„В този Единен свят населението ще бъде ограничено по пътя на съкращаване на броя деца на едно семейство посредством болести, войни, глад, докато от цялото население на света не остане 1 милиард души, носещи полза на управляващата класа в строго и твърдо определени области на дейност.“

За ерата на парите – универсален еквивалент на съвременните ценности, подчиненото бъдеще и системата за манипулиране на масите, народите и правителствата, споделено от световноизвестния руски писател, философ и социолог Александър Зиновиев (1922-2006) в интервю за сп. „Российская Федерация сегодня“ през 2000 г. Двадесет и една години по-късно препрочитаме казаното…

(1922 ~ 2006)

Задкулисието (2000 г.)

Съществува не световно правителство (текстът е написан през 2000 г.), по подобие на правителствата на отделните страни, а световно свръхобщество. В него влизат от 50 до 80 милиона души, десетки хиляди световни икономически империи, некомерчески предприятия, медии и т.н. То има своя структура, своя пирамида, своя йерархия. Именно то управлява планетата. САЩ е метрополията на това свръхобщество. То има представители по целия свят. Само с Русия се занимават хиляди и хиляди експерти. На самия връх има, разбира се, неголям кръг от лично познаващи се хора, определящи общата стратегия. Това не значи, че те постоянно някъде заседават и мислят. Те въобще могат да не го правят. Тяхното средство за управление е детайлно разработена и апробирана система за манипулиране на масите, народите, правителствата.

…През 1962 г. Рокфелер чете в Харвардския университет програмна публична лекция „Федерализмът и свободният световен ред“, в която ратува за създаване на световна държава, ръководена от единно федерално правителство. В своите умопостроения той се опира на идеята на американските „бащи-основатели“, които издигнали „универсалния принцип“ да съединят в едно целия свят.

В средата на 80-те Д. Рокфелер, като председател, и лорд Уинстън, като президент на Съвета, били заменени от нови фигури. Председател станал видният еврейски промишленик и обществен деец П. Питърсън, а президент – известният масон Дж. Суинг. Самият Рокфелер, както и преди, оставал невидим владетел на всички мондиалистки структури, координирайки и насочвайки дейността им. Под абсолютния контрол на Съвета за международни отношения се намирал главният регулатор на финансите в Западния свят – Федералната Резервна Система и Нюйоркската фондова борса. Всички ръководители на ФРС членуват в Съвета за международни отношения и регулярно се отчитат пред неговата върхушка. Федералната резервна банка на Ню Йорк, самата Федерална Резервна Система и съставящите я главни части – Бостънската, Атлантската и Кливландската се оглавяват от крупните функционери на СМО. Университетите и научните учреждения са представени в Съвета от своите ръководители и водещи професори. Особено голяма роля в работата на Съвета играят такива университети като Колумбийския, Харвардския, Йейлския, Станфордския, Калифорнийския, а така също Масачузетския технологичен институт. Съветът за международни отношения напълно контролира всички водещи средства за масова информация и, преди всичко, телевизията. Сред членовете на СМО са ръководителите на Ен би си, Си би ес, „Свободна Европа”, ЮСИА, „Ню Йорк таймс”, „Нюз-уик”, „Вашингтон пост”, „Ю. Ес. Нюз енд уърлд рипорт“ и др., а така също най-големите издателства и Асоциацията на американските издатели. През 1954 г. била създадена втората мондиалистка структура – Билдербергският клуб или Билдербергската група (по името на хотел „Билдерберг“ в холандския град Остербек, където се състояло първото й заседание). Тя обединявала вече не само американски аналитици, политици, финансисти и интелектуалци, но и техните европейски колеги. От американска страна тя била представена изключително от членове на Съвета за международни отношения и се разглеждала като негово международно продължение.

Днес вече е ясно, че световното задкулисие се стреми към създаването на наднационален орган, който да притежава правото да потъпква държавните интереси на всяка страна и да използва военна сила срещу неподчиняващите се. Съгласно плана, персоналният състав на Световното Правителство ще се определя не от народите на планетата, а на секретните заседания на такива структури като Билдербергския клуб, СМО и Тристранната комисия. Основната линия на дейността на всички тези структури се заключава в подготовката на условията за преход към единна световна система под стратегическия контрол на Запада и „прогресивните“, с приоритет на „хуманистичните“ и „демократични“, ценности. За целта продължава формирането на така наречените „национални филиали“ и подобните им организации в най-стратегически важните държави по света. Изработват се паралелни структури на властта, състоящи се от действащи и перспективни бъдещи политици, журналисти, интелектуалци, финансисти, аналитици и т.н. Тяхна задача е подготовката на общественото мнение преди проектът на Световното Правителство да бъде широко обнародван, тъй като без предварителна обработка на населението той неминуемо ще се натъкне на мощна психологическа съпротива от народите и държавите, нежелаещи да загубят своята независимост и самобитност.

Проектите на световното задкулисие по създаването на Обединен свят подразбират определящата роля в него преди всичко на създадените от тях организации. Променя се структурата на световната и националната политика. Главните й ръководители стават представители на тайната задкулисна власт, основаваща се на ритуалите и традициите на тайните организации, а така също на парите на международните финансово-промишлени групи. Центърът на тежестта при вземането на най-важните политически решения преминава от националните правителства в ръцете на транснационалните вождове и финансисти.

Националните правителства губят властта, стават неин втори ешелон. Нищо неподозиращите народи скланят глава пред резултатите от чуждата за тях политика. Под лозунгите за демокрация и либерализъм се създава невиждано досега робство, най-жестока политическата диктатура, която сега вече може да се види в „конституцията на единна Европа“ от 90-те години. Идеологията на съвременния мондиализъм продължава логиката и стила на расистката доктрина – установяване световното господство от представители на „избрания народ“ и поробване на останалото човечество. Мондиалистите оперират с „магическото число“ 2000 г., когато, по тяхното мнение, върху цялата планета ще се установи нов световен космополитичен ред. Те предполагат, че по това време световното правителство не само ще контролира, но и ще ръководи всички сфери на обществения живот, включително и религиозната.

Един от видните дейци на световното задкулисие, член на Билдербергския клуб, бил дълги години личен съветник на президента на Франция Франсоа Митеран, а известно време и директор на Европейската Банка за реконструкция и развитие Жак Атали написа програмната за мондиализма книга „Линиите на хоризонта“. Показателно е, че ръководителите на „Трилатерал“ (Д. Рокфелер, Жорж Бертон – тогава начело на Европейското отделение, и Хенри Кисинджър) през януари 1989 г. посетиха Москва. На срещата с тях присъстваха високопоставени съветски ръководители – Медведев, Фалин, Ахромеев, Добринин, Черняев, Арбатов и Примаков. Самият Жак Атали поддържаше лични контакти с президента Борис Елцин. В книгата си Атали твърди, че в настоящия момент настъпва трета ера – „ерата на парите“, които били универсален еквивалент на ценностите, тъй като, приравнявайки всички неща към материално цифрово изражение, с тях пределно просто се извършва управлението по най-рационален начин. Възниква единен свят, основан на принципите на „геоикономиката“ – това е версия на мондиалистката геополитика, която разглежда приоритетно не географските, културни, идеологически, етнически, религиозни и т.н. фактори, съставящи същността на самия геополитически подход, а чисто икономическата реалност в пространствено отношение. За „геоикономиката“ изобщо не е важно какъв народ живее тук или там, каква е неговата история, култура, традиции и т.н. Всичко се свежда до това къде се разполагат центровете на световните борси, полезните изкопаеми, информационните центрове, големите производства. „Геоикономиката“ подхожда към политическата реалност така, все едно Световното Правителство и единната планетарна държава вече съществуват.

В модела на Атали са намерили завършения си вид идеите, лежащи в основата на „Тристранната комисия“, която е концептуално-политическият инструмент, разработващ и осъществяващ подобни проекти. Новият световен ред, или, както го нарича Атали, търговски ред, ще стане универсален към 2000 г. Атали разкрива трите нива на опитите на световното задкулисие да господства над човечеството, той говори за три типа ред, „за три начина на организация на насилието“: „за световния ред на сакралното, за световния ред на силата, за световния ред на парите“. Такъв подход самият Атали свързва с настъпването на месианската ера (подробно този аспект той развива в друга своя книга, специално посветена на месианството – „Той идва“).

Днешният етап от развитието на мондиализма той нарича търговски ред. При този ред всичко се продава и всичко се купува, а главна, универсална ценност, в това число и в духовната сфера, са парите. Новият търговско-паричен световен ред „постоянно се стреми към организирането на единна универсална форма от световен мащаб“. При този ред властта се измерва с „количеството контролируеми пари отначало посредством сила, после посредством закона“. Космополитизацията на човечеството е една от главните цели на световното задкулисие. Както пише същият Атали, „чергарството ще стане висша форма на новото общество… То ще определя начина на живот, културния стил и формата на потребление към 2000 г. Всеки ще носи със себе си собствената си идентичност“.

Под чергарство Атали разбира общество от хора, лишени от чувство за Родина, почва, вяра на предците и живеещи с интересите за потребление и зрелища, които им дават телевизията и видеоекранът. „Чергарите ще бъдат регулирани чрез компютърните мрежи в глобален мащаб. Всеки чергар ще има специална магнитна карта с всички данни за него, и, преди всичко, за наличните му пари. И горко на този, който се окаже лишен от пари и който заплашва световния ред, оспорвайки неговия начин на разпределение!“

„Човекът (чергар), както и предметът – пише Атали, – ще се намират в постоянно движение, без адрес или стабилно семейство. Той ще носи върху себе си, в самия себе си онова, в което ще намери въплъщение неговата социална ценност“, т.е. каквото вложат в него планетарните му „възпитатели“ и където счетат за необходимо да го изпратят. По мнението на Атали, натискът върху човека ще бъде такъв, че пред него ще остане само един избор: „или да се конформира с обществото на чергарите, или да бъде изключен от него… Ритъмът на закона ще бъде ефимерност, висш източник на желание ще бъде нарцисизмът. Стремежът да бъдеш нормален ще стане двигател за социална адаптация“.

Ръководителите на задкулисието вече създават механизмите за глобален контрол над човечеството. Висшите научно-технически постижения в ръцете им се превръщат в средство за установяване на най-жестокото в световната история робство и гнет. Авангард на тази „дейност“ са САЩ. В тази страна всеки жител от деня на раждането си става номер в компютърната мрежа. Всички данни за него се вкарват в компютърни системи. Неговият номер присъства върху всички документи, справки и банкови сметки. На първия етап се предполага цялото население на САЩ, а после и на другите страни да стане принудителен притежател на пластмасови карти с постоянен номер, закодиран под името на собственика-кредитор. Името на притежателя става достояние на компютърната мрежа, и докато той ползва дадения му кредит, компютрите ще водят постоянно сметка на неговата покупателна и кредитна статистика.

Освен за финансово-кредитните операции, компютрите ще събират и систематизират информация от социален, професионален, духовен, етнически, религиозен, политически, правов, морален и образователен характер за всеки родил се и живеещ на Земята човек. Президентът Бил Клинтън показа по националната телевизия на САЩ такава карта, рекламирайки нейните „необикновени достойнства“, без да каже нищо за това, че тя ще стане средство за контрол над човека и негово електронно досие.

На следващия етап се предвижда имплантирането в ръката на всеки човек на специален електронен „чип“ (биокарта), на която ще бъде записана същата информация, както и на пластмасовата карта. Ако просто картата може да се изхвърли или загуби, то биокартата няма да може да се извади. Месторазположението на човека може да бъде установено във всеки един момент. Всеки жител на Земята ще попадне под бдителен и всеобхватен контрол. Биокартите ще бъдат сверявани със скенери, разположени на специални спътници, постоянно оглеждащи цялото земно кълбо и можещи да контролират всеки носител на „чипа“. На същия глобален контрол ще бъдат подложени телефонните линии и прочие канали за връзка. Имплантираните в тялото биокарти ще станат единственото средство за разплащане. Съществуващите пари фактически ще бъдат отменени. Всички покупки и продажби, получени заплати и доходи, разплащания ще се осъществяват по безкасов път с помощта на тези биокарти. Човек без такава биокарта няма да може нищо нито да купи, нито да продаде. На него ще му е съдено да умре от глад, ако не се подчини на диктата на господарите на живота.

Като че ли се сбъдва предсказаното в Апокалипсиса. Йоан Богослов разказва, че с настъпването на властта на антихриста всички хора ще бъдат заклеймени с неговия печат. „И той ще направи така, че всеки – малък и велик, богат и беден, свободен и роб – ще има знак върху дясната ръка или на челото. И че никой няма да може нито да купува, нито да продава, освен този, който има този знак, или името на звяра, или числото на името му. Тук е мъдростта. Който има ум, ще изчисли числото на звяра… защото числото му е 666“ (Откровение. 13,16-18).

През 1997 г. правителството на САЩ съобщи за намерението си да вложи 500 милиона долара в програма за създаването на всеобща компютърна мрежа. Предполага се, че всеки дом в Америка ще има телевизор-компютър, свързан с Интернет. Този компютър ще контролира целия дом и чрез него ще се извършват плащанията на всички услуги и данъци. Около 40 от най-големите компании в света (най-вече американски) работят над проекта за биометрична карта, без която „домът-компютър“ няма да може да функционира, тъй като той ще се контролира от централен компютър. Преди известно време ЦРУ и Националното агентство за безопасност на САЩ предоставиха на всеки гражданин на Мексико за експеримент биометрична пластмасова карта за регистрация при гласуване. Впоследствие картата от този тип ще бъде използвана и за регистриране на гражданите на САЩ.

Интернет като полезна информационна мрежа се превръща в начин за пълен контрол над личността. Внедрените биометрични карти с всички показания за човешкия организъм – болести, слабости и пристрастия – ще направят възможно превръщането на човека в оръдие за политически и социални манипулации. Опитните специалисти, владеейки дадените биометрични карти, ще намерят начин за въздействие върху биологическите параметри на човека. По такъв начин човек ще стане обитател на илюзорния свят на информатиката, където реалните факти могат да бъдат изместени от фантастични представи и измислици. Изследванията показват, че пристрастието към Интернет и виртуалната реалност са начин за бягство от истинските проблеми на живота, трудности, скърби, което, на свой ред, води до психически отклонения. Заболелите обикновено изпитват симптоми, подобни на абстиненцията при наркоманите, ако се лишат от увлечението си макар и за няколко дни.

Ето как обобщава намеренията и целите на Единното Световно Правителство в книгата си „Комитетът 300, тайните на световното правителство“ (изд. „Витязь“, 2000) бившият сътрудник на британските спецслужби д-р Джон Колеман:

„…Единното Световно Правителство и единната парична система при постоянните неизбираеми наследствени олигарси, които избират лидери от самите себе си под формата на феодална система, както е било това през средните векове. В този Единен свят населението ще бъде ограничено по пътя на съкращаване на броя деца на едно семейство посредством болести, войни, глад, докато от цялото население на света не остане 1 милиард души, носещи полза на управляващата класа в строго и твърдо определени области на дейност.

Средна класа няма да има – само управници и слуги. Всички закони ще бъдат унифицирани в рамките на юридическата система от световен съд, използващ единен кодекс от закони, за изпълнението на които ще следи полицията на Единното Световно Правителство, а обединените въоръжени сили на Единния Свят насилствено ще налагат неговите закони във всички бивши страни, които повече няма да бъдат разделяни от граници. Системата ще бъде основана на базата на благоденстващата държава; който се е покорил и служи на Единното Световно Правителство, ще бъде възнаграден със средства за живот; който се разбунтува, просто ще бъде уморен с глад или обявен вън от закона, ставайки мишена за всеки, който иска да го убие. Притежаването на огнестрелно или хладно оръжие ще бъде забранено.

Ще бъде разрешена само една религия под формата на Църква на Единното Световно Правителство, която започна да съществува от 1920 година. Сатанизмът, луциферианството и черната магия ще бъдат признати за законни предмети за обучение, като бъдат забранени частните или църковни училища. Всички християнски църкви ще бъдат разрушени, а самото християнство при Единното Световно Правителство ще иде в миналото. За да се въведе положението, при което няма да остане никаква лична свобода и никаква концепция за свобода, няма да има такива неща като републиканска форма на управление и неотменим суверенитет на правата на народа. Националната гордост и расовата принадлежност ще бъдат изкоренени, а в предходния период даже споменаването на расовия произход ще бъде предмет на сурови наказания.

На всеки човек ще бъде внушено, че той е създание на Единното Световно Правителство. На всички хора ще бъдат нанесени идентификационни номера, наличието на които ще може да се проверява лесно. Тези идентификационни номера ще бъдат вкарани в сборен файл на компютъра на НАТО в Брюксел (Белгия), до който всички учреждения на Единното Световно Правителство ще имат мигновен достъп по всяко време. Сборните файлове на ЦРУ, ФБР, полициите на различните щати и местната полиция, Данъчното управление на САЩ (IRS), Агентството по извънредни ситуации (FEMA), Агентството по социално осигуряване ще бъдат значително разширени и ще залегнат в основата на базата данни в персоналните досиета на всеки жител.

Браковете ще бъдат поставени извън закона, и семейният живот, както го разбираме сега, няма да съществува. Децата ще бъдат вземани от родителите в ранна възраст и ще се възпитават от надзиратели като държавно имущество. Такъв експеримент беше проведен в Източна Германия при Ерих Хонекер, когато децата се вземаха от родителите, считани за нелоялни граждани. Жените ще бъдат развращавани с постоянния процес за „еманципация на жената“. Свободният секс ще бъде принудителен. Нарушаването на установените правила от жена над 20 години ще се наказва сурово. След раждането на две деца жената ще бъде обучавана на самостоятелен аборт; съответните данни ще присъстват в персоналното досие на всяка жена в регионалните компютри на Световното Правителство. Ако жената забременее след раждането на две деца, тя насилствено ще бъде изпращана в клиника за правене на аборт, и при това ще й бъде извършвана стерилизация.

Широко ще бъде разпространена порнографията, а във всяко кино ще бъдат показвани в задължителен ред порнофилми, включително хомосексуална и лесбийска порнография. Употребата на „възстановяващи силите“ наркотици ще стане задължителна – на всеки ще има отделена квота за наркотици, които ще могат да се купят в магазините, принадлежащи на Световното Правителство по целия свят. Ще бъдат широко разпространени наркотиците, променящи съзнанието, и тяхната употреба ще бъде задължителна. Такива променящи съзнанието наркотици ще бъдат поставяни в храната или в питейната вода без знанието и съгласието на хората. Повсеместно ще бъдат създадени наркотични барове, управлявани от агенти на Световното правителство, в които хората-роби ще прекарват свободното си време. По такъв начин изключените от елита маси ще бъдат сведени до нивото и поведението на дресирани животни без собствена воля, лесно подчинявани и управлявани.

Икономическата система ще бъде основана на управлението на олигархичната класа, разрешаваща да се произвеждат точно толкова продукти за хранене и услуги, колкото е нужно за функционирането на лагерите за масов робски труд. Всички богатства ще са съсредоточени в ръцете на елитните членове на „Комитет 300“. На всеки ще бъде внушено, че изцяло зависи от държавата по отношение на оцеляването си. Светът ще се управлява с изпълнителни декрети на Комитет 300, които незабавно ще получават силата на закони.

Промишлеността ще бъде изцяло унищожена заедно с атомните енергетични системи. Само членовете на Комитета 300 и техните избраници ще имат правото да се разпореждат със земните ресурси. Селското стопанство ще е изключително в техни ръце, а производството на хранителни продукти строго ще се контролира. Когато всички тези мерки започнат да носят плодове, населението на големите градове ще бъде преместено в отдалечени райони, а тези, които откажат да заминат, ще бъдат изтребени по метода на експеримента на Световното Правителство, който осъществи Пол Пот в Камбоджа.

Евтаназията (безболезненото умъртвяване) на смъртно болни и престарели ще бъде задължителна. Населението на градовете няма да превишава предварително определено ниво, както това е описано в труда на Калерги. Квалифицираните работници ще бъдат преместени в други градове, ако градът, в който живеят, се окаже пренаселен. Останалите неквалифицирани работници ще бъдат подбирани наслуки и изпращани в незаселени напълно градове, за да запълнят техните „квоти“.

В крайна сметка, 4 милиарда „безполезни“ гърла ще бъдат изтребени към 2050 г. посредством локални войни, организирани епидемии на смъртоносни, бързо протичащи болести и глад. Количеството електроенергия, храна и вода ще са такива, колкото да поддържат живота на не-елита, преди всичко – бялото население на Западна Европа и Северна Америка, а после вече на другите раси. Населението на Канада, Западна Европа и САЩ ще бъде съкратено по-бързо, отколкото на другите континенти, докато населението на света не достигне управляемото ниво от 1 милиард, от които 500 милиона ще бъдат китайци и японци, избрани защото в течение на много векове са подлагани на строга регламентация и са свикнали безпрекословно да се подчиняват на властта.

От време на време изкуствено ще се създава дефицит на храна, вода и медицинска помощ, за да се напомня на масите, че тяхното съществуване изцяло зависи от добрата воля на Комитет 300.

След унищожаването на такива отрасли на промишлеността, като строителната, автомобилната, металургическата, тежкото машиностроене – жилищното строителство ще бъде ограничено, а запазилите се отрасли на промишлеността ще се намират под контрола на натовския „Римски клуб“, а също така всички научни и космически изследвания, които ще бъдат ограничени и изцяло подчинени на Комитет 300. Космическото оръжие на бившите страни ще бъде унищожено заедно с ядреното им оръжие.
Всички основни спомагателни фармацевтични продукти, лекари, зъболекари и прочие медицински работници ще бъдат регистрирани в централната компютърна банка на данните, и лекарства или медицинска помощ няма да бъдат предоставяни без специалното разрешение на регионалните контрольори, отговорни за всеки град, градче и село.

Съединените щати ще бъдат запълнени с хора от чужди култури, които окончателно ще задушат Бяла Америка, хора, нямащи никакви понятия за това какво защитава Конституцията на САЩ, и в чиито умове понятията за свобода и справедливост са толкова слаби, че те не им придават никакво значение, храната и кръвта ще бъдат главната им грижа.

Ще бъде забранена дейността на всички централни банки, освен Банката за международни разплащания и Световната банка. Частните банки ще бъдат обявени вън от закона. Възнаграждението за изпълнена работа ще се получава по унифицирана, предварително установена от Световното Правителство скала. Ще бъдат забранени всички искания за повишаване на заплатите, а също така всички отклонения от стандартната унифицирана скала на заплатите, установена от Световното Правителство. Нарушаващите закона ще бъдат незабавно наказвани.

В ръцете на не-елита няма да има никакви налични пари или монети. Всички плащания ще се изпълняват с помощта на дебитна карта, върху която ще бъде нанесен идентификационния номер на собственика. Всяко лице, нарушаващо нормите и правилата на Комитета 300, ще бъде наказано с преустановяване на действията му или картата му за време, зависещо от характера и тежестта на простъпката. Само на елита и високопоставените функционери на Световното правителство ще бъде разрешено да притежават лично оръжие, пари и автомобили.

Ако човекът е извършил сериозно престъпление, неговата карта ще бъде взета в контролния пункт, където той я представи. След това същият човек няма да може да получава храна, вода, жилище и квалифицирана медицинска помощ и официално ще се счита за изгнаник. Така ще бъдат създадени големи банди от изгонени, и те ще живеят в места, където ще си намират средства за съществуване. Тях ще ги ловят и убиват при първа възможност. Лица, помагащи на прогонените по какъвто и да е начин, също ще бъдат убивани. Вместо престъпниците, непредаващи се на полицията или военните в течение на определен период от време, затворническите срокове ще отбиват техните роднини, подбирани наслука.

Ще се разпалват противоречия между съперничещи си фракции и групи, такива като араби и евреи, африканските племена, и ще им се позволява да водят войни за изтребление с използването на наблюдатели от НАТО и ООН. Същата тактика ще се използва и в Централна и Южна Америка. Тези войни ще се извършват, докато се утвърди Световното Правителство, и те ще бъдат организирани на всички континенти, където живеят големи групи от хора с етнически и религиозни различия, такива като сикхите, пакистанските мюсюлмани и индийските индуисти. Етническите и религиозни противоречия ще бъдат засилвани и изостряни, а като средство за „урегулиране“ на тези противоречия ще се подстрекават и поощряват жестоки конфликти. Всички информационни служби и средства на печата ще се намират под контрола на Световното Правителство. Под формата на „развлечения“ ще се устройват регулярни промивания на мозъка, което вече се практикува в САЩ, където това е станало изкуство. Децата, отнемани от „нелоялните“ родители, ще получават специално възпитание, предназначено да ги ожесточава. Младежта и от двата пола ще се обучава за охрана на затворите в системите на трудовите лагери на Световното Правителство.”

От казаното дотук е очевидно, че още много предстои да се направи, преди да настъпи Новият Световен Ред. Комитетът 300 дълго време е усъвършенствал плановете си за разрушение на цивилизацията. Някои от тези планове станаха известни от класическата книга на Збигнев Бжежински „Технотронната ера“ и от работите на основателя на „Римския клуб“ Аурелио Печеи, особено от книгата му „Пред бездна“.

* Със съкращения от интервю на Александър Зиновиев за сп. „Российская Федерация сегодня“, N 18, 2000 г. Превод: Георги Ангелов
Източник: 
literaturensviat.com
Снимка: Зиновьев, Александр Александрович (1922-2006), ru.wikipedia.org