„Като цяло способите за „ду­ховно възпитание“ се свеждат към една проста формула: ти получаваш това, което не приемаш, и не полу­чаваш онова, без което не можеш да си представиш Живота.“

Методи за духовно възпитание

В този параграф бихме искали да ви разкажем за това, какви способи използва Животът (или нашият „наблюдател“), за да вразуми заблудените ни души. Обяс­нихме, че нашият „наблюдател“ употребява най-различни спо­соби, за да докаже погрешността на убежденията ни. Засега са ни известни пет начина, които Животът използва за нашето „възпитание“. Нека ги разгледаме по-подробно.

~ Възпитаване чрез пряко стълкновение с друг човек, притежаващ противоположна (или просто различна) цен­ностна система.

Подобна процедура на духовно „възпитание“ достатъчно ак­тивно се провежда в семейството, където съпрузите обикновено имат противоположни ценностни системи и затова се явяват като „кармични“ таблетки един за друг. Ако родителите имат идеализации по отношение на децата, последните просто ще бъдат принудени да ги разрушават. Приятелите и деловите пар­тньори също си разрушават взаимно ценностните системи и по този начин осъществяват „възпитателен“ процес. Началниците „възпитават“ подчинените си, подчинените - началниците, и т.н.

~ Възпитаване чрез поставяне на човека в ситуация, в която се разрушават много значими за него идеали.

Тук вече е трудно да се определи, кой именно човек осъ­ществява възпитателния процес. По-скоро те ще са много на брой и всички заедно ще създават ситуация, в която се разру­шава вашата ценностна система. Например, идеализиращият парите си остава без тях и често не е възможно да се определи по чия вина е възникнало подобно положение. Той може да е станал част от колектива на разорена фирма или неговият ли­чен бизнес да е рухнал под бремето на данъците или на пови­шената аренда. Нещо се случва, но конкретен виновник няма. Защо е нужно да се отнемат парите от идеализиращия ги човек? В какво се състои същността на подобен „възпитателен“ процес? Както ни се представя, на човека нагледно му се по­казва, че във всеки момент той си живее в рая, а недоволст­вото от собственото му положение се явява като едно типично погрешно убеждение. Не вярвате? Дайте да видим тогава как Животът ни доказва това на практика. Да допуснем, например, че вие заработвате 450 лева на ме­сец и сте недоволен от живота. Пък и от какво да сте доволни - та другите печелят по 800 - 1500, че и много повече. А защо за мен пък да не може? - питате се вие. Разбира се, че може! Но за тази цел е нужно не да се обиж­дате на живота си, ами да търсите реални пътища за увелича­ване на доходите. Ако пък сте предпочели пътя на обидите и осъждането на другите хора, Животът в процеса на вашето „възпитание“ ще направи така, щото да започнете да получавате само по 100 лева. Получавайки тези сто лева, вие все едно ще продължите да оцелявате, но предишните 450 вече ще започнат да ви се стру­ват един доста привлекателен доход. И ако не приемете новата ситуация като урок и не помолите Живота да ви прости за осъж­дането и обидите, „възпитателният“ процес ще продължи. На вас ще ви бъдат отнети и тези 100 лева, а в замяна ще получите пълна нищета и лека парализа и от предишната си позиция на печелещ човек ще се превърнете в бреме за близките си. И сега вече, когато наистина сте на топа на устата, вие ще си спомните за своя предишен живот, в който сте печелили, били сте здрави и сте могли да си намерите работа с още по-добра заплата. Това практически е било рай в сравнение със сегашната ви си­туация, нали? Е, ами като сте живели в рая, тогава за какво сте се обиждали? Ако в това ново, вече много тежко положение човек съумее да осъзнае погрешността на убежденията си и да измоли прош­ка за своите обиди и осъждания, то ще му бъде позволено да се върне в предишното си състояние (с 450-те на месец). И ако е благодарен на това, ще му се даде възможност да получава значително повече - практически толкова, колкото ще съумее да приеме, без да си създаде нови идеализации.

Именно така се реализира духовното възпитание при на­личието на идеализация на парите (по-точно заради недоволст­вото от тяхното количество). „Възпитаването“ протича по много неприятен и болезнен начин от гледна точка на „възпитаемия“. И много правилно от гледна точка на „възпитателите“. По подобен начин протича духовното възпитание и при на­личието на идеализации на властта, целите, кариерата, способ­ностите, контрола над околния свят и т.н.). То се провежда чрез създаването на такива ситуации, при които ценностите ви се оказват разрушени, а на вас на практика ви се доказва, че отно­шението ви към Живота е било погрешно.

~ Възпитаване чрез поставяне на човека в ситуация, в която той е принуден да извършва онези постъпки, за които по-рано е осъждал или презирал другите хора (включител­но себе си).

Така се случва, когато осъждате някого за глупостта, неделовитостта и недисциплинираността му, както и за други нару­шения на моралните норми, доброто поведение в обществото или които и да било значими за вас правила на държане. Спомнете си, не е ли имало в живота ви случай, когато сте били недоволни и сте критикували гласно поведението на някой човек. Например за закъснението му за важна среща или пък за несъответстващото му за случая облекло? И малко по-късно не стана ли така, че сам по независещи от вас причини закъсняхте за важна среща или пък не успяхте да се облечете адекватно за ситуацията? Навярно е било така, но не сте свързвали тези слу­чаи. Още повече, че между тях може да са изтекли от няколко дни до няколко месеца (или даже години). И обстоятелствата, при които сте нарушили своите собствени принципи не са зави­сели от вас. Или поне на вас така ви се струва. Но ние бихме желали да ви уверим, че тези обстоятелства са били създаде­ни именно затова, за да се окажете в ситуацията на онзи човек, когото сте осъждали. Т.е - по някакъв начин сами сте си оформили това събитие, без дори да го подозирате. Затова, ако сте се оказали в ситуация, която ви довежда до голям дискомфорт поради факта, че сам сте нарушили собстве­ните си поведенчески норми и принципи, опитайте се да раз­берете, защо ви е била дадена тя. Спомнете си кога и кого сте осъждали за подобно поведе­ние. Ако си спомните и мислено помолите прошка за своето осъждане, на Живота няма вече да му се налага да ви поставя в подобни ситуации. Ако не си спомните, и решите, че всичко е било случайност (т.е. запазвате си осъжданията), ситуацията може да започне редовно да се повтаря, и то за дълги години. Или все ще закъс­нявате за важни срещи и ще се възмущавате от себе си за това, или пък постоянно ще се облечени неподходящо за съответните ситуации, или друго нещо, което ще ви причинява дискомфорт и ще ви дава основания за себеосъждане. Но ние разгледахме най-лекия вариант за използване на то­зи метод на духовно възпитание.

В реалността той се прилага поста често и понякога в твърде неприятната форма на конф­ликтни взаимоотношения между деца и родители. Как се получава това? Да допуснем, че вашето детство е било отровено от не до­там добрите отношения между родителите ви - те често са вди­гали скандали и понякога даже са се били. В резултат на това, в душата ви се е загнездила обида към тях. Взимате решение за себе си - вашето семейство никога няма да бъде такова! Но продължавате да осъждате родителите си. Следователно, кога­то пораснете и си създадете семейство, Животът ще ви застави да заемете позицията на вашите родители. Възможно е вие безпричинно да започнете да се дразните и да вдигате скандали по повод и без повод. А ако се опитвате да спазите даденото на самия себе си в детството обещание и се въздържите от прере­кания, тогава всички околни ще започнат да ви провокират да го сторите. Съпругът (или съпругата) ще ви устройват истерични сцени, децата, родствениците или съседите ви ще се държат с вас възможно най-гаднярски, провокирайки ви по този начин да поскандалничите малко и да заемете тъкмо онази позиция, коя­то сте осъждали в душата си. И това ще продължава дотогава, докато не престанете да осъждате родителите си, при което на вашите „възпитатели“ вече няма да им се налага да предприе­мат спрямо вас такива неприятни мерки.

~ Възпитаване чрез създаване на такава ситуация, в която се реализират онези погрешни убеждения, битуващи у вас на подсъзнателно (емоционално или ментално) ниво.

Например в живота ви е имало такъв случай, когато сте по­лучили крупна сума пари и след това сте имали големи непри­ятности. От неприятностите сте се избавили, но в паметта ви се е запечатала програмата „големи пари - неприятности (или опасност)“. Сега тя ще работи независимо от вашето желание или от съзнателното ви отношение към живота. Вие може упо­рито да се стремите към големите пари, но ситуацията все така ще се наглася, че няма да ги имате. Можете да негодувате или да полагате големи усилия за постигането на успехи, но нищо няма да се получава - собствената ви подсъзнателна програма Ще формира събитията по такъв начин, че да не ви доставя но­ви неприятности. Възможно е тези разсъждения да ви се сторят твърде слож­ни. Но това съвсем не е така. Ако сте запознати със съвремен­ните системи за програмиране на постижения в бизнеса, вие ще си спомните, че едно от най-важните условия за успех се явява ходът на вашите мисли. Вие трябва да допуснете парите до себе си, да не се боите от тях или пък да ги осъждате. Т.е. - длъжни сте да се освободите от всякакви програми на опасения или презрение към парите дори и на подсъзнателно ниво.

Ние приведохме пример с пари, но такава програма може да стои в подсъзнанието ни и по какъвто и да било повод. В мла­достта си сте се влюбили в блондинка и поради това жестоко са ви пребили. Сега отново сте се срещнали с блондинка, тя ви се харесва, но нищо не се получава, макар и да няма обективни основания за възникването на каквито и да било проблеми.

Всъщност, всичко се случва в съответствие с първия прин­цип на Методиката за формиране на събития, който гласи след­ното: вие сами предизвиквате всички събития в живота си. Тук този принцип действа в пълна сила. Друг въпрос е, че вие сами формирате и негативните случки в живота си. Но за това вече сте отговорни вие, а не принципът - каквито програми съхранявате в подсъзнанието си, такива и резултати получава­те.

~ Духовно възпитание по пътя на принудителното из­тръгваме на човека от потока събития, така че да има доста­тъчно време за размишления над въпроса правилно ли се отнася към Живота.

Това обикновено се осъществява чрез иницииране на тежки болести, разрушаващи погрешните убеждения на човека, или пък чрез престой в затвора. Този способ се използва, когато нашият „наблюдател“ не е успял с предишните четири (например, в случай че продължава­те да осъждате себе си или когато не реагирате на разрушава­нето на вашите погрешни убеждения за външния свят). Такива заболявания носят възпитателен характер и приз­нак за появата им е усилването на вашите преживявания при тяхното възникване. Например вие идеализирате способността си да контролирате близките си (идеализация на контрола) и постоянно ги поставяте под опека, изпитвайки безпокойство, когато се намират извън вашето полезрение. И изведнъж ви спохожда болест, която ограничава вашата подвижност - сега възможностите ви да контролирате близките си са силно намалени, за сметка на което душевните ви мъки са се увеличили. С този ход животът ви показва, че вашите близки могат прекрасно да си живеят и без покровителството ви, но вие не желаете да разберете този урок, ами сте се вкопчили в своите страхове и в опитите си все пак да осъществите контролиращата си функция. Подобни заболявания имат явен „възпитателен“ ефект. И на средствата на съвременната медицина й е доста трудно да се справя с тях - Животът няма да ви позволи да оздравеете, до­като не научите уроците си.

С това ще приключим с разглеждането на способите за „ду­ховно възпитание“. Като цяло те се свеждат към една проста формула: ти получаваш това, което не приемаш, и не полу­чаваш онова, без което не можеш да си представиш Живота.

От: „Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска“, Александър Свияш, изд. „Фариел“, 2006
Снимка: Alexander Sviyash, youtube.com