„Незави­симо от успехите и провалите, винаги се връщаме до нивото на щастие, което гените ни са предначертали.“

(Beethoven Frieze Longing for Happiness Finds Repose Poetry Right Wall, 1902, by Gustav Klimt)

Щастието е някъде между

Какво можеш да направиш, за да живееш добър, щаст­лив, пълен и смислен живот? Какъв е отговорът на въп­роса за смисъла в живота? Мисля, че можем да намерим отговора само когато разберем що за същества сме, толкова различни едно от друго по толкова много при­знаци.

Индивидуалният подбор ни мотивира да бъдем себич­ни същества, които се съревновават за ресурси, удовол­ствие и уважение, а груповият подбор ни вкарва в ко­шер, където нагласата е да се изгубим в чувството за не­що по-голямо от самите нас. Ние сме социални същест­ва, които имат нужда от любов и привързаност, тру­долюбиви същества, които искат да променят света около себе си, и сме способни да създадем жизнени връз­ки с работата си. Ние сме и ездачът, и слонът, и умс­твеното ни здраве зависи от синхрона между единия и другия, от способността на единия да използва силните страни на другия. Не мисля, че съществува вдъхновяващ и истински отговор на свещения въпрос: „Какъв е сми­сълът на живота, погледнат отстрани?“ Но позовавай­ки се и на древната мъдрост, и на съвременната наука, можем да намерим важни отговори на въпроса за смисъла в живота. Последната версия на хипотезата за щастие­то е, че щастието идва между.

Щастието не е не­що, което можеш да вземеш, намериш или достигнеш директно. Трябва просто да намериш правилните усло­вия и да чакаш. Някои от тези условия са вътре в теб, например създаването на хармония между отделните части и нива на личността ти. Други условия са извън теб – както растенията се нуждаят от слънце, вода и почва, за да се разбиват, и хората имат нужда от любов, работа и свързаност с нещо по-голямо от самите тях. Струва си да се опитваш да създадеш правилните връз­ки между себе си и другите, между себе си и работата си, между себе си и нещо по-голямо от теб. Ако успееш да постигнеш баланса в тези връзки, ще получиш чувство за цел и смисъл в живота.

Хората не са твърде умели в предсказването на чувствата си

Ако ви дам десет секунди да назовете най-хубавото и най-лошото, които биха могли да ви се случат, може би ще си помислите за тези две: печалба от лотарията на стойност 20 милиона долара и парализа от шията на­долу. Печалбата от лотарията би ви донесла свобода от толкова много грижи и ограничения; би ви дала въз­можност да изпълните мечтите си, да помагате на близките и обичаните хора и да живеете в комфорт. В такъв случай печалбата би трябвало да ви донесе дъл­готрайно щастие, вместо еднократна доза допамин. Да загубите тялото си при една тежка парализа, от друга страна, би ви донесло повече ограничения от до­животна присъда в затвор. Ще ви се наложи да се прос­тите с всичките си цели и мечти, да забравите за сек­са, да разчитате на помощта на други хора при основ­ните ви физиологични нужди. Мнозина биха си помис­лили, че предпочитат смъртта пред пълната парали­за. Но грешат.

Разбира се, далеч по-добре е да спечелите от лота­рия, отколкото да счупите врата си, но разликата не е толкова голяма, колкото мислите. Защото каквото и да се случи, най-вероятно ще се приспособите към него, макар и да ви е трудно да повярвате в подобно твър­дение. Хората не са твърде умели в предсказването на чувствата си. Склонни сме да преувеличаваме силата и продължителността на емоционалните си реакции. След година примерно, повечето парализирани хора и спечелилите от лотарията до голяма степен се връ­щат към предишното си ниво на щастие. Спечелилият от лотарията си купува нова къща и кола, прекъсва скучната си работа и започва да се храни по-добре. В на­чалото се радва на контраста с предишния си живот, но след няколко месеца контрастът избледнява и удо­волствието си отива. Човешкият ум е изключително чувствителен към промени и относително безчувст­вен към обичайното ниво на живот. Радостта на спе­челилия от лотарията идва от промяната, а не толко­ва от новото статукво, и след няколко месеца новите удобства се превръщат в ново базисно ниво. Човек за­почва да взема нещата за даденост и няма много пове­че място за радост. В по-лошия вариант парите могат да се отразят зле на взаимоотношенията с другите хо­ра. Приятели, роднини, отчаяни бедняци или всевъз­можни измамници се скупчват около новозабогатели­те, съдят ги и се опитват да изкопчат от тях какво­то могат. (Нека да не забравяме егоистичната пре­дубеденост на хората: всеки може да измисли нещо, за което новобогаташът му е длъжен.) Печелившите чес­то са преследвани до такава степен от другите, че се налага да се преместят в друг град, да прекратят опре­делени връзки и дори да се обединят в неформални гру­пи за взаимопомощ на хората с късмет. (Все пак тряб­ва да отбележим, че повечето печеливши въпреки всич­ко се радват, че са спече­лили.)

Да разгледаме и другата крайност, когато внезапно парализираният човек изведнъж изгубва голяма част от щастието си. Започва да си мисли, че животът му е приключил и трябва да се прости с всичките си пре­дишни мечти. Но както и при печелившия от лота­рията, умът на парализирания човек е по-чувствителен към промяната, отколкото към определено състояние, така че след няколко месеца той започва да се прими­рява със ситуацията и да си поставя по-скромни цели в живота. Може би научава, че физиотерапията може да възвърне част от функциите на тялото му. Той е дос­тигнал дъното и оттук насетне може да върви само нагоре, което му носи радост (да не забравяме принци­па на прогреса), физикът-математик Стивън Хокинг е окован в напълно неподвижно тяло от 21-годишна въз­раст, когато е диагностициран със заболяване, засяга­що моторните му неврони. Въпреки това той продъл­жава живота си, решава важни проблеми в космология­та, печели много награди и пише най-продаваната на­учнопопулярна книга в историята – „Кратка история на времето“. Когато в интервю пред „Ню Йорк Таймс“ е запитан как поддържа духа си, той простичко отго­варя: „Очакванията ми се сринаха до нулата, когато бях на 21 години. Всичко след това е като подарък“.

Това е принципът на адаптацията в най-чист вид: отношението на човек към новото му състояние е ба­зирано на сравнение със състоянието, с което е свикнал. Адаптацията е отчасти свойство на невроните, които отговарят силно на нови стимули, но с времето при­викват и започват да изпращат по-слаби сигнали в от­говор на вече познати стимули. При хората адаптация­та е много по-силна. Ние не просто привикваме, а изця­ло се пренастройваме. Изпълваме живота си с цели и пос­тигнем ли една, бързо преминаваме към друга. След ня­колко успеха започваме да се целим по-нависоко, а след ог­ромна загуба, например счупен врат, свикваме да се це­лим по-ниско. Вместо да следваме съветите на Буда и стоиците – да се разделим с привързаността си към външния свят и да оставим нещата да се случват около нас – ние се заобикаляме с цели, надежди и очаквания и чувстваме радост и болка, свързани с прогреса към тях.
Когато комбинираме принципа на адаптацията с от­критието, че средното ниво на щастие е до голяма степен генетично предопределено, достигаме до не­приятна хипоте­за: в дългосрочен план няма много голя­мо значение какво правиш с живота си. Незави­симо от успехите и провалите, винаги се връщаме до нивото на щастие, което гените ни са предначертали. През 1759 година, дълги години преди началото на генетиката, Адам Смит достига до това заключение: „Във всяка устойчива ситуация, когато няма веро­ятност нещата да се променят, умът на всеки човек рано или късно се връща към естественото и обичайно ниво на спокойствие. При успехи, след известно време, се приземяваме до това ниво. При трудности, след из­вестно време, се изкачваме до него.”

Ако това становище наистина е вярно, тогава всич­ки сме като бегачи по подвижна пътека. На такава пъ­тека за бягане, каквато има във всеки фитнес център, можем да бягаме, без да помръдваме от мястото си, не­зависимо с каква скорост се движат краката ни. В ис­тинския живот нещата изглеждат по подобен начин: макар че можеш да се трудиш усилено, да събираш бо­гатства, да садиш плодни дървета и да колекционираш любовници, не можеш да спечелиш надбягването. Прос­то защото не можеш да промениш „естественото и обичайно ниво на спокойствие“, всичките богатства, които би могъл да натрупаш, просто ще повишат очакванията ти, но ще са безполезни за дълготрайното ти щастие. Независимо от това, без да разбираме кол­ко безполезни са усилията ни, продължаваме да се бо­рим, опитвайки се да спечелим играта на живота. Ви­наги искаме повече, отколкото имаме, и бягаме към це­лите си, подобно на хамстери във въртележка.

От: „Хипотеза за щастието“, Джонатан Хайд, изд. Кибеа, 2013 г.
Картина: Beethoven Frieze Longing for Happiness Finds Repose Poetry Right Wall, 1902, by Gustav Klimt; chinaoilpaintinggallery