"Не съм съгласен с това, което казвате. Но ще пожертвам целия си живот, защитавайки право ви, да изказвате собствено си мнение." ~ Волтер

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите.
Толерантност означава търпимост към друг начин на живот, поведение, обичаи, чувства, мнения, идеи, вероизповедания. По такъв начин, толерантността е свързана със свободата на инакомислещите в широкия смисъл на тази дума. Не в смисъла, който се е утвърдил в политическата сфера, който е по-близък до понятията милосърдие и снизхождение.
Медицинското значение на термина е „способността" ни (или на лекарството), което ни помага да се адаптираме към средата и да усещаме по-слабо ефектите на даден вирус или заболяване.
Толерантността е толкова важна в наши дни, че през 1995 година, на 16 ноември, ЮНЕСКО приема Декларация за принципите на толерантността, включващи: уважение, приемане и ПРАВИЛНО разбиране на богатото многообразие на култури в нашия свят; формите на изразяване и начини на проявяване на човешката индивидуалност; хармония в многообразието; тенденция за постигане на мир и съдействие за замяна на културата на войната с култура на мира.
Толерантността изразява способността да се общува с хората, отличаващи се в някакво отношение от нас.

В психологията има няколко вида толерантност:

Естествена толерантност
Този вид толерантност означава любознателност и доверчивост, присъщи изначално на малкото дете. Те не се определят и не определят качествата на неговото „Аз“. Това позволява на детето да приема родителите си, без значение какви са. Създава психическа защитеност и позволява да се съхранят позитивните отношения в семейството.

Морална толерантност
Този вид означава търпимост, свързана с личността (външното АЗ  на човека). Присъща е на възрастните хора и се проявява в стремежа да сдържат своите емоции, използвайки механизмите на психологическата защита. Изразява се най-често в конформизъм промяна на поведението, под натиска на групата, приемане на предложените или наложените норми, за постигане на съгласие с нея. Конфликтът на поколенията също произхожда от проявяваната квази-търпимост на участниците по отношение ценностните си разбирания.

Нравствена толерантност
Възприемане и доверие, които се асоциират със същността или „вътрешното АЗ“ на човека.
Нравствената толерантност включва както уважение на ценностите и смисъла, значими за другите, така и осъзнаване и приемане на собствения вътрешен свят, своите собствени ценности, цели и желания, преживявания и чувства. Това дава на дадената личност преимуществото да не се страхува и да издържа на напрежението и конфликтите в живота. Това е истинската, зряла толерантност.

Какво е присъщо на толерантния човек?

  1. Адекватна самооценка. Идентифицира реалистично проблемите си, наясно е със силните и слабите си страни.
  2. Вярва в себе си и способностите си.
  3. Не прехвърля отговорността върху другите, а отговаря сам за действията си.
  4. Стреми се към работа, творчество, самореализация.
  5. Има чувство за хумор и самоирония.
  6. Предпочита демократичните отношения.

Нравствена толерантност притежават само хората, които добре познават себе си и живеят в хармония със собствената си личност, като например:

(Тhe XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso)

Състраданието, толерантността, прошката и самоконтролът са качествата, които ни помагат да преминаваме през всекидневния си живот с чист ум.
Далай Лама

Когато желаете да практикувате толерантност, врагът е най-добрият учител.
Далай Лама

Само законите не могат да осигурят свобода на изразяването. За да може всеки човек да изразява гледната си точка без наказание, е нужно да има толерантност в цялото население.
Алберт Айнщайн

(Helen Keller touches the face of Anne Sullivan, her remarkable teacher. © Library of Congress, Washington, D.C.)

Крайният резултат от образованието е толерантността.
Хелън Келър

Нетолерантността сама по себе си е форма на насилие и пречка пред израстването на истинкия демократичен дух.
Ганди

Сърцето на мъдростта е толернтността.
Стивън Ериксън

Толерантността е най-добрата религия.
Виктор Юго

Пътешествията ни учат на толерантност.
Бенджамин Дизраели

Виждал съм отвратителни прояви на нетолерантност в стремеж да се защити толерантността.
Самюъл Тайлър Колдидж

Отговорността да е толерантен се пада на този, който има по-широко виждане.
Джордж Елиът

Толерантността и уважението към индивидуалните различия е огънят, с който гори вечната любов.
Том Хана

(Thomas Mann)

Толерантността се превръща в престъпление, ако й се приложи злото.
Томас Ман

Всички сме създадени по Божи образ и все пак така, че всеки е различен и неповторим. Няма двама души, които да са еднакви. Няма две сърца, които да бият в еднакъв ритъм. Ако Бог искаше всички да сме еднакви, щеше да ни създаде такива. Затова, който не уважава различията и налага на другите мислите си, не уважава и свещения Божи промисъл.
Елиф Шафак

Снимки: padmasambhavagururinpoche.com, pinterest.com, kids.britannica.com