„Никой не може да благодари освен мъдрия. Глупавият също благодари, както знае и както може. Знанието му липсва повече от желанието. Желанието не се учи.“

The Dying Seneca, 1612/1613, Peter Paul Rubens (1577-1640)

Благодарността на мъдрия

Оплакваш се, че си попаднал на неблаго­дарен човек. Ако това ти е за пръв път, благодари на съдбата или на своята пред­пазливост. Но тук предпазливостта не може с нищо да помогне, освен да те нап­рави лош. Защото, ако искаш да избегнеш тази опасност, няма да правиш благодея­ния; и за да не пропаднат по чужда вина, ще пропаднат по твоя.

Но да останат те без взаимност е по-добре, отколкото да не се правят. И след лоша реколта трябва да се сее. Често как­вото загива заради непрестанното безпло­дие на лошата почва, плодородието на една година ще го възвърне. Струва си да опитваш и с неблагодарни, за да намериш благодарен. Никой няма толкова сигур­на ръка в благодеянията, та никога да не бърка. Но нека стрелите пропускат цел­та, стига само понякога да улучват. След корабокрушение хората се връщат пак в морето. Измамникът не гони лихваря от форума. Животът бързо ще се вцепени в бездействие, ако трябва да загърбим всич­ко, което ни оскърбява. Но нека тебе това да те направи още по-склонен към благоде­яния. Защото, ако от която и да е работа изходът е несигурен, трябва по-често да се опитва, за да има понякога резултат. Но за това достатъчно съм говорил в книгите, озаглавени „За благодеянията“.

Повече ценя благодеянието, отколкото щетата. Не всички знаят, че трябва да бъдем благодарни за благодеянието. И не­разумният, и невежата, и простолюдието може да изпитват благодарност след бла­годеянието, особено ако е скоро извърше­но, но не знаят колко дължат за него. Само на мъдрия му е известно каква е цената на всяко нещо. Защото този, за когото току-що говорих, глупавият, дори да има добрата воля, плаща по-малко, отколкото дължи или не, по времето, което тряб­ва или не, на мястото, на което трябва. Това, което дължи, се излива или разпиля­ва. Чудно е как за тези неща има специални думи, обичайни за старинния говор. Тези задължения се означават с много подходя­щи, показващи бележки. Казваме обикнове­но: „Той му благодари“, „Да връщаш, значи да даваш това, което дължиш.“ Не казва­ме „заплати му с благодарност“. Връщат само тези, от които са искали, от някои – против волята им, от някои при всички обстоятелства, от някои – чрез посред­ник. Ние не казваме „върна му благодеяние­то“ или „освободи го от благодеяние“. Не ни звучи добре думата, която подхожда на друго място. Връщаш на този, от когото си получил. А думата „дарявам“ означава доброволно отношение. Който дарява е призовал себе си.

Мъдрият всичко преценява сам със себе си; колко е получил, къде, по какъв начин. Затова смятаме, че никой не знае благо­дарността, освен мъдрия; и благодеяние никой не знае да прави по-добре от него, защото той разбира, че да даваш е по-голя­ма радост, отколкото да получаваш. Ня­кой друг го вижда между тези неща, които противоречат на общоприетото мнение (гърците ги наричат paradoxa) и казва: „Никой друг не знае да благодари освен мъ­дрецът. Значи, никой не знае и да връща на кредитора си, нито, да плати на продава­ча, като купи нещо?“ За да не ни мразят само нас, нека се знае, че и Епикур е казвал същото. Метродор упорито твърди, че „само мъдрият умее да благодари“. Затова и буди учудване, като казваме: „Само мъд­рият умее да обича, само мъдрият умее да бъде приятел“. Част от любовта и прия­телството е да се благодари – тя даже е по-разпространена от истинското при­ятелство. Учудват се, като казваме, че само мъдрият е верен, като че ли това не го казва и самият той. Или ти се струва, че може да бъде верен този, който не знае какво е благодарност? Да престанат да ни позорят за невероятните твърдения и нека знаят, че при мъдрия е самото чест­но, а при тълпата – призраци и подобия на честното. Никой не може да благодари освен мъдрия. Глупавият също благодари, както знае и както може. Знанието му липсва повече от желанието. Желанието не се учи.

Мъдрият сравнява всичко вътре в себе си, защото едно благодеяние може да е по-голямо или по-малко в зависимост от времето, мястото и причината. Често пъти да дадеш хиляда денария е повече, от­колкото да напълниш къщата с богатства. Има голямо значение дали се притичваш на помощ, или даряваш, спасява ли твоята щедрост или устройва. Често пъти това, което се дава, е малко, но това, което след­ва от него, е голямо. А няма ли разлика спо­ред теб дали е взел от своето това, което предоставя, или е получил благодеяние, за да направи такова?

Но стига сме се връщали към въпроса, който достатъчно изследвахме. В това сравнение на благодеянието с щетата, добродетелният мъж, ще прецени кое е най-справедливо, но ще отдаде по-голямо значение на благодеянието. Към това той е по-склонен.

Много голямо значение в тези работи има и личността. „Ти ме облагодетелства относно моя роб, а нанесе щета на моя баща; спаси моя син, но погуби баща ми.“ Мъдрецът ще сравни едно по едно всичко. Ако има малка разлика, я пренебрегва. Дори и да е голяма, може да бъде великодушен, без да се наруши моралният дълг и верността, т. е. когато щетата касае него лично, ще я пренебрегне. Най-вече в тази работа ще бъде отстъпчив в баланса. Ще понесе да бъде повече за негова сметка, няма да желае благодеянието да заплати като компенса­ция щетата. Ще се наклони към тази стра­на, ще се насочи натам, че ще желае да дъл­жи благодарност, да върне благодеянието. Греши този, който предпочита да приема благодеяние, отколкото да се отплаща за него. Колкото по-безгрижен е, който връ­ща пари, отколкото този, който прави заеми, толкова трябва да бъде по-радос­тен този, който се разтоварва от много­то чужди пари на приетото благодеяние, от този, който поема голямо задължение. Защото и в това грешат неблагодарните – че плащат на кредитора освен капитала и лихвата, а смятат, че от благодеянието могат да се възползват безвъзмездно. А дъл­гът расте от забавянето и става толкова по-голям, колкото повече се бави. Неблаго­дарен е този, който връща благодеянието без лихва. И така, ще има сметката, кога­то се погасят полученото и похарченото. Трябва да се направи всичко, за да бъдем възможно най-благодарни, защото благо­дарността е наше благо, както и справед­ливостта, която, както тълпата смята, се отнася за другите, но една голяма част от нея се връща върху нас. Всеки, който е полезен на другите, е полезен и на себе си. Нямам предвид това, че на този, който иска да помага, му се помага, че който иска да защитава, бива защитаван, че добрият пример в кръг се връща към този, който е направил добро, така както лошите при­мери се връщат към тези, които са ги из­вършили, за които на никого не му е жал, за това, че страдат, защото с извършването на престъпление са показали, че то може да се случи, но защото цената на всички добродетели е в самите тях. Защото те не се упражняват за награда. Наградата за правилната постъпка е в това, че е извър­шена. Благодарен съм не защото някой ще ми окаже помощ, подбуден от предишния пример, но защото помага да направя нещо много хубаво и много приятно. Благодарен съм не защото е полезно, а защото това ме радва. А че това е така, узнай от следното: ако нямам възможността да бъда благода­рен, освен ако не се покажа неблагодарен, ако не мога да отвърна на благодеянието иначе, освен с вид на обида, ще стигна до честното решение със спокоен дух, посред хулата. Никой не цени повече добродетел­та, никой не е по-предан от този, който е загубил славата на добродетелен човек, за да не загуби съвестта си. И така, както казах – благодарността е повече твое бла­го, отколкото чуждо. На него му се случва това, което е обикновено и ежедневно – да получи, каквото е дал, а на теб – нещо велико, което не се случва на никого, освен на божествена и щастлива душа: да бъдеш благодарен. Защото злобата прави хората нещастни, добродетелта – блажени, да бъ­деш благодарен също е добродетел, значи си дал нещо много обикновено, а си получил неоценимо, съзнанието за благодарност, което достига само до божествената и щастлива душа. Обратното на благодар­ността чувство предизвиква върховно не­щастие. Всеки неблагодарен ще бъде жалък. Не му давам отлагане, той и сега е жалък.

Затова да избягваме да бъдем неблаго­дарни не заради другите, но заради нас. От нашето безсрамие една малка част отива при другите. Това, което е най-лошо, така да кажа, най-гъстото, остава при нас и потиска този, който го притежава, как­то обикновено казва нашият Атал: „злон­равието само изпива най-голямата част от своята отрова.“ Онази отрова, която змиите носят, предназначена за чуждата гибел и я държат без вреда за себе си, не е като нея; тази отрова е най-лоша за този, който я притежава. Неблагодарният мъчи сам себе си и се яде. Мрази това, което е получил, защото трябва да си върне дъл­га и се старае да го изкара незначително, а обидите раздува и преувеличава. А кой е по-нещастен от човека, който забравя доброто и помни злото!

Избрано от: „Нравствени писма до Луцилий“ Том 2, Луций Аней Сенека, изд. „Хеликон“, 2020 г.
Картина: The Dying Seneca, 1612/1613, Peter Paul Rubens (1577-1640), chinaoilpaintinggallery