За символиката на скъпоценните камъни в сънищата, които известяват изкристализирането на духовните ни енергии. Споделено от известния белгийски психиатър Пиер Дако в книгата му „Тълкуване на сънищата“ (Изд. „Колибри“).

The Precious Stones (series), 1900, Alphonse Mucha (1860-1939)

Скъпоценни камъни

Те ни се явяват насън, когато в несъзнаваното се образу­ва „бисер“, личността придобива център и „духовните“ енергии изкристализират. Означават, че Анимата у мъжа и Анимусът у жената стават все по-хармонични, както и че Сянката изплува от дълбините със своите по­ложителни или отрицателни проявления. Всяка „любов“, която можем да изпитаме към даден скъпоценен камък, е очевидно проекция на самите нас. В сънищата камъкът е наистина скъпоценен само докол­кото му придаваме афективна стойност, финансовият елемент практически никога не се намесва. А ако все пак се намеси, то е в качеството си на символ.

В сънищата скъпоценните камъни обикновено са обект на покупка или продажба (като в цитирания сън). В дру­ги случаи приемат формата на подарък, получен или пред­ложен. А може и сънуващият да разбие ключалката на забравено на тавана ковчеже и да открие вътре искрящ камък. Или да разчете стара карта, сочеща накъде да върви, .за да открие камъка (разчитането на картата съот­ветства в този случай на бродене в лабиринт; там трябва да се потърси камъкът, означаващ центъра на личност­та). И тъй нататък. Да видим сега какво символизират най-често отдел­ните скъпоценни камъни.

Диамант

Образуван от кристализирал чист въглерод, този камък е преди всичко знак за бистрота, твърдост, прозрачност. Блясъкът му бележи „връх“, естествен завършек. Разбираемо е, че диамантът може да изразява духов­ност, душевна сила и вътрешна чистота. Наричат го „ца­рицата, на камъните“. Той символизира също центъра на вътрешния живот. Диамантът е символ и на неподкупност, както и на свободен дух. В някои сънища се появяват различно оцветени диа­манти. Тогава към символиката на камъка се прибавя и символиката на цвета.

Ето един пример - Ноел (30 г.) сънува светлосин, много прозрачен диа­мант; камъкът се намира далеч от сънуващия и сякаш е замръзнал в пространството. Младият човек се събуж­да разплакан. Ноел е ерген и „душата“ му е подадена от жените, ко­ито са го отгледали. Той, разбира се, мечтае за идеална­та любов. Поради вътрешната му слабост обаче тя е не­постижима. Анимата му все още е аморфна, неопределе­на, немощна. На базата на тези данни сънят става ясен за всеки. Да се надяваме, че някой ден Ноел ще престане така платонично да съзерцава диаманта-жена, далечен като синия цвят, символизиращ недостъпния безкрай.

Смарагд

Суеверните хора вярват, че този камък обещава плодо­витост и плодородие. Други смятат, че е опасно да го носят. Алхимиците - не е ли чудесно? - са го наричали „майска роса“. А в легендата от челото на падналия Луцифер се отронва смарагд. Смарагдът е с цвета на пролетната зеленина и на во­дата. Сигурно затова в сънищата често е усещан като „благотворен“. Символиката му е свързана с тази на во­дата и на зеления цвят. Но синкавите му оттенъци му придават мистериозност Затова понякога символизира застояли, опасни и тайнствени води. Ясно е, че смарагдът може да символизира и жената в положителен или отрицателен смисъл.

Лунен камък

Сравнително евтин на пазара, този камък е въпреки това харесван от много жени заради „мечтателната“ си прос­тота. Оцветяването му напомня за нежността на лунни­те нощи. Това е камък не на „външния образ“, а на ду­шевните дълбини. Той е изключително женствен. Сим­волизира принципа Ин и умиротворения вътрешен жи­вот, самовглъбяването.

Рубин

Камъкът на любовта и любовниците. Той аленее като жарава. Да припомняме ли, че първите лазери бяха с ру­бини и излъчваха прословутата си червена светлина? Именно топлият лъчист цвят на рубина поражда сим­воликата му. Дори в суеверията той носи щастие и при­тежава лечебни свойства. В сънищата често означава промяна във вътрешното състояние; „нещо“ е на път да се случи. Тази символика се дължи на дискретното му лъчене, на сдържано пламенния му цвят, който ся­каш излиза от някакъв център и засиява във всички посоки.

Аметист

Неговата символика е свързана с виолетовия цвят, цвета на мъдростта, на умереността. Това е камъкът на истин­ската смиреност и на духовната отговорност.

Тюркоаз

С цвят на синьо небе или на синьозелени води, символи­ката му в сънищата често е свързана с тези две отсенки. Тюркоазът представлява и духовната еволюция, тайни­ят център на личността, афективната плодовитост. У мъжа той може да символизира Анимата.

Нефрит

Нефритьт е зареден с универсална символика. Той е извън­редно красив камък. Олицетворява високата добродетел, добротата, откритата душа. В Китай е бил символ на им­ператорската власт. Поради зеления си цвят нефритът

се свързва с природата, водата, растителността, плодо­родието. Той обаче рядко се явява в сънищата.

Опал

Той е камъкът на суеверието. Обикновено се смята, че оказва „пагубно“ влияние. Не е чудно, че сънувалият опал придава на съня си отрицателно и заплашително значе­ние. Това несъмнено се дължи на променливите и неуло­вими отсенки на този камък, сияещ в синьо, жълто, чер­вено, кафяво...

Сапфир

Символиката му е свързана с оттенъците на синьото (теменуженосиньо и нощно синьо). Възниква въпрос: как узнаваме, че сме сънували тъкмо този камък, а не някой друг (с изключение на диаманта). Няма точен отговор. В архива ми фигурират сънища на хора, които разбират от скъпоценни камъни. И на други, които са сънували, че даден камък им е подарен от ня­кой, назовал името му. Трети просто свързват определен цвят с камъка, особено когато става дума за рубин или сапфир (все според архива ми, което, естествено, ограни­чава отговора).

Бисер

Лесно е да си представим символиката на бисера. Той принадлежи на морския свят. Нали е рожба на водата и луната? При такива предпоставки е естествено да се свърже с жената, с принципа Ин, с вътрешния, скрит жи­вот, със сексуалността. Бисерът е съкровище, заровено в морските дълбини, което трябва да се извади на бял свят. По традиция се смята, че този камък е афродизиак и притежава свойството да възражда, физически и духов­но. Емблема е на любовта, на дара и е съвършеният завършек на естествената еволюция. Бисерът е сферичен и чист. Среща се рядко. Ловът на бисери е опасен занаят. Така тази морска скъпоценност е придобила навсякъде по света и открай време почти езотерично значение. За много жени бисерната огърлица е не само част от „външния им образ“, но и средство за сексуално привли­чане. В сънищата бисерът може да има някое от множест­вото изброени пo-горе значения. Но най-високото му зна­чение - според контекста - обикновено е духовно. Тога­ва той символизира еволюция към вътрешно единство и съгласие между съзнателното и несъзнаваното. Все в зависимост от контекста и вътрешната еволю­ция бисерът може да се възприеме и като Мандала.

Колко безцветна изглежда всекидневната действител­ност в сравнение с някои големи съновидения! Защото те разкриват други човешки измерения, заредени с енер­гия и страст, на които знаем, че сме способни. Такива сънища са като всевиждащо око, проникващо и през съвършено непрозрачни предмети...

Съществуват впрочем и много други символи-предвестници на вътрешна „мутация“. Вилнеят бури, веят вихри, връхлитат урагани. Човек сънува, че умира или че лич­ност, с която се отъждествява, изчезва. Градини се пок­риват с цвят, мъгли се вдигат, за да разкрият някой пей­заж... Сънуващият минава по тесни коридори, изкачва се по безкрайни стълби. Дървета се огъват под тежестта на плодовете. Сънуващият плува, рее се. Появяват се гео­метрични фигури, цветове. Очертават се Мандали с ком­позициите си от цветя, колела, кръгове, кръстопъти, кръстове... Слънца и води даряват сънищата с голямата си символика. И всичко това е увенчано от появата при някои щаст­ливци на символите на Анимата и на Анимуса - двете сърцевини на душата, без които няма самоосъществяване, нито истинска радост...

Избрано от: „Тълкуване на сънищата“, Пиер Дако, изд. „Колибри“, 1999 г.
*The Precious Stones (series), 1900, Alphonse Mucha (1860-1939)