„Добрият човек - казвал Платон - е едничкият истински музикант, защото създава съвършена хармония и то не с лира или друг инструмент, а с целокупността на своя живот.“ ~ Георги ТОМАЛЕВСКИ, „Слънце след буря“

(Musicians, 1623, by Dirck Hals)

Силата на музикалното въздействие

Споменахме, че в порядъка на света има нещо, което можем да наречем музикалност. Тоя порядък дава на всяка деятелност хармоничен вид. Музиката, в най-широкия смисъл на думата, не е из­раз само на идеи чрез тонове, но тя е най-дълбоката и най-първичната форма на хармонията, която срещаме в живота. Древните са считали музиката като най-ярко отражение на съществуващия в живота ритъм. Те са искали да я определят едва ли не като познание за реда на всичко съществуващо - наука за хармо­ничните отношения във вселената. Началата, върху които почива музиката, са неизменни. Те са закони,, които съществуват в естеството на всички неща н които най-ярко усещаме чрез токовете. Човек може и трябва да се научи да живее музикално. Без тоя елемент, животът, както на отделния човек, така и на обществото, е нечовешки, лишен от всичко онова, което го прави привлекателен и достоен.

Спомням си, че бях прочел следната правдива характеристика за народите, които обичат или не обичат музиката:

Историкът Поливи, чиято точност е призната, разказва, че от всичките аркадийски народи, тия които били незапознати с музиката, били смятани за най-жестоки. Той смело отдава тяхната жестокост и назадничавост на туй, че те не били запознати с това изкуство. Той напада силно един от първенците на тоя народ, който се осмелил да каже, че музиката била въведена между хората, само за да, ги обайва и развращава чрез особено вълшебство, като му.про­тивопоставя за пример останалите аркадийци, които; след като получили от своите законодатели уредби, годни да им вдъхват обич към музиката, се отличавали с кротките  си нрави и голяма набожност. Той рисува най-ласкателната картина на празниците, ко­гато аркадийската младеж, още от детинство приучена към това, е пяла религиозни химни в чест на бо­говете на отечествените юнаци и добавя: „Аз върша всичко това, за да накарам кинетите да обикнат му­зиката и да се заемат за  изкуствата, които очовеча­ват народите. Това е едничкото средство, с което те биха могли да се откажат от своята жестокост.“

Платон, дълго време преди това, признавал не­победимото влияние на музиката върху формата на управлението. Той не се побоял да каже, че при всяка промяна в изкуството, се явява и съответната про­мяна в държавното устройство. Добрият човек - казвал Платон - е едничкият истински музикант, защото създава съвършена хармония и то не с лира или друг инструмент, а с целокупността на своя живот.“

Именит французин пише следното: „Още от незапомнени времена китайците са имали същите възгледи върху нравствената сила на музиката, както и гърците. Прочутият Конг Це, когото първите ми­сионери, в стремежа си да полатинчат всичко, са на­рекли Конфуциус - тоя Сократ на Китай, след като изучил основно музиката (както е направил и Со­крат) е намерил в нея най-сигурното средство да преобрази обществените нрави и коренно да ги обнови. И той е мислил за музиката това, което Платон изразява няколко века след него, че музиката трябва да се счита като първа съставна част на възпитанието и че нейната липса и упадък е най-сигурен белег за упадъка на царствата.

Конг-Це е бил запознат също с музиката к познавал дълбоко науките. В книгата Лам-Ю се казва, че философът веднъж свирил на кинг. Някакъв селянин, който минавал край вратата му се спрял да го послуша и развълнуван от хармонията що из­давали звучните трепети на инструмента, извикал: „О, с какви велики работи трябва да е заета душата на тогова, който може да свири така!“

Прочутият китайски историк Пан-Ку твърди, че всички учения на свещените книги доказвали не­обходимостта от музикална наука, която поетите на­ричат ек на мъдростта, господарка и майка на добро­детелите. Писателите от всички векове й отдават мощта да вдъхва любов към добродетелите и да ги приучава да изпълняват своите длъжности. Искате ли - казва той - да узнаете, дали едно царство се добре управлява и дали нравите на неговите обита­тели са добри или лоши, изпитвайте, каква е музи­ката, що се свири там.

Казано е:  Вред, дето срещнете  мъдра мисъл, изразена чрез музикални думи, или когато в думите има мелодия и истински ритъм, там има и нещо дъл­боко и добро в самите думи.

Индуският писател Джинараджадаса казва, че музиката по един непонятен начин разкрива това, което сме ние самите. Тя е един синтез на възви­шени неща, които не могат да се определят, но който синтез зависи твърде много от нашата нравствена природа. Слушателите на музиката се познават по това, как я възприемат, а изпълнителите - как я изпълняват. Има хора, които могат, благодарение на музикалната си дарба, да станат забележителни из­пълнители,   но те винаги ще изразяват своята вът­решна природа. Ако са груби, прости и непрефинени духовно, музиката, която ни дават, веднага ще по­каже това. Един ден, когато ще имаме идеални ор­кестри и идеални слушатели и самото вещество на стените ще ни предава по особен начин музиката, това, което считаме за мъртво вещество, ще ни на­кара да чуем неговата музика. Навсякъде - в метала, в дървото е скрита музика, която ще прибави един нов елемент и едно ново, непознато качество на тона. Тогава ще ни стане ясно, какво е искал да каже Карлейл с думите: „Музиката е един вид неизговоримо слово, което ни води към границите на без­крайното и понякога ни дава възможност да надзърнем в него.“

Нали всеки от нас, когато слуша истинска му­зика, усеща, че нейният ритъм и хармония организират собствените му мисли, чувства и творческа воля? Къде на друго място, освен във величието на една симфония, ние се убеждаваме в съществува­нето на онова, в което не могат да ни убедят ду­мите? Музиката е единствената стихия, която ни подсказва съществуването на Твореца.

От: „Слънце след буря“ (Есета), Георги Томалевски, изд. „Житно зърно“, 1946 г.
Картина: Musicians, 1623, by Dirck Hals;