябва да бъде: първо - силна и, второ - особено при държавния театър, какъвто е нашият Народен театър,- независима и неограничена; автономна: само тогава могат да бъдат постигнати ценни художествени резултати.

Ако досегашните културни управления на страната имаха поне частица от понятие за работата в един художествен институт, в един театър - Народният театър щеше още от самото начало на съществуването си да бъде оставен като съвършено автономен държавен институт, който да се развива по своя собствен път - по пътя на изкуството, а не по волята на онези - некомпетентни в художествено отношение хора, които... са му давали някакви незначителни годишни субсидии. Но днес, когато Народният театър е лишен от каквато и да е държавна субсидия - той е лишен окончателно и от своята автономия; това е последният резултат на постоянната театрална политика на М-вото на просветата, резултат, постигнат от днешния министър на просветата; негова е заслугата. Дали г-н министърът мисли, че като отнема окончателно на Народния театър необходимата за него автономия - че това е художествена полза за самия театър?

Не. Но що значи да бъде Народният театър без автономия?

Това значи: да бъде управляван и направляван от хора, които нямат нищо общо с театралното изкуство, които не познават театралната работа: министри, главни секретари, началници на отделения, вътрешни и външни съветници в министерството... А работата в театъра - както всяка работа, особено всяка художествена работа - е работа на специалисти, на звани и призвани: дали случайните министри, секретари и началници са тези желани специалисти, са призваните служители в храма на Мелпомена?

Смешно, нали?

Ах, да! Но Народният театър все пак си има директор, артистически секретар и главен режисьор, (чужденец при това). Но тук е главният възел на въпроса за театралната автономия: какво значение могат да имат тези служби, когато М-вото на просветата държи театъра цял с своите лапи - налага репертоар, нарежда програма, диктува вкус и задачи? - какво друго значение могат да имат тези служби освен значение на служби? Една куклa, две кукли, три кукли; три риби безгласни: това е днес артистическият съвет, художественото ръководство на Народния театър. И не може да бъде иначе. Ако художественото ръководство на Нар. театър не се състоеше от кукли и безгласни риби, Министерството на просветата нямаше да може да му отнеме и остатъка от автономия - нямаше да бъде пълновластен (неотговорен) правител в театъра. Лицата, които днес управляват театъра - директор и секретар, - да, те са най-добрите и единствено подходящите за обезличаване, убиване и погребване на театъра.

„Докога, о, Катилина?!”

Един е днес викът, който в предсмъртна агония надава българското театрално изкуство: АВТОНОМИЯ НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР!

Господин министърът трябва да схване, че има един само път: да даде пълна автономия на Народния театър. А това значи: да разгони от театъра безгласните риби, на които уж е поверено неговото "художествено ръководство". А това значи: да задрасне своите собствени дела. Нека даде Нар. театър под наем! Или нека предостави на актьорското тяло право да си избере директор, секретар и режисьор!

Дали той ще има тази сила на духа?

Той, който се бори днес и против автономията на университета?

Но над Народния театър пищи смъртната коса, размахвана от днешното Министерство на просветата, начело на което, както се говори, стои - horrible dictu! - г. Д-р Донев... Трябва да се строши тази коса! Трябва да се започне борба против М-вото на нар.просвета, борба, в редовете на която не трябва да липсва нито един културен български гражданин.

Българи! Изкуството е в опасност!

Статия в сп. „Везни” (със съкращения)
* Гео Милев, автопортрет, 1917 г.