„Аз съм вашата елхичка - рече зеленото момиче. - Искам да се върна в гората, при сестричките си…“

За детската душа, която потреперва от мъката на малката елхичка и новогодишните илюзии на детството – с разказа на писателя Георги Райчев (1882 - 1947) – представител на аналитичния психологизъм в българската белетристика, автор на няколко сборника с приказки и разкази за деца, оставили ярка следа в родната детска литературна класика. 

(„Елочка“, Художники Ирина Рыбакова и Сергей Павлович Викторов)

Елхичката

Вечерта, преди да си легне, малката Милка надникна на балкона. Там стоеше в ъгъла елхичката. Но тя не светеше както по-рано. Празниците бяха изминали и Дядо Мраз беше прибрал всичките украшения. Нямаше вече нито стъклените гъбички, ни червените ябълки, нито лъскавите райски птици и смешни палячовци и куклички.

Милка се прибра в стаята си и легна, но дълго не можеше да заспи. Пред очите й стоеше оголената елхичка. Тя задремва, пробужда се и в ума й все още се мяркаше елхичката. Какво ще стане сега с нея, горкичката, като няма вече украшенията й? И защо Дядо Мраз не е прибирал и нея заедно с тях?! След малко Милка неусетно заспа. Тя не помнеше колко време е спала, но изведнъж я пробуди жален вик:

 Помощ! Помощ, Милке, загивам!  пищеше някой в стаята.

Милка отвори очи и видя зачудена, че до креватчето й стои някакво непознато момиче. То бе чудно девойче  стройно, високо, облечено в широка зелена дреха и със странна шапка на главата. Но това не беше шапка, а посребрена стъклена коронка, с високо копие отгоре, също каквато беше стъклената ябълка на върха на елхичката. Но ето че и дрехите й не бяха съвсем човешки, а сякаш изтъкани от тънките иглички на елхичката.

Девойката се раздвижи и вдигна нагоре двете си ръце. Чудно  и ръцете бяха не като човешки ръце, а повече приличаха на прострените клончета на елхичката.

Но преди Милка да се опомни, момичето се притисна до нея, извърна плахо глава към вратата и отново запищя:

 Помощ, Милке, помощ, загивам!

Милка много се изплаши.

 От кого се боиш! Защо плачеш, момиче?  запита я тя разтреперена.  И коя си ти?

 Не виждаш ли, Милке, аз съм вашата елхичка  рече зеленото момиче.  Твоят татко е решил да ме заколи… Искам да се върна в гората, при сестричките си… Ето го… ето го, иде!

Наистина, вратата изпращя и в стаята се втурна Милкиният татко с голям нож в ръката. Той идеше право към момичето. Милка скочи и прегърна момичето.

 Татко, татко, недей!  замоли се тя.

Същия миг отвори очи и разбра, че е спала. В стаята нямаше никого.

Но тя все още трепереше, скочи и изтича боса в кухнята. И що да види! Там наистина беше татко и с голям кухненски нож в едната ръка, а в другата държеше повалената на пода елхичка и се готвеше да сече клончетата й.

Милка се спусна и улови елхичката разплакана.

 Татко, татко, недей!  извика тя, както преди малко беше се провикнала насън.  Пусни я! Тя иска да се върне в гората, при сестричките си…

Татко й се засмя и остави настрана ножа.

 Добре де  рече той,  аз не мислех да я коля. Щях само да отсека най-долните клончета, за да върви из снега по-лесно. Ще я сложим вън на двора и довечера Дядо Мраз ще я отведе пак в гората.

И той изнесе навън елхичката.

Цял ден Милка гледа елхичката през прозореца. Снегът отрупа клончетата на дръвчето, а то като че ли гледаше Милка и радостно полюляваше вейките си.

А на утрото на двора нямаше никого! Майка й каза, че през нощта дошъл Дядо Мраз и отвел елхичката в гората при другите елхички. Там тя щяла да порасне и догодина да се върне пак при тях, още по-голяма и хубава.

От: „Имало едно мече“, Георги Райчев, изд. „Народна младеж“, София, 1971
Снимка: Георги Райчев, 1934; Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, dictionarylit-bg.eu
Картина: „Елочка“, Художники Ирина Рыбакова и Сергей Павлович Викторов