„Ти нямаш закона на самоотричането, и искаш да имаш син щедър. Ти не разбираш самата природа, а искаш син ти да я разбира. Ти не си здрав, а искаш син ти да бъде здрав. И той ще бъде като тебе.“

Веригата

Пороците на майката и бащата се предават на детето чрез кръвта. Докато живеете на този свят, има ред условия да се предадат недъзите и вие да ги приемете. Онзи, който лъже, внася отрова в организма си, по-силна и от материалната отрова; тя се предава в кръвта на бъдещите поколения и те постепенно се израждат. Всяка душевна тревога ще се отрази зле върху вашето здравословно състояние. Това състояние ще се предаде на ред поколения. Дъщеря ви, синът ви, които вървят по ваша линия, ще наследят тия състояния. Не се поддавайте на минали внушения, защото човек е възел. Знаете закона на наследствеността какъв е. Ще ви приведа два примера, те са следните. Един баща, ако се ожени и е намислил да краде или да убие някого, но не е извършил това, когато той се ожени и има надмощие в детето, което се ражда, бащата ще внесе тия внушения и детето ще извърши всички тия престъпления, които са били идейни в ума на бащата. И обратното е вярно: някой баща иска да направи нещо добро, да се пожертва за хората или в науката да направи нещо, или да направи някое дарувание, най-хубавите работи да направи. Като се ожени, неговото дете ще изпълни всичко туй. Тия неща, които бащата е желал, детето ще ги извърши. Тъй щото ние сме подтик на ония внушения на миналите поколения, които са в нас.

Ти можеш да превърнеш една своя мисъл. В тебе се явява една страст, това е една форма, която се е създала още преди три - четири поколения. В четвъртото поколение тази форма може да се прояви. Дядо ти или баба ти са създали тази анормална форма. Понеже ти вървиш по тази линия, в тебе сега се явява едно неестествено желание. Тази форма идва по закона на внушението. Вие ще кажете: „Защо законът е такъв?" Този закон има две страни: ако дядо ти е мислил да направи някакво добро преди три поколения, ще бъде естествено за тебе, ти да направиш туй добро. Но ако в дядо ти тогава е имало едно престъпно желание, ти ще постъпиш по-лошо от него, ти ще изпълниш това деяние. Следователно, като говорим за хората, ние разбираме тясното единство, което съществува между тях. Животът на цялото човечество е живот на индивида, и животът на всеки индивид е живот на цялото човечество.

Пияницата, като види вино, веднага трепва. Каква сила може да го отучи? Казваш му, че е вредно. Отвръща ти: „Зная всичко това, но не мога да се въздържам". Коя е онази сила, която не може да накара един пияница да се въздържа? Един човек, като се разгневи, изважда ножа и пробожда другия. Коя е онази сила, която може да го въздържи в дадения случай? Казвам: тези работи трябва да се предвидят от много по-рано. Всяко убийство, всяко престъпление е родено най-малко 100 години преди да се извърши. Бащата на младини е намислил да убие някого; не го е убил, но тази мисъл е останала в ума му. Този момък, като се ожени, убийството в неговото подсъзнание стои. Като стане баща, той влага всичките си дарби в сина си и ще предаде и мисълта, че трябва да убие някого. В сина тази мисъл ще е още по-силна, отколкото у бащата. Ако синът не извърши това, тази мисъл ще се изрази в третото поколение - неговият син ще убие някого. Всички грехове се зараждат в далечното минало и ние само ставаме канали на престъпленията, които после идат. Тия престъпления не се зараждат сега, сегашните престъпления не са отсега. Така че трябва да бъдем умни, да създадем широки условия за развитие на младите поколения. На сегашните хора трябва да се дадат нови мисли, нови чувства, за да могат да се противопоставят на това зло.

Хората мислят, че истинският Господ спи. Онзи, истинският Господ, никога не спи. Той всякога пише всичко, каквото става. Бащата влага всички тези покварени мисли на своето благовестие в своя новороден син и един ден синът ще стовари всичко туй върху гърба му, бащата да опита сам своето учение. Бащата мисли да обере другите, а сега синът му ще дойде със същите тези идеи да обере баща си. И бащата ще каже: „Господи, защо ми даде този син?“ Господ казва: „Дадох ти този син, да опиташ чрез него своето учение, та ако ти харесва туй учение, прилагай го и върху другите“. Сега, всички работи вървят добре, докато засягат кожата на другите хора. Трябва да знаете, обаче, че всеки един закон на Божествената справедливост ще засегне и нашата кожа. Имаш едно лошо желание, искаш да си отмъстиш, ред години го носиш в сърцето си, лицето ти ще стане черно, защото зло носиш в себе си, но един ден все ще извършиш туй престъпление: ти си родил туй желание, ти си родил едно дете, то е една форма, която живее в невидимия свят, един престъпник, създаден в духовния свят и този престъпник ще се роди на земята. Всяко едно желание, всяка една мисъл, каквато и да е тя и както и да е скрита в нас, непременно ще се изяви, ако не сега, то след 15, 20, 100, 1000 години. Това, което бащата и майката са мислели, то непременно ще се изяви в техните деца. Това, което писателят мисли, ще се изяви в неговото творчество.

Децата носят последствията на миналите поколения. Бъдещите поколения ще носят последствията на онова, което вие свършите, доброто или злото, всичко туй се предава. Добрият живот се предава от едно поколение на друго поколение. Или можем да уподобим наследствеността на онези, които са ходили на северния полюс, оставяли са провизии по пътя, като се връщат, намират ги. Човек като се връща, ще намери онова, което е оставил. Сегашните хора мислят, че каквото се направи, се изгубва. Пък туй, което направи човекът, остава, потребно е. Ние сега носим последствията на нашето верую. Ти казваш: „В това не вярвам, в онова не вярвам“. И сега никой в никого не вярва. Младото поколение, което идва, и то ще бъде като вас. Чудни са хората! Младото поколение като дойде, какво ще бъде то? Ти нямаш закона на самоотричането, и искаш да имаш син щедър. Ти не разбираш самата природа, а искаш син ти да я разбира. Ти не си музикант, а искаш син ти да бъде такъв. Ти не си художник, а искаш син ти да бъде. Ти не си здрав, а искаш син ти да бъде здрав. И той ще бъде като тебе. А ти очакваш нещо и казваш: „Дано някое дете дойде!“ Туй е крива философия в живота, на която ние поставяме нашето щастие. Здравето зависи от ума на човека, щастието зависи от сърцето на човека, а пък външният, материалният успех на човека зависи от човешката воля. Определени са тези неща. И не мислете, че за да бъдете вие щастливи, да ви върви в света, зад вас трябва да има един, който да ви кредитира - зад вас трябва да има 1000 поколения, които да ви кредитират, деди и баби, и тогава да бъдете щастливи. Ако нямате 1000 поколения зад вас, какво щастие може да очаквате?

Едно движение в природата може в началото да е съвсем малко, както разстоянието между страните в ъгъла, но колкото се удължават страните, то расте, в далечното пространство тия линии се разклоняват в милиони и милиарди кило метри. Един малък прогрес в основата, за бъдеще произвежда големи резултати. Не се чудете. Казвате: „Малка работа“. Тия малките работи, те са големи работи. Един градус в началото после има големи последствия. Някога една добра ду ма произнесена може да те направи ангел. Някой път една лоша дума, казана тъй, както не трябва, може да те направи дявол. Една добра дума може да те направи ангел и една лоша дума може да те направи дявол. Такива са резултатите в природата. Трябва да бъдем много внимателни! Затуй погрешките в човешкия живот трябва съвсем да се изправят. Всяка една погрешка, която не се изправя, има лоши последици. Като направи погрешка човек, веднага да я изправи. Понеже последиците на доброто са по-добри, на злото са много по-лоши.

Ако омраза се задържи дълго време, много лоши са последиците. По закона на наследствеността цели семейства са изчезвали по причина на някаква омраза. Понеже не са спрели омразата, дали са ход и цели семейства са изчезвали. Не само това, но цели човешки раси са изчезвали по причина на омразата. Първо човек е млад и после остарява. Какъв смисъл има това остаряване? Като остарее, човек започва да мисли, че дъщерите и синовете му ще продължат неговата работа. Не, той се лъже, те няма да продължат неговата работа, но ще продължат своята работа. Вие не знаете още закона на живота. Когато бащата умре, животът му ще се влее в живота на сина му, животът на сина му пък ще се влее в неговия правнук. Значи вливане става в живота. Тъй щото ще зависи как е живял бащата, как е живял дядото и т.н. Когато става вливане на няколко живота, всички отиват на едно място. Вие мислите, че като умре бащата, ще отиде на едно място, а синът ще остане на земята и всеки ще живее за себе си. Не, това е едно първично схващане. Във всички неща в света има едно единство. Щом между братята и сестрите на един дом няма равенство, това показва, че любовта отсъства там. Любовта между тях е външна. Външната любов между братята и сестрите на един дом се изгубва в продължение на четири поколения. В четири поколения тази кръвна връзка между тях се заличава. При това положение отношенията между тези хора стават вече обикновени. Някои се плашат от закона на наследствеността, но този закон е едно благословение, защото по този начин една погрешка, която се предава до четвъртото поколение, се ликвидира. Една добра мисъл се предава до много родове, значи доброто е по-силно от злото. Ако в това време не направите друго престъпление, хиляди години ще се ползвате от едно направено добро. Ако направите една погрешка и не я поправите, от четири до десет поколения съдбата ще ви преследва. Всяка неестествена мисъл, която се вмъква в твоя ум, всяко неестествено желание, което се вмъква в твоето сърце, всякога ще даде противоречие в следващите поколения. Всяко противоречие в четвъртото поколение трябва да се ликвидира. Природата може да остави едно противоречие да живее най-много до десето поколение.

От: „Книга на живите: Раждане, подмладяване, прераждане, карма“, Петър Дънов, изд. „Астрала“, 2010 г.
Снимки: petardanov.com