„Който е нарекъл „ден“ бързо случващите се нещастия, им е дал дъ­лъг срок; достатъчен е час, миг за погубване­то на държави; нарастването става бавно, бърза е разрухата.“

(The Death of Seneca, c.1615 by Peter Paul Rubens)

Нравствени писма до Луцилий

…Неочакваните неща тежат по­вече. Неочакваността дава допълнителна тежест на нещастията и всеки смъртен скърби повече, когато е изненадан.

Затова нищо не трябва да бъде неочак­вано за нас. Душата трябва да предхожда всичко и да размишлява не какво обикно­вено се случва, а какво може да се случи. Какво е това нещо, което съдбата, не би погубила насред разцвета му? Какво не би нападнала и разтърсила толкова по-страш­но, отколкото силно то блести? Кое е трудно, кое е недостъпно за нея? Тя не идва винаги по един път, не го изминава до края. Понякога ни поразява чрез собствените ни ръце, понякога, доволна от своите собст­вени сили, намира опасности без виновник. Никое време не е извън опасност; в самите удоволствия се пораждат причини за бол­ка. Война се вдига посред мир.

И средства за сигурност стават опас­ност; от приятел – неприятел, враг – от съюзник. Летните затишия преминават във внезапни бури, по-страшни от зимни­те. Без враг преживяваме враждебни неща и причини за поражения се намират, ако други липсват, в чрезмерното щастие. Бо­лест застига и най-въздържаните, най-здра­вите – туберкулоза, най-невинните – нака­зание, най-уединените – размирици.

Понякога случаят избира нещо ново, за което събира всички свои сили, като че сме забравили за него. Каквото е постро­ила дългата поредица от усилия и снизхо­дителността на боговете, един ден се раз­пръсва и разрушава. Който е нарекъл „ден“ бързо случващите се нещастия, им е дал дъ­лъг срок; достатъчен е час, миг за погубване­то на държави; щеше да бъде облекчение за нашата слабост, ако всичко загиваше така бавно, както се поражда; но нарастването става бавно, бърза е разрухата.

Не е сигурно нито частното, нито държавното; и на хората, и на градовете съдбата се променя. И сред най-спокойни­те съществува ужас и макар че няма ни­каква външна причина за смутове, бедите излизат оттам, откъдето най-малко ги очакваш. Царства, които устояват на вътрешни и външни войни, рухват без ни­какъв тласък. Колко държави са преживели много щастие? Значи трябва да се мисли за всичко и трябва да се укрепва душата срещу всичко, което може да се случи. Да се размишлява за изгнания, мъчения, болести, войни, корабо­крушения.

Случаят може да ти отнеме родина­та, може да те остави на уединено мяс­то, може да направи пустиня там, където преди малко си се задушавал от тълпата. Нека пред очите ти бъде всичко, което е дял от човешката съдба, нека подготвим душата си не за това, което става най-чес­то, а за най-лошото, ако не искаме да бъдем подтиснати или стъписани от необичай­ните неща, сякаш никога няма да се случат; за съдбата трябва да се мисли цялостно.

Не само направеното от човешка ръка си отива, времето не разрушава само направеното от човешкото изкуство и труд; сриват се планинските вериги, цели области хлътват, места, от които море­то не се е виждало, биват покривани от вълните. Огънят е унищожил хълмове, преди това осветявани от огньове, разру­шил е и високи върхове – утешение на мо­реплавателите, и е сривал наблюдателни кули. Творбите на самата природа се ру­шат, затова трябва да понасяме спокойно гибелта на градовете. Те са създадени, за да паднат. Всички ги очаква един и същи край, дали вътрешна сила и напорът на сдържа­ното дихание отхвърля притискащата го тежест, или се отприщват затворените скрити потоци, или напорът на пламъка разкъсва плътната плоча, убил старост­та, от която нищо не е защитено, побеж­дава малко по малко, било тежкият кли­мат прогонва народите и пустинята уни­щожава градовете. Дълго време е нужно за изброяване на всички пътища на съдбата. Едно единствено нещо знам: всички дела на смъртните са осъдени от смъртността, живеем сред загиващото.

Нещастие­то често прави място на по-добра съдба. Много градове загинаха, за да бъдат издиг­нати като по-хубави. Затова нека укрепим душите си за раз­биране и търпене на своя жребий и да се знае, че съдбата дръзва всичко; срещу дър­жавите тя има същото законно право, което и срещу управляващите, срещу гра­довете толкова, колкото и срещу хората. Но не трябва да негодуваме – влизаме в този свят, в който се живее по тези за­кони. Харесва ти – подчинявай се, не ти харесва – излизай, по който път искаш. Негодувай, ако някаква несправедливост е установена само в теб, ако тази необходи­мост обвързва стоящите и нависоко, и на ниско, живей в съгласие със съдбата, която разрешава всичко. Няма защо да ни измер­ваш спрямо гробниците и паметниците, които са по пътя, различни по своята голе­мина. Неравни се раждаме, умираме равни.

Из: „Нравствени писма до Луцилий“ (Том 2), Луций Аней Сенека, превод Райка Николова, изд. „Хеликон“, 2020 г.
Картина: The Death of Seneca, c.1615 by Peter Paul Rubens; chinaoilpaintinggallery