Късите вълни - диапазонът на политици, военни, мениджъри, артисти и домашни деспоти ~ Александър СВИЯШ

„Какво обичат да гледат хората, чиито вътрешни приемници са настроени на къси вълни - енергиите на третия честотен диапазон? По всяка вероятност това са новини, политическо токшоу и военни филми.“

Човекът е много диапазонен приемо-предавател

Нека си представим, че човекът е многодиапазонен приемо-предавател, който във всеки един момент е настроен на определена честота (по-точно спектър) на излъчване. За да се получи по-отчетлив образ, да си представим че всички спектри на излъчване на човека се делят на седем условни диапазона на честотите и както при радио- и телевизионните предаватели има следните диапазони: дълги вълни ДВ/LW, средни вълни CB/MW, къси - KB/SW, ултра-къси УКВ/FM, ултракъси MB/HF, ултракъси DMB/UHF, свръхкъси вьлни CKB/SHF. Във всеки момент човек също като приемо-предавател може да бъде настроен на един от тези диапазони. Това означава, че химическият състав на тялото му е такъв, че той приема и излъчва именно този спектър на честотите.  Ние не случайно посочихме седемте диапазона - именно такъв е броят на вътрешните енергийни центрове (чакри) в древно индийския модел на човека. На всяка чакра в този модел се приписват определени качества и състояния, т.е. древните мъдреци изглежда са разбирали добре онова, които ние сега отново откриваме за себе и (по-точно, описваме с термини, които са разбираеми за съвременния човек).

Да разгледаме с какви състояния и несъзнателни човешки постъпки се характеризира всеки от седемте честотни диапазона.

Третият диапазон са късите вълни

Третият диапазон (третата отворена чакра) включва още по-високи вибрации, т.е. условни къси вълни от разглеждания честотен диапазон на спектъра.

И древно индийския модел е прието да се смята, че вибрациите съответстват на онези усещания, които човек изпитва от властта, която има над другите хора и различните ситуации. Това е състоянието, предизвикано от победата над дадена ситуация, от вътрешния възторг при преодоляването на препятствията, от усещането на огромните си възможности, от желанието човек да поеме върху себе си отговорността за другите хора, от проявите на волята.

Това е диапазонът на политиците и обществените дейци, администраторите, мениджърите, военните и сътрудниците на силовите ведомства (не оперативните работници), популярните артисти, ръководителите на предприятия и фирми и дори на домашните деспоти. При максимална сила на влечението на човек да получи тези енергии (силна зависимост) той се превръща в тиранин, деспот, терорист, т.е. понякога тези хора жертват живота си заради постигането на поставените цели.

Хората, които не могат да живеят, без да упражняват власт никак не са никак малко. Достатъчно е да опитат един - два пъти вкуса на властта (или поне да се повъртят за известно време покрай някого, облечен с власт) и след това имат непреодолимо желание да я изпитат отново и отново.

От историята знаем, че е имало хора, които, упражнявайки власт, не са извличали от това никакви материални изгоди. Самият Йосиф Сталин е живял много скромно, тъй като не е имал големи лични нужди. Но заради запазването на властта, която е притежавал, той е бил в състояние да пожертва всичко - приятелство, отношения, роднини, а да не говорим за живота на множество явни или мними врагове.

Днес, когато властта се асоциира с материалното благополучие, трудно може да се срещне човек, който не използва възможностите си за лично обогатяване (т.е. съединява състоянията на втория и третия диапазон). Въпреки че не е изключено да се срещат и по-различни от тях властимащи.

Как всъщност се проявява зависимостта от енергията на третия честотен диапазон? По много начини.

Това може да бъде стремеж на всяка цена човек да е във властта. Той може да се стреми да се изкачва високо по длъжностната (административната) стълбица, за да постигне положение, когато само появяването му ще довежда до трепет множество нископоставени хора. Възможностите за това не са малко: работа в структурите на изпълнителната власт на ниво град, район или държава, на законодателната власт, т.е. народен избраник и т.н. Усещане за власт човек може да изпита, работейки в силова структура - милиция, прокуратура и т.н. Например всеки полицай или катаджия може да изпита истинско наслаждение от прилагането на властта си по отношение на човек, който по някакъв начин не му е угодил или му е дал и най-малко основание да я приложи (щом е човек все за нещо е виновен).

Ако човек не успее да заеме някаква висока длъжност, може да съществува около властта. Може би сте срещани хора, на чиито визитки най-отгоре пише „Народно събрание“ или „Министерски съвет“, а по-надолу идва названието на някаква организация, която в действителност няма никакво отношение нито към Народното събрание, нито към Министерския съвет.

Обикновено този човек има достъп до посочените във визитката му структури на властта и освен това се стреми да създаде (или вече е създал) някаква собствена структура, носеща впечатляващо, гръмко наименование, в което задължително се споменава за международния характер на дейността й. Това донякъде го издига както в собствените му очи, така и в очите на околните, на равна нога с реалните представители на властта. Без тази представа за себе си, животът му би бил нещастен. При това в дадения случай властта се проявява не във вид на строги авторитарни указания (държавно или военно ръководство), а като присъствие в средите на официалните високопоставени лица по време на техни обществени прояви, участия в различни заседания, съвещания, конференции, презентации, коктейли, приеми и т.н. Това създава усещане у тези хора за собствената им изключителност и приобщеност към богоизбраните, което е едно от разглежданите състояния от третия честотен диапазон.

Тези енергии могат да бъдат усетени в пълната им сила по време на политически митинги, когато тълпата възторжено подкрепя оратора. Наистина, там енергията на властта обикновено се съединява с енергиите от първия диапазон („Обиждат нашата глутница и затова ще ги смажем!!!“).

Зареждането с подобни енергии може да се осъществи на много психологически тренинги, особено на онези които са насочени към постигане на успех и преодоляване на препятствия. Там се прави разлюляване на енергиите от третия диапазон (специални упражнения, постигане на резонанс в кръга от единомишленици) и човек се зарежда с бодрост и самоувереност за известно време. След тренинга той отново попада в средата на xopа, излъчващи вибрации на несигурност, страхове, раздразнение и т.н. Заседавайки се продължително време в среда с такива излъчвания, човек постепенно ги попива и енергичността и възможностите му да постига успех намаляват. Вероятно именно по тази причина успешните xopа не обичат да пътуват с обществения транспорт - те интуитивно се стремят да избегнат вибрациите, които са характерни за по-голямата част от пътниците там.

Така че, за да може човек да поддържа в себе си състояние на увереност и произтичащите от него възможности за успех, трябва или периодично да се зарежда с тези енергии (например на тренинги), или да създаде във фирмата си атмосфера на убеденост в успеха, ако това зависи от него, разбира се. Тук става дума не за зависимост, а за съзнателното използване на механизма, чрез който човек може да се зареди с необходимите вибрации.

Хората, при които вътрешният приемник е настроен на енергиите на третия честотен диапазон, несъзнателно се стремят да работят в средствата за масова информация. Ако вътрешният приемник не е настроен, на човек му е все едно къде ще работи. Той получава от живота други удоволствия.

В по-примитивна форма властта може да се проявява във вид на авторитарен стил на ръководство, при това на всяко ниво и на всякакви длъжности - от бригадир на строителна бригада до директор на огромна фирма. Taкъв човек поема върху себе си цялата отговорност и затова на останалите хора им остава само да изпълняват yказанията му. Той така свиква с усещането за властта, която има, че всяка проява на независимост се възприема от него като сигнал за борба и разправа с недоволния.

Властта в авторитарна форма се проявява често в семействата, където единият от съпрузите (или родителите) поема върху себе си ролята на надзирател и строява в една редица всичките си близки. Не може да се каже, че изпитва някакво особено удоволствие при това, но не може да се спре да го прави. Състоянието на възбуда става нещо обикновено за него и животът му би бил безинтересен, ако не го поддържа постоянно.

Към тези хора най-вероятно спадат така наречени и доморасли политици, т.е. онези (обикновено в по-напреднала възраст), които гръмогласно и емоционално коментират случващите се в страната и света събития. Естествено действащите политици и властта правят всичко неправилно и само домораслите капацитети в политиката знаят кога, какво и как трябва да се направи.

В крайната си форма стремежът към властта се и проявява в екстремистките и профашистките организации. Това произтича от идеологията им, която се крепи на желязна дисциплина и отхвърляне на всичко, което е извън нея. Като правило тези организации привличат само хора, които несъзнателно се стремят да усетят енергията на твърдата власт над тълпата, над стадото.

В най-простата й форма енергията на третия диапазон може да бъде усетена, когато човек марширува в голяма група хора - например, на парад. Онези, които са преминали през строевата подготовка в армията, знаят, че по време на маршируване - в строя и под звуците на маршова музика, се появяват особени състояния на възбуда и приповдигнатост, усещане за единение на всички участници в едно цяло. Тези състояния могат да бъдат уловени по време на танци или занимания с аеробика, когато групата едновременно и в такт с музиката повтаря движенията на водещия.

Какво обичат да гледат хората, чиито вътрешни приемници са настроени на енергиите на третия честотен диапазон? По всяка вероятност това са новини, политическо токшоу и военни филми.

Къде обичат да се събират хората, изпитващи удоволствие от енергиите на третия диапазон? На политически конгреси. На икономически форуми. На конгреси, посветени на спасяването на човечеството. На съвещания на органите на властта. На конференции, на които присъстват високопоставени представители на властта.

От: „Смисълът на живота. Проект „Човечество“ - успех или провал?“, Александър Свияш, изд. Софт-Прес ООД, 2012 г.
Снимка: Alexander Sviyash, youtube.com

3025 Преглеждания