„Никой не умира от друга смърт, освен от своята… Нищо не губиш от своето време, защото каквото оставяш, принадлежи на друг.“

(The suicide of Seneca (1871), Manuel Domínguez Sánchez, Museo del Prado)

Сенека поздравява Луцилий

Писмо LXIX

Не искам да прескачаш от място на мяс­то, защото такова местене е непостоян­ство на душата. Тя не може да пусне коре­ни в почивката, докато не престанеш да скиташ и да се оглеждаш. За да можеш да владееш душата си, първо, спри тялото си от скитането. Освен това, колкото по-продължително е лечението, толкова по-голяма е ползата от него. Не трябва да се прекъсва почивката и забравата за пре­дишния живот. Позволи на очите да се отучат, позволи на ушите си да свикнат на спасителните думи. Колкото пъти тръгнеш – и в самото местене ще изско­чи нещо, което ще събуди желанията ти. Така, както човек опитва да се измъкне от любовта, трябва да се избягва всичко, кое­то напомня за любимото тяло, защото нищо не се събужда по-лесно от любовта. Така и този, който иска да остави жела­нията за всичко, от страст по което е пламтял, нека да отвърне очи и уши от всичко, което е изоставил. Чувствата се разбунтуват бързо. Накъдето и да се обърне, ще види настояща цена на свое ня­когашно занимание. Не съществува зло без заплата. Алчността обещава богатство, разточителството – много и всякакви удоволствия, честолюбието – пурпур и ръкопляскания и от тях – власт, и всичко, което тази власт може. Пороците те съ­блазняват с награда; а тук трябва да живе­еш безвъзмездно. Едва е възможно за цял век пороците да усмирят надменността си и да влязат под иго, поради така дългата им разпуснатост, и ако още сечем този ин­тервал на малки късове – и повече от век. Само усърдното бдение и внимание довеж­дат всяко нещо до съвършенство. Ако ис­каш да ме чуеш, размишлявай и упражнявай това, да приемеш смъртта, и ако това те убеди – да се приближиш до нея. Няма ни­какво значение тя ли ще дойде при нас или ние ще отидем при нея. Убеди себе си, че не са верни онези думи на невежата: „Хубаво е да умреш от своя смърт“. Никой не умира от друга смърт, освен от своята. Помис­ли също и за това: всеки умира в своя ден. Нищо не губиш от своето време, защото каквото оставяш, принадлежи на друг.

Бъди здрав! 

Избрано от: „Нравствени писма до Луцилий“ (Том 2), Луций Аней Сенека, превод Райка Николова, изд. „Хеликон“, 2020 г.
Картина: The suicide of Seneca (1871), Manuel Domínguez Sánchez, Museo del Prado; en.wikipedia.org