„Как постъпват хората, които се нуждаят от енергия? Те дразнят, измъчват жертвата си, търсят различни начини да подчинят човека, защото е по-трудно да вземеш от спокойния, а по-лесно да вземеш от този, когото си подчинил.“

„Vampire“, 1895, Edvard Munch (1863 ~ 1944)

Изследвайки проблема за вампиризма, аз се стремях да изясня защо човек става вампир? Вампиризмът съвсем не е безобидно занятие, взаимодействието на хората на фино поле­во равнище е значително по-сложно, отколкото ние си представяме. Вампиризмът не е само отнемане на някакво количество енергия, нарушаване на полевата обвивка и съз­даване на условия за по-нататъшна загуба на енергия, но и повреждане на фината полева структура, което може да дове­де до изкривяване на кармичните линии на съдбата, здравето и психиката. Неведнъж съм наблюдавал, че след силно отне­мане на енергия са се появявали силни психични отклонения. Човекът, който започва да черпи чужда енергия, затваря ка­налите си за връзка с Космоса, той е принуден да взима все повече и повече енергия, в противен случай могат да възник­нат тежки болести и даже да настъпи смърт. Началото на този процес е в силно развитото чувство на егоизъм, което се про­явява в мислите, емоциите или постъпките, в неразбирането на единството на света. Това блокира каналите за връзка с Космоса и предизвиква спадане на енергетиката. Този процес е трудно да се спре, той обрича децата на вампирите на тежки болести, тъй като те вече се раждат със затворени канали за връзка с Космоса, и или тях ще изчерпват и ще разрушават тялото им, или те ще черпят от другите и ще продължават да разрушават душата си. Тъй че вампиризмът е сложна и доста сериозна тема.

Егоизмът, жестокостта водят до изключване от Космоса и тогава човек е принуден да взима енергия от хората. А това разрушава защитата на децата му, те започват тежко да боледуват, могат да започнат нарушения на психиката и други проблеми.

Как постъпват хората, които се нуждаят от енергия? Те дразнят, измъчват жертвата си, търсят различни начини да подчинят човека, защото е по-трудно да вземеш от спокойния, а по-лесно да вземеш от този, когото си подчинил. Защо напри­мер човек става садист? Неговите родители са се отричали от единството със света, от висшите чувства, това е предизвикало пълно запушване на каналите, свързващи с Космоса, започ­нало е разпадане и деградация на полевите структури - енер­гия няма откъде да се вземе, освен от другите хора. Ако това е дете, то започва да дразни майка си, да я тормози, тя постоян­но вика, ядосва се - и му дава от енергията си. Детето обижда връстниците си, бие животните и така също получава енергия, присмива се на възрастните и пак достига целта си. Тоест пос­тигането на физически или духовни мъки на друг човек е една от формите на вампиризма.

Майката, която се моли детето й да бъде здраво, може да даде енергия, но това е духовна енергия, която и лекува, и помага на детето да се развива правилно.

Възможен е и преднамерен вампиризъм, т. е. непосредст­вено отнемане на енергия, но за това е необходимо да имаш известни познания в биоенергетиката, да чувстваш какво е енергия.

На човек с разпадащи се духовни структури му е все по-трудно да контактува с Космоса за попълване на енергията, затова той все по-често използва чужда. Така започва един лавинообразен процес на вампиризъм и изключване от Космоса, който често завършва с тежка болест. Вампирът при­лича на наркоман, който днес получава удоволствие, за което утре трябва тежко да плати. Понякога недостатъчно подготве­ните екстрасенси могат да отнемат енергия, без самите да зна­ят за това, от своите роднини и деца, от което те започват да боледуват.

Веднъж на лекция стана дума за вампиризма. Аз обясня­вам механизма на това как човек се самоунищожава, ако започне да взима енергия от другите хора. Лекцията я слушат екстрасенси. Един от слушателите, доста уверен в себе си млад човек, казва, че той има прекрасно средство срещу вам­пирите. Моля го да разкаже, това е интересно.

- Когато вампирът взима енергия, трябва да си предста­вим един цирей, нека забере.

- Ако постоянно ви атакуват вампири, при такава защи­та вие самият ще се превърнете в цирей. За каквото си се представяме, такива и ставаме. Не ви съветвам да следвате такива препоръки. Когато усетите, че някой ви взима енергията, помолете се на този човек да му бъдат дадени бо­жествена любов и енергия, за да го променят, да очистят ду­шата му и да го свържат с Космоса.

По-късно подложих на тест съветите на младия човек: духовността, душата, поведението му имат отрицателни значения. Това е пълна деградация на фините духовни структури. Ако се помолим на вампира да бъдат дадени божес­твена любов и енергия, значенията на параметрите на негова­та духовност силно ще се повишат. Съзнателната помощ спа­сява този, който волно или неволно е взимал енергия. Този случай е показателен с това, че техниката на насилие, която сега много често автоматично се пренася от физическия в ду­ховния свят, в света на биоенергетиката, е равна на само­убийство. Човек почти никога не забелязва своето преражда­не. Като извърши няколко пъти насилие на духовно равнище, човек не чувства, че душата му се разпада, защото е свикнал първо да вижда това, което става с тялото му. И най-главното е, че в тандема вампир-жертва печели винаги жертвата, защото за нея вампиризмът е сигнал за нис­ко ниво на връзка с Божественото. Вампиризмът принудител­но подтиква жертвата към висшите енергии, към енергиите на духовността. При вампира става обратният процес - прогреси­раща деградация на фините духовни структури, получаващи Божествена енергия.

Избрано от: „Диагностика на кармата - част 1“, С. Н. Лазарев, изд. „Гуторанов и син“, 1996 г.
Картина: „Vampire“, 1895, Edvard Munch (1863 - 1944), commons.wikimedia.org