„Митологията ни на воини е начин да направим жи­вота си по-добър. Това е нашият подарък към света. Така предизвикваме себе си да даваме най-доброто във всяка ситуация, за да се превърнем в завършени хора, да се про­будим.“

Митология на квантовия воин

„Светът е неразгадаем. Неразгадаеми сме и ние, и всичко, което съществува на този свят.“ ~ Карлос КАСТАНЕДА

За да продължим да разплитаме загадката за нас са­мите и за мястото ни във вселената, навлизаме в света на митологията. Може да ви се стори странна тази внезапна смяна на научния подход с обсъждане на доказателства­та на митологията, но тя е напълно обоснована от гледна точка на психологията. Науката може да ни помогне да разберем строежа на вселената и механизма на дейст­вие на мозъка, но тя се противопоставя на съзнанието и тук от полза може да ни бъде митологията, за да запълни празнината по уникален начин.

Митичната роля, която избираме за себе си, е тази на квантовия воин, заедно с всички възможности, които този избор ни предоставя. Пътят, който сме поели, може да ни се струва необичаен, но когато стъпим на него, бързо откриваме смисъла от това да живеем живота си по този начин. Понятието квантов воин е метафора за това, което можем да постигнем в живота си, и около тази метафо­ра изграждаме сложна митология, базирана на истините, които квантовата действителност ни разкрива. Когато приемаме себе си за герой в нашето собствено житейско приключение, това ни вдъхва живот по несравним начин.

Добре измислената митология е могъщ инструмент и ако този, който го притежава, го използва умело, може да постигне необикновени резултати. Уважаваният автор и психолог Джеймс Хилман е наясно с това, когато спо­деля този малко известен факт: „Митовете говорят на душата на техен език, говорят емоционално, драматично, чувствено, фантастично.“ Откриваме, че душата отклик­ва добре на митични образи, тъй като те идват директно от колективното съзнание и носят по-дълбок смисъл от очаквания. Митичните символи се издигат над логиката и рационалния разум и по този начин ни дават възможност да погледнем на себе си от различен ъгъл и да се разберем по-добре. Когато използваме езика на фантастичното в живота си, когато мислим и действаме по митични начи­ни, ние се изравняваме с архетипните сили на вселената и пред нас се разкриват неподозирани възможности.

Изправяме се пред митични образи, които ни вдъхно­вяват за величие поради простата причина, че са по-близо до върховната истина за това кои сме в сравнение с огра­ничените, смазващи образи, чрез които съвременната кул­тура се опитва да ни управлява. Необходимо е да се осво­бодим от ограничаващите ни модели, които подхранваме в момента, и да станем воини, да извършваме героични постъпки, да се отправяме на велики пътешествия, да жи­веем живота си на пълни обороти. Тези възможности ни се откриват, когато живеем митично.

Митологията на квантовия воин се корени в кван­товите закони. Започнем ли да ги изучаваме, бързо ос­ъзнаваме на какво сме способни, когато прегърнем тези истини и заживеем по квантов начин. Представата за това, което можем да постигнем, ни кара да живеем като квантови воини, защото най-голямото ни желание е да извлечем всичко от живота и да реализираме пълните си способности. Нашето пътешествие като воини цели да разбули мистерията около самите нас, а по този начин и мистериите на вселената.

Думата воин буди различни асоциации, но в конте­кста на системата, това означава просто да се справяме възможно най-добре с всяка ситуация. Това означава да сме отдадени на съвършенството и достоверността при всяко наше действие. Съществува тибетска дума за воин, която произлиза от думата pawo и означава „този, който е смел“. Това описва добре какви можем да станем с уп­ражнения и дисциплина - ставаме смели. Чувстваме се добре в кожата си. Чувстваме, че сме добре оборудвани и достатъчно компетентни, за да се справим с всичко, което се изпречи на пътя ни. Няма и капка арогантност в това чувство на компетентност. То се основава на дълбокото разбиране на себе си и света, в който живеем. Като воини, нашата увереност почива на разбирането и вярата в зако­ните на вселената. Наясно сме, че сме част от нещо по-ве­лико от нас самите, и че неговата сила, която сме открили, е и наша сила. Връзката ни с вселената ни позволява да черпим воинска енергия по всяко време и да я използваме в различни сфери на живота си.

Енергията на воина не е някаква загадка. Всички кул­тури са се докосвали до този източник по един или друг начин. Това е динамична енергия, насочена към определе­на цел. Мъже, жени, млади, стари, всички ние използваме този вид енергия, макар и не винаги да я определяме по този начин. Енергията на воина кара изтощената майка да стане рано сутринта, да направи закуска на децата си и да им помогне да се приготвят за училище. Енергията на воина кара предприемача да търси нови пътища за разши­ряване на бизнеса си, атлета да тренира дълго и усърдно, за да се представи по най-добрия начин, безработния да изпраща резюмето си до колкото се може повече фирми, мистика да търси просветление. В каквито и житейски ситуации да изпадаме, можем да се справяме успешно с тях като призоваваме енергията на воина.

Но ние не сме обикновени воини. Ние сме кванто­ви воини, а това крие в себе си много по-дълбок смисъл. Като квантови воини за нас всичко е постижимо. Ние сме едно цяло с всичко останало и въоръжени с тази информация се втурваме в безбройните преживявания, които изникват по пътя ни. Всеки ден е част от уникалното ни пътешествие и няма нищо скучно или рутинно, тъй като всяко обстоятелство крие в себе си възможност.

Да станем хора

Първата ни задача като квантови воини е да се научим как да станем хора. Забравили сме какво е. Да се превър­нем в хора, означава да бъдем хармонични и завършени, а за целта е необходимо да осъществим връзка с четирите си енергийни части: ума, тялото, подсъзнанието и душата. Всяка една част е нужно да функционира и да е във връзка с всички останали, преди да можем да се наречем завършени хора. Докато това не се случи, ще бъдем себе си само отчасти и няма да се радваме на хармония във вътрешното ни царство, тъй като няма да сме наясно кои сме и различните ни части ще воюват една срещу друга. Да се превърнем в завършени хора не е толкова лесно, колкото може да ни се стори, главно защото живеем живота си основно на логическо ниво. Нужни са решителност и усилия, за да се освободим от навика. Това, че живеем по-голямата част от живота си на ниво разум, е психологическа истина, срещу която е необходимо да се изправим, за да преоткрием себе си.

Твърдението, че „цялото е по-велико от сбора от части­те“ никога не е било толкова подходящо, колкото при опи­санието на настоящето ни положение като хора. Ние сме космически организъм, проектиран с идеята всичките ни четири части да функционират заедно като ансамбъл. До­като това не се случи, животът ни ще е непълен и няма да имаме възможност да опознаем себе си. Поради тази при­чина, да станем хора, е основният ни приоритет, тъй като всичко в живота ни зависи от успеха на това начинание.

Пътешествието към това да се превърнем в завърше­ни хора е подобно на метаморфозата, която гъсеницата претърпява, когато се превръща в пеперуда. Не само ще станем завършени личности като обединим и впрегнем в действие всички свои части, но ще бъдем и неузнаваеми. В този процес ще се пробудим, ще открием кои сме и как­во е мястото ни във вселената.

Понятието „пробуждане" означава пренастройване на нормалното ни съзнание към нещо много по-велико. Различните традиции използват различни имена за този забележителен обрат. В християнството човек се ражда изново в Дух, будистите го наричат просветление, еволюционистите говорят за космическо съзнание, а ние като квантови воини го наричаме пробуждане. Независимо от наименованието, нещо необикновено се случва при тази промяна и когато го постигнем, сме свободни да пра­вим или да бъдем, каквито си пожелаем. Цялата вечност е наша и можем да я изследваме. Това звучи невероятно, но само защото сме забравили кои сме и какво е нашето място тук. Загубили сме връзката си с вселената и затова мистерията и целта на живота ни са останали скрити за нас. Все още не сме открили, че сме забележителни съще­ства със съзнание и енергия, в които са посети космиче­ски възможности и чакат да бъдат изровени.

Съвременната ни култура почти е забравила, че това да бъдеш човек е епично пътешествие. Прекалено мно­го сме затънали в ежедневните детайли. Вниманието ни е насочено другаде, заето с погрешните неща. Както по­етът Езра Паунд казва: „Човекът е зает с човека и забравя за завършеността и плавността на нещата.“ Точно тази завършеност и плавен ход понякога липсват в живота ни. Загубили сме чувството си за връзка с вселената, а дори и връзката с различните части на самите себе си. Затова ежедневните житейски битки често ни поглъщат. Необ­ходимо е да се пробудим.

Дзен учителят Доген от XIII в. нарича този обрат „реализация“. Японската дума за реализация означава доказателство, свидетелство, свидетелски показания. „Превръща в реалност“ нещо, което в противен случай би останало само понятие. Реализацията за това кои сме идва, когато митологията на квантовия воин се превърне в действителност. Митологията на воина не е нещо, кое­то стои в ума ни като понятие, не можем да го извадим и да го разгледаме като някакъв ръкопис или произведение на изкуството, когато си пожелаем. Това е по-скоро нещо, което даваме на света като го изживяваме. Авторът Хайнрих Цимер го описва по следния начин: „Когато прави това, човек се трансформира. Когато извършва символич­но движение и всъщност изживява дадена роля до краен предел, човек осъзнава истината, присъща на ролята.“. Ролята на квантовия воин ни дава тази възможност.

Да погледнем на живота си като на митично пъте­шествие със смисъл, цел и магия, означава да му прида­дем смисъл, цел и магия. Ако гледаме на живота си като на нещо мрачно и безсмислено, означава да го направим мрачен и безсмислен. Има хора, които смятат, че са се про­валили, че са неспособни и нямат какво да предложат на света. Те виждат живота си изпълнен с трудности и това описание се увива около душата им и те се превръщат в негови пленници, попадат под влиянието на собствено­то си многократно повтаряно заклинание. Всички сме в плен на убежденията си по един или друг начин. Като воини ние разбираме принципа им на действие, тъй като разбираме съзнанието и сме съвсем наясно с начините, по които можем да се препънем сами. Затова сме дисцип­линирани, бдителни и отдадени на представата ни за про­буждане. Никога не забравяме кои сме и защо сме тук.

Символът на квантовия воин, когато бива редовно по­саждан в душата ни, ни помага да се свържем с мистични митологии, които са съществували винаги и които обита­ват колективното несъзнавано. Тези митологии, опиращи се на минали култури и практики, крият в сърцевината си благородни идеи. Да имаме непоклатим морален кодекс, система на работа, която разрушава мързела и безразли­чието, способността да се жертваме за нещо по-велико от нас самите, да помагаме на изпадналите в беда, да следва­ме съдбата си - всичко това са възможности, които роля­та на квантови воини ни предлага.

Някои смятат, че митологията е нещо неистинно, баснословно, приказно, измислено. Но митологиите не са това. Разумът се нуждае от инвентар и вече е създал сложна митология за нас. Всеки носи в себе си лична въ­трешна митология, независимо дали го осъзнава или не. Може да е била създадена несъзнателно, каквито са по­вечето от нашите митологии. Като се има предвид, че са несъзнателни, може да се каже, че вместо ние да ги изжи­вяваме, те изживяват нас. Дълбоко вкорененото убеж­дение, неврозата, манията, или идеалът притежават своя собствена сила, която служи за добро, или за лошо. Ние хората с лекота създаваме митологии за себе си, макар и никога да не сме мислили за това по този начин. Христия­ните имат своя митология, както и будистите, също така и атеистите. Всеки тълкува вселената по свой начин и стига до определени заключения за себе си, за целта и смисъ­ла на живота си. Майчинството и бащинството вървят с определени митологии, набор от истински и въобража­еми задължения, които създаваме и прожектираме върху себе си. Определяме се по много различни начини и вся­ко определение има своя митология. Умът ни се нуждае от модел на действителността, за да функционира, така че определено имаме вече изградени митологии в себе си. Въпросът е, че настоящите ни модели са много под ниво­то на това, което биха могли да бъдат.

Митологията ни на воини е начин да направим жи­вота си по-добър. Това е нашият подарък към света. Така предизвикваме себе си да даваме най-доброто във всяка ситуация, за да се превърнем в завършени хора, да се про­будим. Това очакваме и сме отдадени на тази представа.

От: „Възможностите на подсъзнанието в квантовия свят“, Джон Кехоу, Изд. „Феникс дизайн“, 2011 г.