„ ...най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота “ ~ Притчи 4:23

 

Сърцето и животът 

Каквото е сърцето, такъв е и животът. Вътрешното неспирно се превръща във външно. Нищо не остава неразкрито. Скритото стои стаено само до известно време; след това узрява и се проявява. Семе, дърво, цвят, плод - това са четирите етапа на вселенския ред. Външните обстоятелства в живота на човека произтичат от сърцето. Мислите му разцъфтяват в действия, а действията му раждат като плод характера му и съдбата му. 

Животът се разгръща отвътре навън и се разкрива на светлината; мислите, покълнали в душата, накрая се материализират в думи, действия и изпълнени дела. 

Както фонтанът блика от невидим за окото извор, така и животът на човека струи от тайните кътчета на сърцето му. Това, което е и което ще бъде, се заражда там. Всичко, което прави, и всичко, което ще направи, извира пак оттам. 

Скръб и щастие, страдание и радост, страх и надежда, омраза и любов, невежество и просветление - тези състояния не се намират някъде навън, а са изцяло вътре в душата. 

Човек е сам пазач на своето сърце и надзирател на ума си. Той е единственият страж на цитаделата на живота си. Някои са усърдни в тази роля, други - немарливи. Усърдният се стреми да се грижи за сърцето си все по-прилежно. Той следи ума си все по-зорко и го поддържа чист, като пропъжда всички недостойни мисли. Това е пътят към просветлението и щастието. 

Немарливият живее разпуснато и нехайно, като пренебрегва висшата задача да подреди правилно живота си. Това е пътят към самозаблудата и страданието. 

Ако човекът осъзнае, че животът в своята целокупност се определя от съзнанието, пред него изведнъж ще се отвори пътят към блаженството! Ще открие, че има силата да управлява ума си и да го настройва в съответствие с идеала си. Ще избере да следва твърдо и неотклонно онези пътеки на мисълта, които водят към правилни действия. Ще осъзнае, че животът е красив и свят, и рано или късно ще прогони всички нещастия и злини, терзания и страдания. Защото не е възможно този, който усърдно и неуморимо охранява дверите към своето сърце, да не постигне свобода, просветление и душевен мир. 

(The heart of man, Gossner, Johannes, Pоschel, Philipp Friedrich, 1851)

Избрано от: „От сърцето“, Джеймс Алън, изд. Скайпринт
Картина: The heart of man: either a temple of God, or a habitation of Satan: represented in ten emblematical figures, calculated to awaken and promote a Christian disposition
Year: 1851 (1850s), Authors: Gossner, Johannes, Pоschel, Philipp Friedrich, commons.wikimedia.org
Снимка: Джеймс Алън (1864 – 1912)