„Егото е онова капризно дете, което живее във всеки човек и ко­ето избира да се наложи над всичко или над всеки.“

~ „Твоето его е врагът“ (Изд. „Сиела“)

Егото е врагът

Може би сте млади и преливате от амбиция. Може би сте млади и се борите с живота. Може би сте спечелили онези първи няколко милиона, сключили сте първата си сделка, из­брани сте били да влезете в някаква елитна група или може би вече сте постигнали достатъчно за целия си живот. Може би сте смаяни от откритието колко е пусто там горе, на върха. Може би ви е била възложена задачата да водите другите в момент на криза. Може би току-що са ви уволнили. Може би току-що сте ударили дъното.

Където и да се намирате, каквото и да правите, вашият най-лош враг е вече вътре във вас: той е вашето его.

„Не и аз – мислите си вие. – Никой никога не би ме на­рекъл егоцентрик“. Вероятно винаги сте се смятали за доста уравновесен човек. Но при останалите хора с техните амби­ции, дарования, пориви и потенциал за реализация егото е нормално явление. Тъкмо онова, което ни прави толкова обе­щаващи като мислители, дейци, творчески личности и пред­приемачи, онова, което ни тласка да стигнем до върха в опре­делени сфери, ни прави и податливи на тази по-тъмна страна на психиката.

Това не е книга за егото в смисъла, който му дава Фройд. Фройд обича да обяснява егото с помощта на метафори – на­шето его е ездач на кон, при което животното представлява несъзнаваните пагони, а пък егото е ездачът, който се опитва да ги направлява. Съвременните психолози, от друга страна, използват понятието „егоисти­чен“ за определяне на човека, който е опасно фокусиран върху себе си и не обръща внимание на другите. Всички тези дефиниции са верни до голяма степен, но извън клиничната обстановка имат малка стойност.

Егото, което виждаме най-често, се базира па една по-обикновена дефиниция: това е една нездравословна вяра в соб­ствената ни значимост. Надменност. Себична амбициозност. Това е дефиницията, която ще се използва в настоящата книга. Егото е онова капризно дете, което живее във всеки човек и ко­ето избира да се наложи над всичко или над всеки. Нуждата да бъдеш по-добър от повечето, да бъдеш признат заради – далеч отвъд всяка разумна полза: това е то егото. То е чувството за превъзходство и убедеността, която надвишава границите на увереността и таланта.

Виждаме го тогава, когато представата ни за самите нас и за света е толкова раздута, че започва да изопачава заобика­лящата ни действителност. Когато, както обяснява треньорът по футбол Бил Уолш, „самоувереността се превръща в надмен­ност, напоритостта се превръща в инат, а сигурността в себе си – в безразсъдна страст“. Това е егото, както предупреждава писателят Сирил Конъли: „То ни дърпа надолу, както повелява законът за гравитацията“.

Затова егото е враг на онова, което искаме, и на онова, кое­то имаме. То е враг на овладяването на дадено умение. На дей­ствително творческото прозрение. На добрата съвместна ра­бота с другите. На изграждането па преданост и подкрепа. На дълготрайността. На повтарянето и запазването на успеха ни. То отблъсква нашите предимства и добри възможности. При­тегля врагове и грешки.

Повечето от нас не са „егоцентрици“, обаче егото се ко­рени в почти всеки възможен проблем и препятствие: от това защо не можем да победим до това защо ни е нужно да побеж­даваме през цялото време и за сметка на другите. От това защо не притежаваме онова, което желаем, до това защо когато вече притежаваме желаното, изглежда, не се чувстваме по-добре.

Обикновено не виждаме нещата по този начин. Смятаме, че нещо друго е причина за проблемите ни (най-често другите хора). Ние сме, както е казал поетът Лукреций преди повече от две хилядолетия, пословичният „болен човек, незнаещ при­чината за своята болест“. Това се отнася особено за успешните хора, които не могат да видят от какви дела ги предпазва его­то, защото всичко, което могат да видят, са вече постигнатите неща. Във всяка амбиция и цел, които имаме – били те големи или малки, – присъства и егото. То подрива нашите устои по време па пътуването ни, в което сме заложили всичко.

Новаторът в своето дело, главният изпълнителен дирек­тор Харолд Джинийн сравня­ва егоизма с алкохолизма: „Его­истът не е човек, който бута предметите от бюрото си. Той не ломоти и не се лигави. Не, той просто става все по-безочлив и по-безочлив, и някои хора, като не разбират какво се крие зад това поведение, погрешно вземат неговата безочливост за властност и самоувереност“. Можем да кажем, че те започват да допускат тази грешка и по отношение на себе си, понеже не съзнават, че са се заразили от същата болест или че тя ги убива.

Ако егото е гласът, който ни нашепва, че ни бива повече, от­колкото ни бива в действителност, можем да кажем, че то спъва истинския ни успех, защото ни пречи да осъществим пряка и честна връзка със заобикалящия ни свят. Един от първите чле­нове на Анонимните алкохолици определя егото като „съзна­телно отделяне от“. От какво? От всичко. Негативните проявления на това отделяне са огромни: не можем да работим с другите хора, ако издигаме стени. Не мо­жем да направим света по-добър, ако не го разбираме или ако не разбираме себе си. Не можем да получим обратна връзка, ако сме неспособни или нежелаещи да чуем външните източ­ници. Не можем да видим благоприятните възможности – или да ги създаваме, – ако вместо да виждаме стоящото пред нас, живеем в собствената си фантазия. Ако не си даваме точна сметка за това какви са собствените ни способности в сравне­ние с тези на другите, нашата само­увереност не е нищо друго, освен самоизмама. Как ще стигнем до другите хора, как ще ги мотивираме или ръководим, ако не можем да осъзнаем какви са техните нужди – защото сме загубили връзка със себе си?

Пърформанс артистката Марина Абрамович го описва ди­ректно: „Ако започнеш да вярваш в своето величие, креатив­ността ти умира“.

Само едно нещо дава храна на егото – утехата. Когато човек върши нещо голямо – независимо дали в спорта, в из­куството или в бизнеса, – това често го плаши. Егото смекча­ва този страх. То е мехлем за тази несигурност. Егото заменя рационалните и осъзнати части от нашата психика със само­хвалство и нарцисизъм и ни казва онова, което желаем да чуем, тогава, когато искаме да го чуем. Ала това е справяне с проблема само в краткосрочен план и последствията от него оказват дългосрочно въздействие.

От: „Твоето его е врагът“, Райън Холидей, превод Жана Кличмурдова, изд. Сиела
Снимка: YouTube