„Астматикът е човек, който копнее за любов - той иска да получава любов, затова и вдишва тол­кова много. Той обаче не може да дава любов - издишването му е затруднено.“ ~ „Болестта като път“ (Д-р Рюдигер Далке, Торвалд Детлефсен)

(Portrait of Doctor Gachet, 1890, by Vincent van Gogh)

Дъхът е ритъм, ритъмът е основата на всичко живо. По отношение на тялото главната функция на дишането е обменен процес. Чрез вдишването кис­лородът, който се съдържа във въздуха, се доставя на червените кръвни телца; при издишването изпускаме обратно въглеродния диоксид. Дишането обх­ваща полярността на приемането и отдаването, на вземането и даването –това е неговата най-важната символика.

Всички стари езици използват за дъх същата ума, както за душа или дух. На латински spirare значи дишам и spiritus - дух; същият корен на думата срещаме в инспирация, което дословно ще рече дъхване и е неразривно свързано с вдишване и вземане (поемане) навътре. На гръцки Psyche значи както дъх, така и душа. В Индия се среща думата atman, в звученето на която не е трудно да се от­рие родството с немското atmen = дишам. Индусите наричат човек, постигнал съвършенство, махатма, което буквално означава както „голяма душа“, така и „голям дъх“. От индуисткото учение узнаваме, че дъхът е носителят на жизнената сила, която индусът нарича prana. В библията за сътворението на света се казва, че Господ влял от своети божествено дихание на оформената буца пръст така създал човека като „живо“ същество с душа. Това описание много добре показва как на материалното тяло, на аспекта форма се вдъхва нещо, което не произхожда от Сътворението, а от божественото дихание. Чрез дъха ние постоянно сме свързани с нещо, което е отвъд Сътвореното, отвъд формата. Дъхът е пъпната връв, през която този живот се влива в нас. Задачата на дъха е ние да не загубим тази връзка. В това се състои неговото значение: дъхът не позволява на човека да се изолира напълно, да се затвори изцяло в себе си, да направи своята аз-граница съвсем непроницаема. Колкото и охотно човекът отново и отново да се капсулира в своето его, дъхът го принуждава да поддържа връзката с не-аза. Нека осъзнаем, че ние дишаме същия въздух, който вдишва и издишва нашият враг. Това е същият въз­дух, който дишат животни и растения. Дъхът пос­тоянно ни свързва с всичко. И да му се иска на човека да се разграничава, дъхът го свързва с всичко и с всеки. Въздухът, който дишаме ни свързва един с друг, искаме или не искаме. Следователно дъхът има нещо общо с „контакт“ и с „връзка“.

Често един болестен симптом може да се прех­върля между двата контактни органа - бял дроб и кожа: потиснат обрив на кожата може да се прояви като астма, която чрез лечение пак да се пре­върне в обрив на кожата. Астмата, както и кожният обрив, изразяват еднакъв проблем: контакт, до­пир, връзка. Нежеланието ни заради дишането да влизаме в контакт с някого например се дължи на спазъм при издишването, какъвто е случаят при ас­тмата.

Бронхиална астма

След съжденията върху дъха нека разгледаме по-под­робно картината на заболяването при бронхиална­та астма - онова заболяване, което винаги е било особено впечатляващ пример за психосоматични взаимовръзки. „Като бронхиална астма се определя появяващ се на пристъпи задух с характерно свиркащо издишване. Налице е стеснение на малките бронхи и на бронхиолите, което със спазъм на гладката мускулатура може да предизвика възпалително дразнене на дихателните пътища и алергичен оток и секреция на лигавицата“ (Бройтигам). Астматичният пристъп се изживява от пациента като животозастрашаващо задушаване, засегнатият се бори за въздух, диша пъхтейки, при което особено затруднено е издишването. У астматика различни кръгове проблеми са взаимно свързани, но въпреки близостта им по съдържание, поради дидактически съображения искаме да ги разгледаме поотделно:

1. Вземане и даване

Астматикът се опитва да вземе прекалено мно­го. Той вдишва дълбоко - стига се до пренадуване на белия дроб и оттук - до спазъм при издишването. Човек поема до възможния предел и се препълва докрай, а когато се налага отново да отдаде, стига се до спазъм. Тук ясно виждаме разстройството на равновесието. Противоположните полюси вземам и давам трябва да си съответстват, за да могат да влязат в ритъм. Законът на преобразуването съществува благодарение на вътрешното равновесие, а всяка свръхтежест прекъсва потока. Потокът на дъха у астматика се прекъсва тъкмо поради това, че той прекалено много мисли за вземането и с това се пресилва. Сега вече той не може да дава и поради това не може вече и да взема от това, което толкова много му се иска. При вдишването ние поемаме кислород, при издишването отделяме въг­лероден диоксид. Астматикът иска да задържи всич­ко и с това сам се трови, понеже вече не може да отдаде изразходваното. Това вземане без даване води буквално до чувството за задушаване. Несъответствието между вземане и даване, кое­то толкова внушително се соматизира при астма­та, е благодатна тема за много хора. Звучи тъй прос­то, и въпреки това мнозина се провалят в този пункт. Въпросът не е какво човек иска да има - било пари, слава, знания, мъдрост, - вземането и даване­то да бъдат в равновесие, ако човек не иска да се за­души от взетото. Човекът получава в такъв размер, в какъвто дава. Спре ли даването, прекъсва потокът и нищо повече няма да тече към него. Колко жалки са онези, които непременно искат да отнесат знани­ята си в гроба! Те страхливо пазят дребното, до ко­ето са могли да се доберат, и се лишават от изоби­лието, което очаква всекиго, който се е научил да предава нататък придобитото във видоизменена форма. Само да можеше човекът да схване, че за все­киго съществува свръхизобилие от всичко! Ако някому нещо липсва, то е само защото той сам се е изолирал от него. Да вземем за пример астматика. Той се бори за... въздух, макар от него да има толкова много. Някои хора обаче все не могат достатъчно да си натъпчат гушата...

2. Желание за самоизолиране

Астма може да се предизвика у всеки човек, ако го накарат да вдишва дразнещи газове, например амоняк. При определена концентрация се стига до рефлекторна защитна реакция чрез координация на положението на диафрагмата, конструкция на брон­хите и слузоотделянето. Нарича се рефлекс на Кречмер. Тази рефлекторна проява е затваряне и заключ­ване, за да не бъде допуснато нещо, което идва отвън, да влезе вътре. Той приема най-безвредните вещества от околната среда като животозастрашаващи и веднага се изолира от тях. В предишната глава под­робно говорихме за значението на алергията, така че тук е достатъчно да си припомним цялата тема за отбраната и страха. Астмата най-често е тяс­но свързана с вид алергия. На гръцки астма значи тесногръдие, а на латин­ски тясно е angustus, с което пък е сродна немска­та дума angst (страх). Освен това същата латинс­ка дума angustus срещаме в angina (възпаление на сливиците) и в angina pectoris (болезнен сърдечен пристъп при стеснение на сърдечните коронарни съ­дове). Струва си да отбележим, че страх и теснота са неделимо свързани. Астматичното стеснение също има много общо със страха. Желанието на астматика непрекъснато да се изолира се засилва, до­като в края на краищата достигне връхната си точка в смъртта. Смъртта е последната възмож­ност да се затвори, да се заключи за живите, да се капсулира.

3. Претенции за доминиране и незначителност

Астматикът има големи претенции за доминира­не, които обаче никога не признава и поради това те се изтласкват надолу в тялото, където отново излизат наяве с „надутостта“ на астматика. Тази надутост недвусмислено изтъква неговата ароган­тност и претенциите му да властва, които той грижливо е изтрил от съзнанието си. Поради това той обича да се крие зад идеалното и формалистичното. Ако обаче астматикът се сблъска с нечии чужди претенции за власт и доминиране (законът за подражанието), ужасът му отива в белите дробове и говорът му секва - говорът, който се модулира именно от издишвания въздух. Той вече не успява да издишва - изкарват му въздуха, задъхва се, зяпва. Астматикът пуска в действие симптомите на своето заболяване, за да упражнява власт върху заобикалящата го среда. Домашните животни трябва да се махнат, всяка прашинка трябва да се изчисти, никой няма право да пуши и т. н. Връхната точка на тези претенции намира израз в животозастрашаващи пристъпи, които се мате­риализират тъкмо когато човек противопостави на астматика собствената си претенция за власт. Тези изнудващи пристъпи са наистина застрашава­щи самия болен, защото го въвеждат в опасни за живота ситуации, които понякога той вече не може да овладее. Поразително впечатление прави докъде един болен може сам да си навреди, само и само да може да властва. В психотерапията често един пристъп е последното спасение, когато човек стиг­не твърде близо до истината.

Но тази близост с упражняването на власт и саможертвата вече ни подсказва двойствеността на такова неосъзнато изживяно доминиране. С постоянно възобновяваните претенции да властва, с все по-натрапчивото пъчене на гърди и надуване про­порционално нараства и противоположния полюс - немощ и чувство за незначителност и безпомощ­ност. Да реализира и акцептира в съзнанието си тази незначителност, между другото, е урок, който астматикът би трябвало да научи.

В пъченето на гърди има и голяма доза агресив­ност. Астматикът никога не се научава адекватно да артикулира на говорно ниво агресивността си. Иска му се да намери отдушник, има чувството, че просто ще се пръсне, но всяка възможност адекватно да артикулира агресивността си викайки и ругаейки си остава затворена в дробовете му. Така тези агресивни прояви се задържат на физическо ниво и излизат на бял свят под формата на кашлица и храчки. Да си припомним изрази като - кипя, задушавам се, задъхвам се от яд, плюя на нещо; задавям се от злоба. Агресията се проявява и в алергичната компонен­та, която обикновено е свързана с астмата.

4. Отбрана срещу тъмните страни на живота

Астматикът обича чистото, спретнатото, ясно­то, стерилното и избягва тъмното, дълбокото, зем­ното, което най-ясно проличава в избора на алергени. Иска му се да се засели някъде горе, за да не влиза в съприкосновение с долния полюс. Поради това той обикновено е човек, който по-скоро дава превес на главата (учението за елементите причислява възду­ха към мисленето). Сексуалността, която принадлежи към долния полюс, астматикът изтласква нагоре в гърдите, поради което там се стига до увеличено слузоотделяне - процес, който всъщност би трябва­ло да е запазен за половите органи. Астматикът пре­нася тази (прекалено високо) произвеждана слуз през устата навън - решение, чиято оригиналност ведна­га става ясна на онзи, който вижда съответствие между гениталии и уста (в следващата глава ще се занимаем по-подробно с въпроса.)

Астматикът копнее за чист въздух. Той предпо­чита да живее във високите планини (желание, което често се изпълнява под наименованието „клима­тична терапия“). Тук отново ясно проличава негова­та претенция да доминира: изправен горе на върха, гледа надолу тъмните събития в дълбоката низина, издигнат на достатъчно разстояние, в сферата, къ­дето „въздухът е още чист“, изкачил се от дълбини­те на инстинктите горе в планината, където животът се е свел до минерална чистота. Друго място за лечение е мо­рето с неговия солен въздух. Символиката и тук е същата: солта е символ на пустинята, символ на минералното, символ на безжизненото. Това е сфе­рата, към която астматикът се стреми, защото се страхува от виталността.

Астматикът е човек, който копнее за любов - той иска да получава любов, затова и вдишва тол­кова много. Той обаче не може да дава любов - издишването му е затруднено.

Какво може да му помогне? Както при всички симптоми, рецептата е само една: съзнание и безпощадна честност към самия себе си! След като вече си е признал страховете, трябва да престане да избягва сферите, които му навяват страх, и да се насочва към тях, докато успее да ги обикне и ин­тегрира.

Въпроси, които астматикът трябва да си постави:

1.  В кои сфери искам да вземам, без да давам?

2.  Мога ли съзнателно да призная своята агресивност и какви възможности имам да я проявя?

3.  Как се справям с конфликта „доминиране/незначи­телност“?

4.  Кои сфери от живота подценявам и отблъсквам? Мога ли да почувствам нещо от страха, който се е окопал зад моята ценностна система?

Кои сфери от живота се опитвам да отбягвам, кои смятам за мръсни, низки, неблагородни? Не забравяйте! Винаги, когато се почувствате натясно - това е страх! Единственото средст­во срещу страха е разширяването. Разширение ще постигнете, като допуснете до себе си онова, ко­ето сте отбягвали.

Из: „Болестта като път“, Торвалд Детлефсен, Д-р Рюдигер Далке, превод Евелина Банева, Цветана Ташкова, изд. „Кибеа“
Картина: Portrait of Doctor Gachet, 1890, by Vincent van Gogh; chinaoilpaintinggallery