„Човекът, който защитава идеите си и пла­нира живота си с увереност в собствените си сили и преценки, има огромно предимство пред онези, които се отказват при първото по­ражение.“

(Napoleon Hill in 1904)

Вяра и надежда

Надеждата е суровината, с която градите своя успех. Тя кристализира във вярата, вя­рата - в решимостта, а решимостта - в дейс­твието. Тя се заражда във вашето въображе­ние, от мечтите ви за един по-добър свят, по-добър живот, по-красиво утре. Надеждата е основата, върху която полага­те своята цел и я превръщате в действие.

Не се страхувайте да мечтаете за големи не­ща. Изпълнете се с вярата, че на този свят ня­ма нищо непостижимо.

От вярата и надеждата, които лелеете в сърцето си, изградете образа на целта, ко­ято искате да постигнете. Запишете я на лист хартия. Запомнете я. Нека тя да бъде непод­вижната звезда на вашия хоризонт, спрямо ко­ято ориентирате пътя си в живота. После се заловете за работа. Когато погледът ви следи постоянно разположението на вашия кораб спрямо тази пътеводна звезда, вашето плава­не ще бъде леко и радостно.

Никога не забравяйте, че всяка мечта започ­ва с надежда.

Надеждата и страхът са противоположни емоции. Докато имате надежда, можете да се справите с всеки страх, който ви връхлети.

Надеждата се ражда от положителната ви нагласа към живота. Ако търсите възмож­ности за положителен успех, надеждата ще кацне като гълъб на рамото ви.

Вярата е втъкана във всеки един от принци­пите, които съставляват философията на успеха, тя е същината на всяко голямо пости­жение, независимо от неговия характер и насо­ченост. Да пренебрегвате вярата в осъщест­вяването на своята ясна основна цел е все едно да се опитвате да изучавате астрономията, като пренебрегнете звездите.

Ако силно вярвате в себе си и в това, което искате да направите, никои трудности ня­ма да бъдат достатъчно силни, за да ви надвият.

Човекът, който защитава идеите си и пла­нира живота си с увереност в собствените си сили и преценки, има огромно предимство пред онези, които се отказват при първото по­ражение.

Успехът не спохожда хора, които се прода­ват евтино поради липсата на самоувере­ност. Той увенчава само този, който знае как­во иска, решен е да го постигне и отказва да приеме думата „невъзможно“.

Способността да вярвате е най-голямото ви богатство. Да се възползвате от него оба­че ще можете, едва когато култивирате у себе си положително мислене. Може би ще ви бъде полезна поговорката, че човек не е по-голям от обстоятелствата, за които се тревожи. Ни­кой не може да ви ядоса, или уплаши с нещо, ако вие сами не му помагате да го направи.

Вярващите хора са създатели на цивилизации, строители на индустрии, основатели на импе­рии, откриватели на благодатта, с която ни е дарил Създателят на всички неща.

Ключът към вашия успех е в умението да вяр­вате в своите успехи. Запомнете, ако умът ви може да си помисли, или представи нещо, той може и да го постигне.

Вярата е винаги активна. Пасивната вяра е като празно динамо. Тя е непотребна. За да генерира енергия, някой трябва да го задвижи. Активната вяра не познава страха, нито самоналожени ограничения. Въоръжен с вяра, и най-слабият смъртен е по-могъщ от всяко бед­ствие, по-силен от всеки неуспех, по-властен от всеки страх.

Ще успеете, ако вярвате, че можете да ус­пеете. Това се нарича „самоосъществяващо се предс­казание“ — нещо се случва, защото вярваме, че ще се случи. Умът е така устроен, че постоян­но се стреми да превърне във физическа реал­ност нещата, за които мислим най-много.

В търговията има едно основно правило: пър­во трябва да можеш да продадеш нещо на себе си, за да можеш успешно да го продадеш на другите. Ако сам не вярваш в стойността на предлагания от теб продукт или услуга, никой друг няма да повярва в нея.

Никое препятствие, което ви се изпречи на пътя, не е непреодолимо, докато сте сво­боден човек.

Както тялото u умът, вярата става по-сил­на, когато я упражнявате.

Вярата е израз на готовността ни да повяр­ваме в нещо, което не можем да докажем. Тя наистина е чудо.

Вярата помита препятствия от рода на не­толерантността, като освобождава ума от човешката му ограниченост.

Вярата съществува само дотолкова, доколкото я използвате. Не можете да имате му­скули, без да ги упражнявате. Не можете да уве­личите капитала си, без да го инвестирате. По­стоянното действие, опиращо се на ясна цел, ще поддържа вярата ви във форма.

Без действие вярата е мъртва. Тя е изкуст­вото да вярвате, действайки.

Всяко стойностно нещо си има определена цена. Всичко, което си струва да се притежава, си струва да се потрудите за него. Цената на увереността в себе си е неизменно будната действена вяра.

Затворете зад себе си дверите на страха и скоро пред вас ще се разтворят дверите на вярата. Издигането и привеждането на вярата в действие изискват време и себеотдаване. Тази задача никога няма да бъде завършена, защото силата, която се поставя на ваше разположение, е безгранична. Такава е и наградата.

Избрано от: „Мъдростта на успеха“, Наполеон Хил, изд. „Хомо Футурус“, 2003 г.
Снимка: Napoleon Hill in 1904; en.wikipedia.org