„Всяко последно творение е по-високо от предидущите. Бог вдъхна на Адама жива душа, а на Ева – интелигентност. Значи, жената представя интелигентността.“

Физическият и Божественият живот

…Искам да насоча ума ви към новата мисъл, да ви освободя от старите разбирания на миналото, които са разбирания на млекопитаещите, на рибата. Въпреки това, човек си мисли, че стои много по-високо от животните. В едно отношение, човек е по-високо от животните, но в друго отношение, те са разрешили някои въпроси по-добре от него. Например, птицата е разрешила семейните отношения по-добре от човека. Там и мъжката, и женската птици са равноправни. Никъде жената не е така свободна, както женската птица. Като изучавате живота на млекопитаещите животни, там жената е робиня. Тя носи целия товар на семейството; тя отглежда малките, а мъжът го няма никъде. Той се явява като гост и оставя жената да носи всичките последствия. Децата познават само майка си. Бащата не се явява никакъв. Едва сега, между млекопитаещите, специално между хората, бащата започва да се грижи за децата си и да поема тежестта на семейството. Като се намери пред големи мъчнотии, той казва: Не е лесно да станеш баща. Като живее на земята, човек ще стане и баща, и майка. Да станеш баща, това значи, да туриш край на своя егоизъм и да започнеш да се очовечаваш. Ако не станеш баща и майка, не можеш да се очовечиш. Младата мома и младият момък мислят само за себе си. Щом се оженят и станат баща и майка, те започват да мислят и за децата си. Като неженени, те мислят по един начин; щом се оженят, напущат своя егоизъм.

Какво представя жената? Тя е последното творение на Господа. Всяко последно творение е по-високо от предидущите. Бог направи растенията и животните преди човека. Значи, човекът стои по-високо от растенията и животните. На същото основание, Ева стои по-високо от Адама, т.е. жената стои по-високо от мъжа. Бог вдъхна на Адама жива душа, а на Ева – интелигентност. Значи, жената представя интелигентността. Когато се казва, че жената е само женствена, но не е интелигентна, това не е право. Изобщо, жената е по-интелигентна от мъжа. Той е нагоден повече да воюва, да се бори – силен е, но в него няма голяма философия. Казват, че мъжът е гениален, учен, философ. Помнете: Гений, велик човек не може да се роди от проста и глупава майка. Само интелигентната и умна майка може да роди гениален син или гениална дъщеря. Бащата може да е посредствен човек, но майката трябва да бъде умна и интелигентна. Това показва, че бащата по-мъчно предава своята интелигентност на децата от майката. Той може да предаде своята интелигентност, само ако и майката е интелигентна. Като се събере интелигентността и на двамата, ще се създаде нещо по-добро.

И тъй, знанието, интелигентността произлизат от любовта. Мъдростта може да се прояви в човека дотолкова, доколкото неговата любов има за основа знанието и интелигентността. Тая любов наричаме просветена. Ако любовта ви не е просветена, нищо не може да родите. Някои птици имат такива отношения помежду си, каквито хората още не познават. Например, когато мъжката и женската птица изпълнят задължението си към своите малки, те са вече свободни. Между тях няма никаква ревност, нито разпуснат живот. Някои птици, като орела, са еднобрачни, а други – живеят задружно няколко години и после се напущат. Обаче орелът се жени само един път.

Това са вметнати мисли, които имат значение само за изясняване на някои въпроси. В това отношение женитбата, бракът, е възпитателно средство, което освобождава хората от крайния егоизъм. Той втвърдява човека. Ако не се освободи от това втвърдяване, човек рискува да загуби живота си. Семейството налага на човека известни жертви, чрез които той изучава закона – любов към Бога. Тая любов е център на всички възможности, на всеки живот. Това всеки може да опита. Като изучава себе си, човек вижда двете си естества: едното е тихо и спокойно, а другото постоянно е недоволно и за всичко се гневи. Първото естество наричаме разумно начало в човека, а второто – неразумно начало. Между двете естества има тясна връзка. Когато видите, че човек бърза, гневи се, иска по-скоро да постигне нещо, ще знаете, че в него действува неразумното начало. Разумното или Божественото начало в него тихо му нашепва: Не бързай толкова, не се сърди, почакай, има време за тая работа. – Не, искам по-скоро да я свърша. Най-после неразумното естество в човека вижда, че е на крив път. Тогава разумното естество мълчи. – Защо боледувам? – пита неразумното естество. Разумното мълчи, нищо не му казва. -Защо страдам? И на тоя въпрос не получава отговор. Разумното не отговаря на тоя въпрос, но тихо му нашепва: Ако ме слушаш, няма да страдаш. Ти искаш да станеш велик, учен човек, но няма да успееш. – Защо? – Това са чужди желания, които са преплетени с твоите. Ти трябва да се научиш да отделяш твоето от чуждото и да даваш ход само на твоите мисли и желания. Искаш да бъдеш богат, велик човек – това е чуждо желание. Ти виждаш духовното богатство на някой човек и пожелаваш да станеш като него. И това е възможно, но методът е крив. Духовното богатство се постига по вътрешен, духовен път. Ти искаш да го постигнеш по външен път. Това е невъзможно.

Из беседата: „Физическият и Божественият живот“, Общ Окултен клас, София, 2 март, 1932 г.
Източник: beinsa.bg
Снимка: beinsadouno.org