Поетично-философското слово на Джубран, наподобяващо библейското, тъче притчи за земното и вечното. Една мъдра притча, назаем от „Предтечата” (Изд. „ФАМА”)

(Khalil Gibran - Autorretrato con musa, Museo Soumaya)

Дъщерята на лъва 

Четирима роби вееха с ветрила на старата царица, която спеше на трона си. Тя хъркаше. А в скута й лежеше котка, която мъркаше и лениво наблюдаваше робите. Първият роб проговори: 

– Колко грозна е бабичката, както е заспала. Вижте разплутата й уста. А как само хъхри, сякаш я души дяволът. 

А котката измърка: 
– Не е и наполовина толкова грозна, както е заспала, колкото вие във вашето безсънно робство. 

Вторият роб рече: 
– Би трябвало сънят да изглажда бръчките й, а не да ги врязва още повече. Сигурно сънува злини. 

А котката измърка: 
– Де да можехте вие да заспите и да сънувате свободата си. 

Третият роб каза: 
– Хм, навярно вижда във върволица всички, които е погубила. 

А котката измърка: 
– Вижда във върволица вашите предци и потомци. 

Четвъртият роб издума: 
– Хубаво си говорим за нея, но това не ми спестява отегчението да стоя тук и да й вея. 

А котката измърка: 
 Ще вееш вовеки, защото каквото е на земята, същото е и на небето. 

В този миг главата на царицата клюмна и короната й падна на земята. Първият роб каза: 
– Това е лоша поличба. 

А котката измърка: 
– Лошата поличба за едного е добра поличба за другиго. 

Вторият роб рече: 
– Ако се събуди и види, че короната й е паднала, без съмнение ще ни убие. 

А котката измърка: 
 Откак сте се родили, тя всеки ден ви убива, но вие не го съзнавате. 

Третият роб се обади: 
– Да, ще ни убие и ще го нарече жертвоприношение за боговете. 

А котката измърка: 
– Единствено слабите биват принасяни в жертва на боговете. 

Четвъртият роб въдвори мълчание, бавно вдигна короната и внимателно я сложи обратно на главата на царицата, без да я събуди. 

А котката измърка:
 Само роб би върнал на мястото й паднала корона. 

Подир малко старата царица се събуди, огледа се и се прозина. Сетне отрони: 
– Май сънувах. Видях четири гъсеници, подгонени от скорпион – въртяха се около ствола на древен дъб. Не ми хареса. 

Затвори очи и отново заспа. И захърка. Четиримата роби продължиха да й веят. А котката измърка: 
– Вейте, вейте, глупци... Раздухвате огъня, който ще ви изпепели.

От: „Предтечата”, Халил Джубран, изд. „ФАМА”
Изображение: Khalil Gibran - Autorretrato con musa, Museo Soumaya, commons.wikimedia.org