„Двойката може да се реализира само дотолкова, докол­кото всеки един от партньорите е успял да реализира соб­ствената си хармония.“

(Couples Relaxing by a Pond, 1875, by Paul Cezanne)

„Сакрализираната“ двойка

Няма на този свят човек, който да не изпитва копнеж по сакралното. Всички ние търсим да се „обвържем“ със заобика­лящия ни свят, с хората, с предметите. Това важи особено за жените, които по природа са дълбоко религиозни (в ети­мологичния смисъл на думата: от латински,, religare“ свър­звам).

Станало е шаблонно да казваме, че съвременният свят е неспособен да открие сакралното, от което изпитва жиз­нена необходимост. Като всеки човек, и нашият съвремен­ник се стреми към нещо, което го надраства: но той тър­си вън от себе си това, което в действителност се на­мира у него.

Що се отнася до двойката, тя насочва антените си в две посоки:

а) навътре: това е вътрешната връзка между двамата партньори;

б) навън: това е външната връзка с обществото, включително с децата.

Идващото отвън сакрализиране

Това е брачната институция, клетвеният договор, бил той светски или религиозен. Обвързваме се и тръгваме на път. Двойката се старае да спазва договора въпреки подводните камъни, защото съпрузите са се заклели да останат заедно в добри и в лоши дни. Според мен няма нищо по-вредно за една двойка от по­нятието „съпружеско задължение“ с цялото чувство за ви­на, с всички откази, изтласквания, враждебност, лъжи, произтичащи от него. Без да говорим за „санкциите“, прилага­ни от закона или от Господ-Бог.

Подобно на децата, които се подчиняват на всевлас­тен родител, този тип двойки поемат отговорност пред някаква външна власт. Афективната им възраст ги прави неспособни да инвестират личността си във вътрешното си сбъдване и следователно в изграждането на една сполуч­лива двойка. За тях двойката е нещо външно. Дори и през ум не им минава, че биха могли да й се отдадат напълно, както добрият занаятчия се посвещава изцяло на занаята си. А не е ли двойката „занаятът“ на живота, занаят, който се учи постепенно и се усъвършенства непрекъснато?

Действителното сакрализиране

Не е възможно никакво сакрализиране, дори в лоното на ед­на и съща религия, ако не се опираме на вътрешната ни спо­собност да се обвържем изцяло със самите нас и с другите. Двойката може да се реализира само дотолкова, докол­кото всеки един от партньорите е успял да реализира соб­ствената си хармония. Да се стремим към вътрешното си хармонизиране, означава да се стремим към постепенно осъществяване на двойката, част от която сме. Съвсем простичко казано, двете съставни части трябва да съзреят афективно.

Да се създаде двойка, означава да се подготви нещо трайно във времето. Това е като да отправим предизвика­телство към времето и същевременно да се съобразяваме с него. От една страна, формулираме връзката ни с другия като трайна, а от друга допускаме, че една двойка търпи непрекъснато развитие, защото в противен случай тя е зап­лашена от стагнация, от склероза, от афективна смърт.

Един пример: Жан и Пол, съответно 26 и 28 години, една от многото двойки. Жан е на петнадесет години, ако мога така да кажа, защото това е афективната й възраст: остана­ла е блокирана в резултат на Едиповия комплекс. А и Пол не е напълно зрял: той „успява“ в живота, но не познава вътрешната увереност. В общи линии Пол е всичко, какво­то искаме, за Жан: по-голям брат, баща, но в никакъв слу­чай той не е неин съпруг. Какво е Жан за Пол? Съпруга? Не. Тя е малко момиченце, зяпнало от възхищение към Пол, но не се възхищава от самия него, а от „успеха“ му, от спо­собността му да се справя в живота, от идеите и от теории­те му. Защото тя го смята за полубожество, за нея той е афективна опора, както впрочем и тя за него. Естествено, досещате се, че такава двойка – или по-точно казано, такъв съюз – още дълго време ще продължава двойната игра на съучастници, за да се окаже след петдесет години, че е на същата възраст като в деня на сватбата си.

Така стигаме до тревожния въпрос, който ми задават много девойки:

– Кога сме готови за подобна крачка?

Отговорът може да дойде само отвътре.

– Способна ли съм да се обвържа ефективно и емоци­онално? Каква е афективната ми възраст? Какво е за мен другият? Какви са тревогите и страховете ми? Имам ли връзка със самата мен или поне стремя ли се към такава връзка?

Един ден чух как някакъв „съветник“ грубо каза на една жена:

– Как! След дванадесет години брак вие продължава­те да се страхувате от мъжа си, който според вас е до­бър и разбран човек?

Само дето не вдигна ръце, призовавайки възмутено не­бето. Щеше да е по-лесно да посъветва жената да потърси причината за страха си, с който мъжът й сам по себе си ве­роятно нямаше нищо общо. Тази жена се страхуваше, защо­то тя винаги се е страхувала от другите. В един момент и мъжът й се е наредил сред тях. Как да се привърже към не­го, как да се отпусне пред него, след като бе неспособна да стори това по отношение на самия живот?... Тя си тръгна с чувство за вина поради страха, който изпитваше. Това вече е прекалено!...

Все пак остава тревожният въпрос:

– Кога сме готови за подобна крачка?

Трябва да зададем въпроса по друг начин:

– Какво ми пречи да съм готова, да съм отворена към себе си и евентуално към ,,него“? Приемам ли се доста­тъчно, за да не го възприемам само със слабостите ми? Извървяла ли съм пътя на собственото ми осъществява­не, за да си потърся другар, а не патерица? Женстве­ността ми сила ли е или слабост?

Има толкова много въпроси, които гравитират около следния основен въпрос: „Достатъчно независим ли е моят Аз?“

Младата жена ще е готова веднага щом поеме пътя на вътрешното си освобождаване, което не бива да смесваме с агресивността и антиконформизма на всяка цена. Към тази вътрешна способност, към тази сила на женствеността трябва да прибавим възможността да изявява външно твор­ческия си потенциал (вместо да разчита на мъжа си за това).

Така ще може да каже:

 И двамата се събираме, носейки значителен багаж: нашето минало. Това минало ни е направило такива, как­вито сме или каквито днес изглеждаме, че сме... Всеки е склонен да упреква другия за това, което е понастоящем,без да се запита за причината. Излиза, че да осъждаш другия, означава да критикуваш миналото му, преди да си го опознал. Няма да разбера кой е другият, ако не зная откъде идва, какво възпитание има, какво е било детството му, какъв е бил предишният му живот. Само при то­ва условие ще мога истински да се доближа до него.

Други девойки ми задават въпроса:

– Способна ли съм да обичам?

Това е повторение на първия въпрос, но с други думи. Не може да има истинска любов, ако не обичаш себе си. „Способна ли съм да обичам?“ означава: „Способна ли съм да бъда аз самата, да се самоуважавам и да уважавам дру­гия?“

Оттук следва и отговорът:

– След като съм неспособна да вляза във връзка със са­мата себе си, няма да мога да го направя и по отношение на другия човек. Докато се смятам за предмет, тоест до­като продължавам да съм в плен на силно чувство на непълноценност, на вина, на страх, на тревожност, няма да мога да създам двойка, достойна за това име. Мога да започна, естествено, при условие че се трудя над собст­веното си вътрешно освобождаване с помощта на друга­ря ми.

Избрано от: „Жената и нейната дълбинна психология“, Пиер Дако, изд. „Колибри“, 1999 г.
Картина: Couples Relaxing by a Pond, 1875, by Paul Cezanne; chinaoilpaintinggallery