„Жертвите винаги действат от позицията на сла­бостта. Те се оставят да ги командват и да им нареждат, защото често им се струва, че не са достатъч­но умни или достатъчно силни, за да поемат отговор­ността за живота си.“

„Знам, че ще загубя“, „Страх ме е да не обидя някой“, „Не мога да се справя сам“. Как да не бъдем жертви на собствената си нагласа и поведение – няколко добри съвета от мъдреца Уейн Дайър и „Бъди господар на живота си“.

Какво означава да бъдеш жертва?

Жертва сте винаги, когато се окаже, че не контроли­рате живота си. Ключовата дума тук е КОНТРОЛ. Ако вие не дърпате конците, значи някой или нещо ви манипулира. Манипулацията може да има безброй раз­лични форми. В смисъла, в който я употребяваме тук, думата „жертва“ не означава „преди всичко“ човек, срещу кого­то се извършва престъпно посегателство. Защото ако по силата на навика се отказвате от контрола над емоциите и поведението си във всекидневния живот, е възможно да бъдете ограбени или измамени по начин, нанасящ много по-големи поражения.

Жертви са преди всичко хората, които живеят спо­ред предписанията на другите. Те правят неща, които не им се иска да правят, или са манипулирани да извър­шват действия, свързани с ненужни лични жертви, ко­ито пораждат скритото им негодувание. Да ви поста­вят в положение на жертва в смисъла, в който използ­вам думата в тази книга, означава да ви ръководят и контролират външни сили, и макар те да са безспорно вездесъщи в нашата културна среда,

Рядко е възможно за ви манипулират, ако сами не го позволите. Да, в делничния си живот хората сами превръщат себе си в жертви по много различни начини. Жертвите винаги действат от позицията на сла­бостта. Те се оставят да ги командват и да им нареждат, защото често им се струва, че не са достатъч­но умни или достатъчно силни, за да поемат отговор­ността за живота си. Затова поверяват „конците“ на някой „по-умен4 и „по-силен“, вместо да поемат рисковете на самоутвърждаването.

Жертва сте, когато животът ви не работи за вас. Ако действате саморазрушително, ако се чувствате нещастни, без настроение, наскърбени, тревожни, ако се страхувате да бъдете себе си или сте в друго по­добно състояние, което ви сковава, ако не действате за себеутвърждаването си, ако ви манипулират външ­ни сили, значи сте жертва, а според мен, никога не си струва човек да защитава положението да бъде жерт­ва на самия себе си. Ако сте съгласни с това, ще попи­тате: какво значи да се освободя от манипулирането? какво означава да съм свободен?

Как да се освободите от навиците на жертва

В детството си често сте били манипулирани просто поради положението на децата в семейството. Пос­тоянно са ви дърпали конците и вие сте недоволствали тихичко, но същевременно сте били наясно, че ни­що не можете да направите, за да придобиете власт над живота си. Знаели сте, че не можете да се издържате сами и че ако не действате според плановете на възрастните за живота ви, остават ви малко прием­ливи алтернативи. Достатъчно е било да избягате от къщи за двадесет минути, за да видите колко сте без­помощни сами. Затова сте се подчинявали и сте се учили да приемате действителността такава, каквато е. Всъщност, да оставите другите да ви казват какво да правите е било разумно решение, защото не сте били в състояние да осъществите „фантазиите“ си. И макар че сте се борили за известна независи­мост, често сте били доволни, че другите мислят вместо вас и направляват живота ви.

В зряла възраст може би все още носите в себе си остатъчни навици от детството, които някога наис­тина са били разумни, но сега ви превръщат в лесна жертва. Може би ви тероризира някой „голям човек“, а вие така сте свикнали да премълчавате, че все още допускате това, просто по навик. Да се измъкнете от капана на манипулациите озна­чава преди всичко да си изработите нови навици. Здра­вословните навици се усвояват по същия начин като и нездравословните - чрез практическото им използване, след като вече сте наясно какво ще практикувате.

Макар че не е нужно задължително във всичко, кое­то правите, винаги да става както вие искате, можете поне да се стремите да не се разстройвате, сковавате и отдавате на тревоги за всичко, което се случва в живота ви. Ако решите да прогоните вът­решните си притеснения, вие премахвате един от ос­новните навици на жертва, който човек винаги сам си налага.

Ето някои по-често срещани такива изрази, които ще трябва да замените с по-под­ходящи, ако сериозно възнамерявате да напуснете ре­диците на жертвите.

• Знам, че ще загубя. Подобна настройка почти вина­ги ви гарантира място в нечий списък на подходящи жертви. Ако решите да вярвате, че ще „спечелите“ това, което заслужавате, ще се отнасяте с непоно­симост към мисълта за загуба.

•  Разстройвам се винаги,  когато трябва да вляза в конфликт с някого. Ако очаквате да се разстройва­те, рядко ще оставате излъгани. Сменете тази ми­съл с: „Няма да позволя никому да ме разстрои и аз самият няма да се разстройвам.“

•  Малкият човек никога няма шанс. Вие не сте ма­лък човек, освен ако не повярвате, че е така. Този начин на мислене показва, че сте се поставили в ро­лята на губещия срещу човека, когото си представя­те като голям. Подхождайте към всяка ситуация с очакването да постигнете целите си.

•  Ще им покажа на тия копелета, че не могат да ме разиграват. Това може и да звучи мъжествено, но с такова отношение почти винаги ще губите. Целта ви не е да покажете някому нещо, а да получите кон­кретната придобивка, от която манипулаторът се опитва да ви лиши. Когато си поставите за цел „да им покажете“, вече позволявате да ви контролират.

•  Надявам се, че няма да ми се разсърдят, че питам. Тревогата „да не ви се разсърдят“ показва, че отно­во се намирате под контрол. След като другите зна­ят, че се плашите от гнева им, ще използват това, за да ви манипулират винаги, когато това им върши работа.

•  Сигурно ще ме помислят за глупав, ако им кажа какво съм направил. Сега пък отдавате по-голямо значе­ние на чуждото мнение за вас, отколкото на собст­веното ви мнение за себе си. Ако другите могат да ви манипулират, защото знаят, че не искате да ви смятат за глупак, почти сигурно ще постъпват с вас именно така, че да се чувствате глупак и те мо­гат лесно да ви превърнат в жертва.

•  Страхувам се да не ги обидя, ако направя, каквото искам. Това е още една линия на поведение, която почти винаги свършва неблагоприятно за вас. Ако другите знаят, че могат да ви манипулират, като се чувстват обидени, точно за такива ще се предста­вят, когато престанете да им играете по свирката или обявите независимостта си. 95 % от наранените чувства са тактически ход от страна на „обидените“. Хората ще използват многократно наранените си чувства срещу вас, ако сте достатъчно лековерни да се хващате на въдица­та. Само жертвите живеят според принципа, че ви­наги трябва да внимават да не наранят чувствата на другите. Не ви съветвам да проявявате инат или да бъдете егоисти, а само да разберете по принцип, че хората най-често престават да се чувстват оби­дени, след като разберат, че по този начин повече не могат да ви манипулират.

•  Не мога да се справя с това сам. Ще намеря някой, който не се страхува, за да го свърши вместо мен. Подобни реакции на нищо няма да ви научат и със сигурност ще ви попречат да си изградите самолич­ност, която не се поддава на манипулиране. Ако ос­тавяте другите да водят вашите битки, просто ще се научите по-добре да избягвате битките и ще зат­върдите страха да бъдете себе си. Нещо повече, ко­гато някои умели манипулатори открият, че се страхувате да се изправите сами срещу предизвика­телствата, следващия път просто ще заобиколят вашия закрилник и ще продължат да ви се налагат.

•  Наистина не бива да правят това, не е честно. Ето че съдите за нещата според това какъв ви се иска да бъде светът, а не какъв е в действителност. Хо­рата просто ще постъпват несправедливо и фак­тът, че това не ви харесва и дори че недоволства­те, изобщо няма да ги спре. Забравете морализаторските оценки какво не би трябвало да правят хората. вместо това кажете: „Те правят това и това, а аз ще им се противопоставя по такъв и такъв на­чин, за да съм сигурен, че този път няма да им се размине и няма да се опитат отново да постъпят така."

Това са само няколко от много често срещаните фрази, с които хората сами се поставят в положението на жертви и които водят към разруха.

Оценявайки точно себе си и средата, в която живе­ете, можете: да градите реалистични очаквания; да прогоните съмненията в себе си; да приложите планове А, Б, в и т.н.; категорично да откажете да се разстройвате или притеснявате от напредъка си; да упорствате, докато получите, каквото искате. Бъдете сигурни, че възприемайки тази страте­гия, ще напреднете доста и ще успеете да премахнете поне 75 % от манипулациите, а през останалото време, когато просто не можете да постигнете целите си, можете да се поучите от по­ведението и опита си и в бъдеще да избягвате небла­гоприятните обстоятелства. Не бива нито за мо­мент да бъдете наранени, депресирани или тревожни, ако нещата не вървят, както на вас ви се иска, защо­то това е най-типичната реакция на жертвата.

От: „Бъди господар на живота си“, Уейн Дайър, превод Жанета Шинкова, изд. Кибеа
Снимка: goodreads.com