Интегрирано образование през целия живот (ИОЦЖ) е  съвременна образователна теория, построена върху източното схващане, че човекът е част от природата и подлежи на въздействието на природните закони не само в биологично отношение, но и във връзките и взаимоотношенията си с останалия природен свят. Авторката й, японката Йошико Номура (1922-2003), започва да я разработва и прилага на практика през 60-те години на миналия век. ИОЦЖ учи как да опознаваме и овладяваме себе си като човешки същества, за да можем да определяме собственото си бъдеще и да развиваме собствения си положителен потенциал. Позовавайки се на богатия си опит, Номура описва своята образователна теория в книга, която излиза под формата на учебник в два тома. През 2010 г. книгата е публикувана и на български език.

Източната философия учи, че човекът, както и всички живи същества, материята и енергията, са взаимозависими и свързани и, че не може да има съществуване извън това. Всички неща в космоса съществуват в сложна и взаимозависима мрежа, едновременно споделяйки пространството и последователно споделяйки времето. Животът се поддържа поради тази взаимна зависимост.

Образованието е наука за изграждане на бъдещето – една стогодишна промяна, която ще доведе сегашното общество до бъдещето. Това означава, че бъдещето се определя от образованието днес.

Светът на детето е отражение на обществото на възрастните. Проблемите на децата и младите хора явно произлизат от болестите на обществото на възрастните, което би трябвало да ги ръководи и да им служи за образец.

Тази реформа налага промяна на четири парадигми на сегашното образование:

  • От образование, даващо знание, към образование, даващо мъдрост.

  • От прекомерно съсредоточаване върху развиването на интелекта към цялостно развитие на личността.

  • От изучаване на традиционната култура към създаване на нова култура.

  • От ограничено във времето училищно и университетско образование към образование през целия живот.

Състоянието на обществото много точно отразява състоянието на образованието. Невъзможно е да не видим, че патологичното състояние, в което в много отношения е изпаднал светът, е доказателство за огромните грешки, допуснати от съвременното образование.

Най-важната задача на човечеството в момента е да създава мощна духовна цивилизация, която да следи и ръководи доминиращата в момента материална култура.

Независимо, дали искаме или не, децата подражават на всичко, което виждат у възрастните. Без да съзнаваме, ние ги образоваме, възпитаваме.

Как биха могли да съществуват истинско щастие и мир в едно общество, където хората са от второстепенно значение след материалните блага, парите и машините, и се измерват със стойността на стоковия обмен и брутния вътрешен продукт, както и от поведението им като потребители? Ако членовете на това изстрадало мнозинство продължават да живеят слепи и безропотни, без независима мисъл и воля, да образоват децата си (които един ден трябва да ни ръководят на свой ред) да бъдат като тях, не само, че може да няма бъдеще, но кой би могъл да гарантира, че оглупелите маси няма да повторят грешката безмозъчно да последват лидерите си в друга война, по-ужасна от всяка преди нея?

Обществото ни, което безспорно преживява дълбоки духовни и физически страдания, е явно доказателство за деформациите в образованието. Следователно не може да има никакво съмнение, че в световен мащаб се налага радикална реформа на съществуващите цели и методи в образованието.

Знанието е без значение, ако хората не могат да го приложат в ежедневния живот. Изпитано и допълнено в практиката, то се превръща в мъдрост. Без това ученето няма много смисъл.

Образованието, както са го разбирали и в древността, е себереализация чрез личностно развитие през целия живот.

Три принципа:

  • Образованието на децата трябва винаги да е придружено от самовъзпитанието на техните родители.

  • Образованието на учениците трябва винаги да се придружава от самовъзпитанието на техните учители.

  • Всичко в живота е материал за самообразование.

Вярвам, че патологичните явления, които наблюдаваме днес на глобално ниво, както и на индивидуално, са следствие на пренебрегване и загубване на представа за природните закони, които ръководят живота ни.

От "Принципите Номура за интегрирано образование през целия живот”, Йошико Номура
Снимка: Студенти по време на изпит в Waseda University в Токио, 1966, japantimes.co.jp